จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ29495.8416123.3345.3 %5.019186.341089.92994.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 160781.6880634.43-32.7 %0.011650.424820.131358.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น33926.8599299.072.6 %5.05777.64011246.26778.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น231235.08195165.8615.6 %5.01401.81011955.4039-39.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 61121.80140919.533.1 %5.0473.57999947.89948-100.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 1472439.4617107.058.1 %5.03132.729466.001-202.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น296667.81111847.6962.3 %5.012729.791963.469584.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น27370.0715432.043.6 %5.07413.0298792.7750289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น199051.33216156.0-8.6 %0.046624.58614737.97768.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 139001.19112805.067.2 %5.03868.38991146.649970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 239695.35211818.070.2 %5.02830.231015.977564.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง38975.3523446.091.2 %5.01514.3472.89999495.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน39046.6413211.091.8 %5.01508.475.59999895.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ37563.1212723.092.8 %5.02663.8201736.89672.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ37000.8528181.077.9 %5.04414.0503979.7675277.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู35482.3591982.094.4 %5.03791.2581.097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง40920.576772.083.5 %5.03063.5103731.6999576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์35910.734188.088.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน34247.1093779.089.0 %5.02698.26684.074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่38920.938183.079.0 %5.03338.04910.9904872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล39620.2117513.081.0 %5.04142.8799571.2349986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย36622.8593208.091.2 %5.03154.139975.59999897.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง37087.6294178.088.7 %5.03701.610175.59999898.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง36451.773594.090.1 %5.03232.9199684.078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี33723.2893165.090.6 %5.03003.75756.074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท32659.1093361.089.7 %5.02336.0481.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง33364.2382422.092.7 %5.02298.7881.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน33321.9613493.089.5 %5.03623.179981.097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด33275.162052.093.8 %5.01620.54684.057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น32806.2328789.30112.2 %5.09638.4596601.350631.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง21498.484261.080.2 %5.03852.721407.947463.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่23051.65707.075.2 %5.04208.48971121.512973.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ21563.1093989.081.5 %5.03729.41991380.862963.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล22289.1217156.067.9 %5.04784.22021201.854574.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น27994.6617112.90238.9 %5.06043.85991806.780570.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น39274.55927017.031.2 %5.012376.177268.193441.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 631656.35915265.051.8 %5.015664.864386.160272.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น33639.49213385.060.2 %5.011080.975769.298347.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 6179434.58434209.44-142.0 %0.069991.92247391.84832.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น26653.8015925.077.8 %5.06728.4897ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น81697.6822862.072.0 %5.030460.4224504.96519.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 445395.8232743.0227.9 %5.014905.3227881.957-87.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 570805.18165553.06-133.8 %0.024513.19916177.79734.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น230368.02119741.5248.0 %5.08752.85943573.309159.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 38502.0745159.711-17.3 %0.018455.6213529.018680.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น60516.87139979.16833.9 %5.020420.019670.04152.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)40663.4124642.89139.4 %5.011564.023706.85567.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 432429.30116643.048.7 %5.012590.6720122.154-59.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)124998.34106875.1814.5 %5.044741.4137410.69916.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)138724.6769123.25850.2 %5.021140.41834.4591.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น99926.78122159.077.8 %5.09903.3203450.4709895.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)36400.53973027.273-100.6 %0.013783.224299.18768.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)474417.2582496.17282.6 %5.0196689.1412630.91593.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 451280.289108117.35-110.8 %0.020578.1615268.24725.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น66883.5730157.69954.9 %5.027530.27915987.1641.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.183314.64100748.5545.0 %5.02907.72928.3394868.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)13719.375390.060.7 %5.0639.0483.5499924.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น33478.73814656.056.2 %5.09086.4502964.6389.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น36712.3019156.075.1 %5.07317.91994643.077636.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น33698.536511.852-8.3 %0.09485.78033658.793961.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น72400.477302565.0-317.9 %0.020115.7322049.455-9.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น51667.6862312.5-20.6 %0.016654.7710319.85938.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น78417.727158314.98-101.9 %0.018157.58948.3850194.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น52413.21124065.054.1 %5.016825.9236081.051-114.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น28115.621187.024.6 %5.07241.8501ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น38357.30937126.6723.2 %1.511520.453447.996370.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น45917.43827838.3539.4 %5.012298.6894986.7959.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น32751.1639184.0-19.6 %0.0109317.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น139590.0939989.80171.4 %5.07097.90044772.537632.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น146581.16109020.025.6 %5.04768.68992988.725337.3 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 312629.1950861.083.7 %5.08389.753764.16655.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 496457.10963753.48833.9 %5.028922.10916303.20543.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น23622.7610224.056.7 %5.05758.251075.485581.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น246620.33187353.024.0 %5.016866.5612883.38782.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น29643.44120793.029.9 %5.08306.76953962.043552.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น74241.10956859.023.4 %5.016654.775007.877469.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น34795.89821352.038.6 %5.010474.573520.754466.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น39096.89818378.053.0 %5.015448.322856.775481.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น37435.35251135.891-36.6 %0.010284.414856.276452.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น224504.855586.53175.2 %5.015033.463884.35674.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1524085.53143480.0272.6 %5.09042.04987005.546922.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 279804.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06614.9102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3336997.69100611.7870.1 %5.012282.614863.268660.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4253748.03120140.2852.7 %5.015200.1812032.89920.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)206473.1662842.46569.6 %5.023157.0711063.11952.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น55086.391135439.14-145.9 %0.03523.37994852.9229-37.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น274880.75121226.8855.9 %5.03342.20025983.6025-79.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่425498.19140672.066.9 %5.08479.79987385.714812.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล329581.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09074.70027343.756819.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น757585.44670320.011.5 %5.017516.169009.172948.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง256527.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09781.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ20194.531ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น263456.44236017.9210.4 %5.08783.64065258.050340.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น76822.805217173.0-182.7 %0.023135.418996.11317.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น158819.981201784.5-656.7 %0.043379.55125108.6542.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น188145.59320669.19-70.4 %0.09937.41993496.976364.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 726102.155174.080.2 %5.09609.49021934.225579.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น1181206.6502168.057.5 %5.019438.024443.843377.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)47072.50881325.0-72.8 %0.019647.2191264.4593.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)23086.9718799.061.9 %5.012408.57152.40898.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น27090.1511872.056.2 %5.07146.82032748.19861.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4870976.13548241.1337.1 %5.0296520.530396.93989.7 %5.0
รวม 13,001,169 9,077,174 30.18 % 5.0 1,607,234 629,655 60.82 % 5.0