จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2570599.06190804.066.6 %5.03660.84015316.4165-45.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี23828.719ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06133.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี286239.9152022.39881.8 %5.01140.39961.7944915.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี704892.75259066.9563.2 %5.03275.282135.685534.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี2766117.8145086.8494.8 %5.012354.2091916.101984.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี29121.2427649.8795.1 %2.58186.9399964.1265388.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี256182.05217224.015.2 %5.032717.53910423.26768.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี45293.34819887.056.1 %5.03875.1799852.9559978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ40183.2896285.084.4 %5.02651.4001537.2235179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม31171.762136.093.1 %5.03103.38019.099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก32991.3093206.090.3 %5.04045.23555.864586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ33220.3283862.088.4 %5.02399.4001542.7280377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร41337.4492366.094.3 %5.03194.3699531.3084783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ33376.3093275.090.2 %5.03361.5542.1195183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน33567.6094565.086.4 %5.02577.6899551.7849778.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่ไม่ครบ3940.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ541.46448ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน33249.754855.085.4 %5.04484.9697699.3325284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น32187.173277.089.8 %5.02735.0999556.5850279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย37269.343368.091.0 %5.03677.939939.29000198.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม34069.0123332.090.2 %5.01710.3484.8295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง34884.162375.093.2 %5.01873.79999.099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร33255.2894653.086.0 %5.03142.0901537.1270182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง33756.1481030.096.9 %5.02041.66999.099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3417.85991892.044.6 %5.01335.6535.3629859.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก32614.4693791.088.4 %5.01633.6499ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก155408.84270376.0-74.0 %0.013484.594540.325266.3 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ33899.78120477.039.6 %5.06732.98974260.08536.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี44598.77104591.21-134.5 %0.013150.0822346.621-69.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี25341.29119596.80122.7 %5.03729.86991090.580970.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ24749.1419000.063.6 %5.02667.86992565.03.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล23847.6099000.062.3 %5.04883.85012570.424647.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ28767.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05021.3701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม24577.14113482.345.1 %5.05263.47022326.569155.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร29134.094500.084.6 %5.05761.5298427.592.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี29353.2322203.6824.4 %5.08061.56982571.165568.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี36918.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011438.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี29008.54121776.4824.9 %5.08358.03035069.071339.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 7178637.97234197.0-31.1 %0.063950.3233111.34848.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 439901.05911981.1570.0 %5.013314.914403.379966.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี87247.31321916.074.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี75738.492ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09727.200218059.928-85.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 436896.289ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015893.51121166.543-33.2 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี229034.77281282.88-22.8 %0.021616.52916426.21924.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี19668.71148723.641-147.7 %0.05048.910211442.9-126.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี55967.69933603.42240.0 %5.019185.88113474.75229.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี44589.64137956.82814.9 %5.013150.083391.82474.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี418497.597637.76676.7 %5.020851.5612346.357988.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี2159776.31390985.435.6 %5.011526.039754.389615.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 92805.773126801.0-36.6 %0.035252.55151166.199-45.1 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)46410.4889990.891-93.9 %0.015877.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี33080.8411417.3765.5 %5.09727.20021818.98481.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)36669.60961972.422-69.0 %0.012968.378273.768636.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)109496.6398566.81310.0 %5.043774.2898550.080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง162006.98144049.6711.1 %5.03423.06012412.49129.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี203869.194174.098.0 %5.01835.3699629.9924965.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี28622.1097311.074.5 %5.09232.96735.6894592.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี30253.7798016.799873.5 %5.08061.569825592.297-217.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี33135.62930735.07.2 %3.59727.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี174768.5135000.022.8 %5.055936.08225200.054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี32817.3799000.072.6 %5.08015.76034275.046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี38845.6616534.4857.4 %5.09727.20024275.056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี51704.039134666.7-160.5 %0.014005.81710.087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี62378.18818000.071.1 %5.013150.084275.067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี32861.7313500.058.9 %5.09727.20021710.082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี44979.5234917.35222.4 %5.013150.086854.430747.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี70712.90672000.0-1.8 %0.021193.9186705.068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี28842.44963000.0-118.4 %0.06304.3198855.086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี222374.72137771.8838.0 %5.08014.31015133.628935.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี608231.81165079.9872.9 %5.05638.56889.2759-22.2 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 863307.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017351.27910578.239.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี24912.971ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06475.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี36423.07820223.7544.5 %5.010294.0214249.331158.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี197486.83139250.029.5 %5.013036.3118501.663134.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี26973.8313864.048.6 %5.04541.43993048.668532.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี58665.8451390.92212.4 %5.013887.8995008.899963.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี41045.53138274.06.8 %3.013150.082717.079.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี28603.71137752.969-32.0 %0.010695.823852.9564.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี228355.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.090164.883ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ43768.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015877.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี113824.3845000.060.5 %5.06506.6401832.587.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1936524.38270000.071.2 %5.027901.5298550.069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2405326.28140090.3465.4 %5.013283.885517.400458.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 32770215.5121420.2995.6 %5.023655.3118235.87365.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 41026532.9ไม่ครบประเมินไม่ได้0.027778.9514297.799884.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5413903.63102088.075.3 %5.016638.20910142.9539.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม484249.25360000.025.7 %5.011531.5214275.062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี484249.25270000.044.2 %5.010901.7914275.060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี887523.25270000.069.6 %5.09155.60944275.053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี540599.13225000.058.4 %5.010901.7914275.060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี466649.16360000.022.9 %5.010901.7914275.060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ657699.0180000.072.6 %5.010172.884275.058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล758825.63225000.070.3 %5.09709.2914275.056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ657699.0180000.072.6 %5.07885.26034275.045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี250060.56270000.0-8.0 %0.019472.7617100.012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี83301.25244814.88-193.9 %0.034009.56314273.92458.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี162694.41290550.84-78.6 %0.09999.5413702.893163.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)27807.80121484.022.7 %5.05377.64991093.2679.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี288000.94282647.01.9 %0.526440.266660.673374.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 31566.72125187.020.2 %5.09441.98057488.938520.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 29627.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08015.7603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี29627.099000.069.6 %5.08015.76035985.025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี598282.88160013.7273.3 %5.058047.12160370.602-4.0 %0.0
รวม 22,414,932 9,354,854 58.27 % 5.0 1,113,728 603,126 45.85 % 5.0