จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี31876.7117166.077.5 %5.02129.8799646.9879869.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี30854.79118170.041.1 %5.03803.22617.17783.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี30186.0210934.063.8 %5.04659.04538.6834788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4153920.5361000.0-134.5 %0.040051.1023705.460990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1417405.75275000.034.1 %5.030364.758869.199270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2374772.78247330.034.0 %5.022894.347522.100167.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย38751.7386628.082.9 %5.02337.5701943.3499859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 146195.32817611.061.9 %5.03000.2397828.3999672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 269043.99227286.060.5 %5.03289.8398608.081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 157659.62113767.076.1 %5.02763.97939.066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 265745.50831655.051.9 %5.03211.1602850.2573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย35511.9498117.077.1 %5.01954.26791.2645359.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง58909.03932025.045.6 %5.02972.5801845.571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่50474.92220394.059.6 %5.02385.3501655.572.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 162187.949118000.0-89.7 %0.012892.9510957.3115.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี25281.89123338.07.7 %3.59656.28036851.542529.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี39055.98823815.039.0 %5.08196.23054221.486348.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี25570.80111214.056.1 %5.03518.07011217.61565.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี25423.7512078.052.5 %5.03011.43991322.24856.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี36497.8219832.045.7 %5.06424.19977208.2578-12.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี20832.9124329.0-16.8 %0.03670.56018.550000299.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี40180.58213909.065.4 %5.08614.35064933.948742.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี116327.17218901.0-88.2 %0.015080.061ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี39766.94169521.0-74.8 %0.010005.1014531.004954.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี31340.0115786.049.6 %5.04442.31012116.99952.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี32140.1299225.071.3 %5.05626.73153.6149997.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี26224.8596669.074.6 %5.03156.761298.383958.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี41459.33236182.012.7 %5.06442.83012220.938565.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี93859.492240523.0-156.3 %0.015498.3817240.125-11.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี45623.49235342.022.5 %5.07397.56014783.288135.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี32921.57820808.036.8 %5.05686.12992338.586458.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี58886.199131160.0-122.7 %0.012037.2291008.320591.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี104554.6710327.090.1 %5.05253.36041931.701463.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี32402.5818963.041.5 %5.04570.19971919.9758.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี47430.14122350.052.9 %5.06294.41021733.208472.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี55389.12145997.017.0 %5.011013.4794508.488859.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี50614.46197923.0-93.5 %0.011143.48784.7949893.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี99205.57858116.041.4 %5.03233.62994963.3794-53.5 %0.0
รจก.บางขวาง 1514387.31497229.01.1 %0.517631.654488.050374.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี504051.31403084.020.0 %5.07577.18995506.87727.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี24549.336828.072.2 %5.02396.1001655.2625172.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี42503.76214831.065.1 %5.08785.53033538.901959.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี31595.46114046.055.5 %5.04468.89012193.474150.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี86815.18127631.0-47.0 %0.014376.213849.998573.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี29780.512375.058.4 %5.04469.08981114.272975.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี41537.0238868.06.4 %3.05099.12992818.649944.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)306683.56148505.051.6 %5.012680.493067.400975.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1679345.25118601.082.5 %5.03076.68992995.41652.6 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2269536.63142573.047.1 %5.05556.482724.764951.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี37906.531860.016.0 %5.02776.81012097.514424.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี61150.141101718.0-66.3 %0.02920.61012811.14013.7 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี470753.72188440.060.0 %5.03819.966140.3423-60.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี135477.16153216.0-13.1 %0.020035.21913619.33932.0 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ2133396.31003111.053.0 %5.03150.36014917.8457-56.1 %0.0
สถาบันทันตกรรม978454.06576000.041.1 %5.02017.43011349.71933.1 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก6574488.05047128.023.2 %5.0105732.1810020.1790.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.54618.4102586.1500287.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 32540.625241.022.4 %5.05644.71974782.736815.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี24818.1995634.359977.3 %5.02453.13011252.23349.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี1010705.4259800.074.3 %5.0460517.75109501.2576.2 %5.0
รวม 17,634,962 12,278,110 30.38 % 5.0 993,407 306,646 69.13 % 5.0