จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ5883.792378.840159.6 %5.03408.10011211.648964.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ158110.44231641.48-46.5 %0.0627.622053.5674-227.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ26526.018336.160268.6 %5.04796.18991571.558567.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ27720.44918644.032.7 %5.05347.7598791.8200185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ66700.60948609.00827.1 %5.015179.046136.135359.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ46343.3286739.085.5 %5.01920.9399512.2495173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน33672.323295.090.2 %5.02158.9199613.4909771.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม31150.832416.092.2 %5.03110.21445.8064985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา32508.8113307.089.8 %5.01908.8099609.0734968.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ39485.7112394.093.9 %5.01772.73614.6309865.3 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ35596.39815742.0755.8 %5.08219.16026551.798820.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ32128.6899196.071.4 %5.07040.16995533.208521.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ27940.517644.359972.6 %5.05265.67973527.52133.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ25080.1216413.074.4 %5.03769.472562.870132.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ40542.69922835.043.7 %5.010615.2299629.76079.3 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ43870.98823278.3546.9 %5.09712.97956199.965836.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ29813.5210457.064.9 %5.05994.27055657.255.6 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ33279.64120878.0937.3 %5.06869.02981504.38278.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ64732.44159744.3097.7 %3.515064.921633.432589.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ30252.6713542.055.2 %5.06013.32031014.683.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ30504.9719387.160269.2 %5.06089.3701548.94891.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ25577.184296.7783.2 %5.04415.97022447.513444.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ28765.9927995.02.7 %1.05823.18022270.765961.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ47819.60220729.656.7 %5.013524.6618376.76-35.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ58942.7817351.549887.5 %5.07667.14995145.171432.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ27729.64114165.048.9 %5.05442.85012942.634545.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ141514.28107847.1623.8 %5.016262.91556.8994896.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ33110.8918565.259874.1 %5.04282.83013029.928529.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ32512.7521334.77934.4 %5.07192.34035250.830627.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ30427.512932.1657.5 %5.06317.60011196.344581.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ31165.64813066.6558.1 %5.07686.713240.650457.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ24276.89118760.4122.7 %5.03921.5698637.2884583.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ99330.97711512.088.4 %5.06007.66023575.619640.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 310158.31250303.7519.3 %5.06446.485785.355510.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ23073.9594431.100180.8 %5.03427.1101915.3535273.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ25942.0212922.550.2 %5.04473.02982155.227151.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ23225.04258.740281.7 %5.03636.33011414.046561.1 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ36125.85221786.18939.7 %5.07363.43994519.881338.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ42561.327043.083.5 %5.05252.6899932.53982.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ38203.80128180.026.2 %5.07876.89012192.181972.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ668380.25114624.082.9 %5.012961.338956.922930.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ24366.2425961.039-6.5 %0.02971.63991330.455.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ1041717.3366771.064.8 %5.06661.610411031.959-65.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน403955.4761048.084.9 %5.05163.549810316.145-99.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ116765.0114373.22.0 %1.015077.6120511.688-36.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 29370.87113302.054.7 %5.05195.58984167.68819.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ35797.9495723.859984.0 %5.03940.83012866.852827.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ148668.5392444.71937.8 %5.040690.53122135.99645.6 %5.0
รวม 4,411,331 1,918,607 56.51 % 5.0 344,568 206,826 39.98 % 5.0