จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์5569.5698ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02145.961000.1653.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์253067.75104773.9758.6 %5.0906.539982921.3259-222.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์35219.05932979.1486.4 %3.09440.51951530.724583.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์24473.239084.062.9 %5.06322.6899301.6534795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์174528.91117752.032.5 %5.018588.028603.085953.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี38593.1487321.081.0 %5.02884.5901709.5549975.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน37393.5634079.089.1 %5.01644.13120.21392.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ42534.1215811.086.3 %5.02967.8401455.5059884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง39012.6913037.092.2 %5.02642.23122.58895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์39126.12113778.064.8 %5.02262.9102291.070587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท38879.845545.085.7 %5.02770.2398.2495185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ37534.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02112.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ37217.2422692.092.8 %5.02217.419992.69149895.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม38606.5593242.091.6 %5.02178.3599119.62494.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ37279.732863.092.3 %5.01756.6199101.13794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม37850.774072.089.2 %5.02801.8801463.5809983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี37013.594098.088.9 %5.03166.8301115.0829996.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม97202.93865534.39832.6 %5.011861.053928.720966.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์32412.64141469.699-27.9 %0.08395.46976559.654821.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.04357.91021622.210462.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม23311.6094032.082.7 %5.04703.89013561.378924.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท32433.9496505.079.9 %5.05072.33014498.525411.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์27640.0911125.3659.7 %5.06988.85014054.306942.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์29030.838004.072.4 %5.06227.62015986.01663.9 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ13602.851ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4332.0ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์48587.2739083.3419.6 %5.015279.20913910.1469.0 %4.5
ส.ป.ก. สุรินทร์41324.64123690.2442.7 %5.012160.582560.675578.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์68262.20387604.516-28.3 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์36946.0915767.057.3 %5.010411.112639.955174.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0554.84998380.46531.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0625.16998476.5499923.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0698.31399.7569942.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์31319.57468.076.2 %5.07549.1099788.5189889.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์24575.5392480.089.9 %5.05524.02053562.642635.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์31018.621559.69930.5 %5.08091.18023434.879957.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์70342.688147019.38-109.0 %0.015227.5123221.279-52.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์1056.922660.811-2,044.1 %0.0387.661282.6995-230.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์33771.28910206.069.8 %5.08433.45022479.993970.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์102081.4979333.79722.3 %5.033116.232096.336493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์14407.0422244.1-54.4 %0.05856.839815689.237-167.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์42339.012858.069.6 %5.07748.91028765.9531-13.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3697.7744650.0-1,107.5 %0.0207.724032.6455-1,841.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์47641.60941887.012.1 %5.011414.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์29867.419651.034.2 %5.05755.6899580.93589.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์97512.96920911.078.6 %5.07577.72954461.551341.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์23125.076309.072.7 %5.04668.30032131.108954.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์35552.5224778.3530.3 %5.08832.79983690.113558.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์25369.3117373.070.9 %5.02440.47021835.219524.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์32458.12920539.0136.7 %5.08661.669988.69999799.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์35999.78936602.621-1.7 %0.08414.43951560.080481.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์109265.8722582.079.3 %5.012364.111597.018987.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1276951.38125013.9354.9 %5.011689.573615.956569.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2175007.773585.43858.0 %5.011299.871396.40587.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 376104.17299637.969-30.9 %0.014351.532356.714883.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)98047.34484554.38313.8 %5.017729.675417.972769.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์104912.847926.42254.3 %5.03488.62992044.741.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์876059.38606586.3830.8 %5.015245.288198.600646.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์1875128.8293354.084.4 %5.09485.480517683.844-86.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ไม่ครบ143817.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6715.3599ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม2001.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05838.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท553496.5160928.0270.9 %5.07264.16994228.306241.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ313198.69133564.6157.4 %5.07438.08015044.684632.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ812525.13105181.7587.1 %5.08085.239710563.101-30.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์102334.0196437.0-92.0 %0.021251.97136266.547-70.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 33223.82818322.29144.9 %5.06893.18992912.680957.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ6562.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22.799999ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์273972.94148556.5245.8 %5.071951.34464752.09410.0 %5.0
รวม 7,710,314 3,288,704 57.35 % 5.0 509,065 313,705 38.38 % 5.0