จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ35814.594727.9686.8 %5.05316.62991185.88577.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ99803.78166473.56333.4 %5.0688.46997766.09601-11.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ30811.3316380.7346.8 %5.06804.4302304.8835195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ136115.0296800.028.9 %5.023610.08707.642663.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ39448.14115107.561.7 %5.03281.0801555.7025183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส35181.5393122.091.1 %5.03122.3699895.9260371.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์33421.482916.091.3 %5.02896.4099761.0449873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต33451.9413148.090.6 %5.04168.8901542.5449887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว35243.8094363.087.6 %5.03801.3301545.3189785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ34189.8713569.089.6 %5.02767.8601789.9534971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า33635.9614387.087.0 %5.01892.87373.5874980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น33341.6292802.091.6 %5.03431.6101378.9134889.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์36921.8523820.089.7 %5.04157.46617.1285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว41680.6293565.091.4 %5.03145.9399619.1815280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร33740.8982864.091.5 %5.04566.8701751.5925383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์32569.2892481.092.4 %5.02288.46353.6564984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง44014.1992573.094.2 %5.03508.99644.7935281.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ36922.92233243.0210.0 %5.07598.560111353.621-49.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ25628.1999.0100.0 %5.04782.23974474.99416.4 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส23981.17702.067.9 %5.04416.83982396.849945.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว23781.3016754.071.6 %5.05766.87012343.545459.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ39628.37934028.87914.1 %5.09310.06999.438524.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ27784.527241.240273.9 %5.07560.543834.5449.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ27487.64112057.056.1 %5.05620.83013645.149935.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ75802.93839050.048.5 %5.027413.20913963.2449.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ20120.7724637.16-22.4 %0.05626.43996514.8628-15.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ45109.30126432.06141.4 %5.012197.888606.942429.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ32228.02932331.959-0.3 %0.09005.751308.757985.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ63735.55197636.25-53.2 %0.011435.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ16951.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1758.4879ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ14283.724642.067.5 %5.0682.47003583.34114.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ29727.53910062.8966.1 %5.08397.1797445.37994.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ25016.436257.075.0 %5.06383.18025506.237813.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ31063.19922099.028.9 %5.05277.75984101.786122.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ32006.80113680.8357.3 %5.08417.52052248.089473.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ34505.5795482.711-176.7 %0.09157.8604893.4940290.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ35365.719531.098.5 %5.08853.61044894.2344.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ34483.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010279.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ45185.64810104.2677.6 %5.010127.674294.218357.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ38944.80126964.06130.8 %5.09690.00984867.973649.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ35700.2583036.5491.5 %5.06666.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ29796.8228165.05.5 %2.58245.08014945.14640.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ314443.9421087.093.3 %5.09193.86046024.648934.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ20952.5417049.319866.4 %5.06367.73971093.592582.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ33351.527093.018.8 %5.09405.04575.427751.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ25477.279063.570364.4 %5.06533.64012178.370866.7 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิไม่ครบ41157.922ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3863.4219ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ71131.06325408.7364.3 %5.08758.53033921.993955.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ63451.27116652.8-83.8 %0.010298.7911265.86887.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4210.8765ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2101596.1877635.51623.6 %5.015885.6898784.174844.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3282577.9191028.33667.8 %5.014014.32420.097.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ22194.7719022.9914.3 %5.02189.261840.258415.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ652371.13556235.014.7 %5.015034.367617.845749.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ298205.13148035.9850.4 %5.09268.559612042.5-29.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ224625.8122320.045.5 %5.08923.12013991.309655.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ254024.7813770.43994.6 %5.08560.25986442.899924.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์232622.1997772.17258.0 %5.08216.15047029.853514.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ52322.57890756.398-73.5 %0.021597.29920641.844.4 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 28535.415512.045.6 %5.07617.543510.848453.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ4724.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3034.3533ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ406530.22217250.8846.6 %5.049191.78113302.56473.0 %5.0
รวม 4,647,607 2,436,942 47.57 % 5.0 465,037 221,700 52.33 % 5.0