จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี20986.429.0100.0 %5.04820.041178.86575.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี95268.31366498.68830.2 %5.0708.929991534.6479-116.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี92983.53166468.82828.5 %5.0766.21002452.3614841.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี972634.1945684.25895.3 %5.041494.682011.26495.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4744967.6313204.8898.2 %5.041776.109289.4744999.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี30583.8211235.5663.3 %5.07995.71971061.235586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 10114420.53260438.0-127.6 %0.032833.3986746.244679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี168203.56180239.13-7.2 %0.043840.8919219.730579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี54987.78133203.87139.6 %5.05242.4697594.0919888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ32437.1093387.089.6 %5.02259.0727.4625267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี7134.18027759.0-8.8 %0.02882.3401826.571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน32525.1892553.092.2 %5.02592.3601673.4549674.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน48383.1413196.2493.4 %5.07912.350190.098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม48068.0511649.522596.6 %5.08941.04981009.10988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด31611.6091917.093.9 %5.02480.04684.072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง32975.3524624.086.0 %5.03756.1201988.073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ34181.8523861.088.7 %5.03246.8999684.078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ47522.6212821.094.1 %5.07408.8003684.090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ31515.993067.090.3 %5.03978.0901810.00879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ32028.63827.088.1 %5.02553.3899769.569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม37479.411779.095.3 %5.02688.840184.27999996.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ40230.9732290.094.3 %5.02546.9099684.073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง31794.9491968.093.8 %5.02253.51684.069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน35114.524809.086.3 %5.02864.97684.076.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 445770.0958778.629-28.4 %0.021403.44111165.37847.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี29431.5938986.898-32.5 %0.08452.06054353.2348.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี18997.6812989.031.6 %5.03093.211455.76152.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี21538.934020.581.3 %5.03956.281867.37752.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ21455.485625.073.8 %5.04298.12992120.66650.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ21462.413532.083.5 %5.04023.71483.06463.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี29321.94912993.055.7 %5.07843.53032879.649463.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานีไม่ครบ38441.191ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10459.025ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี24989.22112205.8551.2 %5.06265.21977539.1865-20.3 %0.0
สำนักชลประทานที่ 5361836.72233864.035.4 %5.063944.25105097.2-64.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 531519.1713071.058.5 %5.014406.05465.663662.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี5342.52987179.9399-34.4 %0.05675.76034282.495624.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี79114.4336929.053.3 %5.029521.8418613.06437.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี19854.18939591.309-99.4 %0.05262.93028915.5029-69.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี46911.121ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015621.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี22471.80938226.0-70.1 %0.012692.71280.371989.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 335185.69916532.9253.0 %5.015480.4922143.094-43.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี122406.43154345.81-26.1 %0.018137.4394093.920477.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี1639205.34312279.0-163.1 %0.06587.58984940.025.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี29560.20910240.065.4 %5.08585.18955001.617241.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)91661.9335259.35961.5 %5.010379.3993412.328467.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)82426.39886972.047-5.5 %0.033397.9112255.20863.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 399459.20375917.33623.7 %5.040048.10950688.695-26.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ16399.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ491.26151ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี12153.765204.640157.2 %5.08014.77796.2805290.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี25552.515071.080.2 %5.06987.8799885.1624887.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี38190.37935255.077.7 %3.59304.12995169.08544.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี86004.586290172.81-237.4 %0.014232.9599939.215830.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี44169.28966792.844-51.2 %0.011277.8995091.829154.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี32420.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09440.9102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี91880.578152630.13-66.1 %0.020617.8591877.950490.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี38390.28918348.8352.2 %5.010810.083820.130464.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี34905.30127465.6821.3 %5.010296.593385.856967.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี52634.94138285.4827.3 %5.017085.332495.165585.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี40969.41821206.048.2 %5.012597.5614476.87464.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ39070.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ541.56647ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี187322.270045.062.6 %5.04841.56983057.147536.9 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 732112.5362035.3150.5 %5.015153.9315463.764-2.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี27781.72110815.0761.1 %5.04452.01017.88777.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี40727.55128861.9229.1 %5.011684.846013.350148.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี127441.5213985.089.0 %5.046302.2623247.670493.0 %5.0
สปจ.อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี39869.46117837.9855.3 %5.08071.772311.492471.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี59841.891352777.59-489.5 %0.010529.914947.428753.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1101819.61109716.3-7.8 %0.012624.310529.65716.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 387224.953109548.94-25.6 %0.012194.045211.861357.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4450113.1692608.11779.4 %5.013650.6095020.279363.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)52380.251153.6297.8 %5.023882.13194180.195-294.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี72492.00840897.99243.6 %5.03220.21064.32366.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี727517.447615.660299.0 %5.016390.6212769.882383.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี677507.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09867.9004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี569794.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09212.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี299448.16170513.9843.1 %5.09258.29984428.092352.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ614910.13121821.8280.2 %5.09160.20027593.469717.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน827040.13413885.2850.0 %5.09210.180714468.48-57.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี235585.92244044.3-3.6 %0.037798.0226395.27530.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 822210.165827.073.8 %5.010845.592872.524473.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 39833.78921466.046.1 %5.09671.64945732.917540.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)42188.64849506.98-17.3 %0.015643.742825.784481.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี27437.411878.056.7 %5.012143.1414450.987363.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 489220.25834459.0761.4 %5.024239.1611029.69654.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี28207.871ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07634.4102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 11,020,421 8,887,762 19.35 % 5.0 1,003,492 584,793 41.72 % 5.0