จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู20489.8793812.081.4 %5.03224.6201703.9500178.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู126034.35102125.5119.0 %5.02053.981005.87951.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู23927.27910821.054.8 %5.04270.49021402.06767.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู26620.60915419.042.1 %5.05164.2598604.437588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�57687.12149465.48814.3 %5.013227.035533.189558.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู33225.849773.2970.6 %5.02319.3799473.0335179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�31348.9713284.089.5 %5.02494.4399638.5805174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง30613.652767.091.0 %5.02524.8601645.7149774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง31456.652559.091.9 %5.02321.3499763.9054667.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�30192.5511311.095.7 %5.02135.1602197.5949990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา30971.8112446.092.1 %5.03063.36011199.916560.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�32014.2515880.050.4 %5.08225.85066190.719724.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู32684.10913478.058.8 %5.07731.41996984.32429.7 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู26632.0517081.073.4 %5.05221.31982522.439951.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู24892.085741.600176.9 %5.05050.14993032.903639.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู37432.64116324.056.4 %5.010659.846982.575734.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู27865.8310928.8860.8 %5.06953.48975696.760318.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู37021.42220531.5844.5 %5.09747.08986327.151935.1 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�37946.07813748.0463.8 %5.010146.421569.156584.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�100561.8666261.96934.1 %5.019388.252217.727588.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู25939.28911818.054.4 %5.05696.72951818.413968.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู13381.932339.282.5 %5.0427.86002222.971547.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู29786.356051.079.7 %5.06666.5798.2659988.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู22839.1893259.085.7 %5.04170.49022946.947529.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู27004.85915988.040.8 %5.05962.91991374.925576.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู40894.75387469.94-847.5 %0.012200.1335054.977-187.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู46165.7740393.012.5 %5.011857.865555.884853.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู76398.31314890.080.5 %5.07815.481080.805586.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู102542.3497225.05.2 %2.522811.311936.2059995.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู88473.21111882.086.6 %5.05088.18024224.763717.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู33058.6620915.036.7 %5.06818.62994884.643628.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู30927.12118784.039.3 %5.07750.43994387.888743.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู37651.9111910.068.4 %5.05211.06011980.67962.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู24259.03920451.015.7 %5.04441.6401486.1054789.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู260780.818210.093.0 %5.05636.27982374.942957.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�360231.22212550.1641.0 %5.06930.987053.7402-1.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู20657.246773.067.2 %5.03509.91991222.63165.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู26936.5912717.052.8 %5.05694.981799.090968.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู24550.685542.077.4 %5.04327.56012190.94749.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู35844.87126456.026.2 %5.06913.68994420.986336.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู26433.3414261.046.0 %5.05696.72951189.13479.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู28274.31127322.763.4 %1.56343.24025679.959510.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 429510.13137528.068.0 %5.010264.266078.155840.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2164238.3188546.60246.1 %5.09658.965897.093338.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู19483.1625454.82-30.7 %0.02658.972137.519.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู307079.91249944.018.6 %5.08071.47024725.571341.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง450989.0692798.67279.4 %5.05599.35013477.573537.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�65200.938113561.84-74.2 %0.013521.6097212.295446.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 28492.612019.057.8 %5.05924.87014319.032727.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู21626.45357.075.2 %5.03471.84011771.151549.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู144538.1645887.4168.3 %5.036560.78942014.309-14.9 %0.0
รวม 3,813,810 2,132,063 44.10 % 5.0 373,628 224,010 40.04 % 5.0