จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร38603.7626143.084.1 %5.04415.042026.473554.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร113000.52110253.52.4 %1.01521.0835.7909545.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร25726.28910454.059.4 %5.04586.21971846.61559.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร30529.678937.070.7 %5.05099.5801422.7784791.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร124810.5692188.026.1 %5.014341.2295376.783762.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร42334.26211340.073.2 %5.03577.8901970.5839872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว45838.822660.094.2 %5.02482.4299840.3509566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา11599.44629.060.1 %5.03092.4001758.9989675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย45853.8982396.094.8 %5.02722.95749.6189672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม40146.9024138.089.7 %5.02303.55760.2595267.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว34403.912620.092.4 %5.01967.3099684.5889965.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง43888.3012859.899993.5 %5.02672.880192.39199896.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร28815.6827320.45.2 %2.56088.28032764.956154.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02501.25714.4759571.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ6319.87013495.044.7 %5.04259.54981827.857.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย23012.774728.079.5 %5.03445.34012083.350139.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร35755.5398032.077.5 %5.07742.736236.52219.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร26754.06111730.056.2 %5.05121.29986147.7256-20.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร29130.766592.077.4 %5.04966.35014175.032715.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร34151.55916714.051.1 %5.07704.758706.0654-13.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร17257.032356.439-87.5 %0.03624.226859.2661-89.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร42042.39815438.2563.3 %5.010975.495221.646552.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร39906.57832789.4317.8 %5.08617.44041877.92278.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร36729.7395212.602-159.2 %0.08294.16023333.578459.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร37005.89112193.967.0 %5.06773.01232.11681.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร28535.845771.079.8 %5.06088.3701570.3039690.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร32103.03912279.5861.7 %5.04928.31014228.544914.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร44964.1215064.088.7 %5.011774.0715014.576-27.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร20134.2314989.025.6 %5.010062.632736.351672.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร57936.19138722.033.2 %5.016718.2792272.447586.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร40483.75861370.0-51.6 %0.08730.54490.5609794.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร37034.99214036.062.1 %5.06297.62992285.101663.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร32828.28914515.055.8 %5.07495.47022331.195668.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร37507.35229216.022.1 %5.07119.14991930.827572.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร56290.03944470.41821.0 %5.09016.752608.09271.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร25520.77919881.9922.1 %5.04434.0601400.567591.0 %5.0
สพ.ยโสธร96932.92215481.084.0 %5.05993.214056.043932.3 %5.0
รจจ.ยโสธร 301028.03173373.9142.4 %5.06549.60994465.281331.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร23637.2896802.071.2 %5.03901.5901477.7399987.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร31793.5213980.056.0 %5.05955.30033746.524437.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร24690.256303.074.5 %5.04148.75981974.489552.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร34956.10933979.4612.8 %1.07362.39993186.309356.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร28350.77910247.063.9 %5.05650.9302728.6785387.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 146569.109125295.41-169.1 %0.014380.15058.818864.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 267585.188804.4700398.8 %5.011771.825814.769550.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร770104.25296462.8861.5 %5.015055.1520501.576-36.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบ94992.781ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ154832.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11261.386ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร66999.133154156.0-130.1 %0.013981.9512711.1339.1 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 29632.261069.096.4 %5.05917.10996363.4512-7.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร303165.91126025.058.4 %5.035541.14123795.9333.0 %5.0
รวม 3,192,402 1,749,515 45.20 % 5.0 357,771 194,295 45.69 % 5.0