จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ32442.088412.849674.1 %5.04807.89992180.050554.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ103026.32163603.59-58.8 %0.02212.83011006.819554.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ14428.7511441.6320.7 %5.08649.02130.080675.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ28842.93916536.60942.7 %5.07089.83981169.022583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ123646.32103432.016.3 %5.028333.3796819.899975.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์37110.2193478.090.6 %5.02222.55744.3344766.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล36790.8524469.087.9 %5.02376.0431.9175181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน35743.8092521.092.9 %5.01706.940123.73899898.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ35756.431813.094.9 %5.01751.5879.17299795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน36366.6482285.093.7 %5.01870.200167.82399796.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย36760.685975.083.7 %5.02312.1899600.5139874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ42429.55116552.061.0 %5.02419.02737.8364969.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์38968.3985591.085.7 %5.03916.98740.0310181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์37315.9695042.086.5 %5.02911.95708.0064775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ37818.8094700.087.6 %5.03193.0801725.4105277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง35416.3791806.094.9 %5.01936.2647.12400197.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ35934.8322150.094.0 %5.02380.67998.099999499.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์35720.1021967.094.5 %5.01745.45018.099999499.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่36314.9412381.093.4 %5.02503.98728.7545270.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์35474.8792341.093.4 %5.01372.1416.20000198.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง36062.3282701.092.5 %5.02051.36998.099999499.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์36025.2811965.094.5 %5.02218.98370.1675183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย36024.432258.093.7 %5.01603.9811.15199.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ98889.64819604.3580.2 %5.07929.03034099.373548.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง24198.686535.0273.0 %5.03150.71942.3999670.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์22755.0514049.082.2 %5.04401.24022224.899949.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์22705.3914588.079.8 %5.04553.55031742.361.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย23367.665979.074.4 %5.03504.781199.8565.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ43604.2727572.636.8 %5.010607.77110189.4433.9 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ31115.19173.830170.5 %5.07301.714349.575240.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ29053.11910163.72965.0 %5.03222.36013086.35744.2 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ151150.3450108.7366.8 %5.028599.6617027.19740.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ19301.7764786.879-235.7 %0.04823.799811210.922-132.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ54671.550460.327.7 %3.515573.88110921.56129.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ24427.9ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1529.4905ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ128481.2784981.88333.9 %5.011664.3912829.11475.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ42868.80914950.065.1 %5.08746.91995862.58233.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ15054.39814.034.8 %5.0587.42999595.08002-1.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ34435.5910445.93969.7 %5.07641.27053831.359149.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ26722.7793846.085.6 %5.06177.06011766.753171.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ33748.05932448.093.9 %1.55999.93994325.524427.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ45494.10939634.43812.9 %5.012775.6413531.134572.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ51362.5246190.1610.1 %5.012512.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ34758.14818101.80147.9 %5.09602.66024000.621158.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ152028.6795639.70337.1 %5.052416.51419.100597.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ36571.30910616.071.0 %5.06462.31019786.0166-51.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ32050.0825129.96121.6 %5.07506.13043027.080159.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ54686.85243543.28120.4 %5.013747.932250.326983.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ72346.29721751.3469.9 %5.03901.57982286.346941.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ44630.5224906.444.2 %5.06690.5472.9374792.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ99249.68822058.64177.8 %5.08518.753912.618954.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 318240.0161721.1349.2 %5.08365.88964104.487850.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ24527.577470.299869.5 %5.05286.00981277.23175.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ30660.27926360.87914.0 %5.07472.87013732.008550.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ25498.4596558.609974.3 %5.05667.12012086.950463.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ45948.44940926.60210.9 %5.09868.66993686.675562.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ39391.5725873.034.3 %5.011276.252755.756175.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ20042.3460684.828-202.8 %0.07661.255307.613330.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)ไม่ครบ138480.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3985.697ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1269004.72276355.78-2.7 %0.020891.5513811.581.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2414615.4489625.83678.4 %5.09814.32036370.547435.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3524220.5353594.87189.8 %5.022047.7213398.21984.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4149638.3988000.26641.2 %5.013224.274390.814566.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ22410.5744665.191-99.3 %0.02644.021904.328.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ1100844.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019474.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ371877.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011189.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ222903.78146327.0234.4 %5.08070.31014016.891450.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์371598.94145360.3860.9 %5.09360.240214583.456-55.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ420869.34161921.061.5 %5.07920.62994013.483649.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ1056067.1307648.070.9 %5.07781.66995875.950224.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ173246.5228921.98-32.1 %0.018997.5224219.955-27.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 28785.418039.537.3 %5.06842.81983869.055443.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ24486.21110529.057.0 %5.03550.83013394.88184.4 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ185606.25132001.1128.9 %5.052127.28134182.29334.4 %5.0
รวม 6,757,485 3,163,086 53.19 % 5.0 586,565 273,235 53.42 % 5.0