จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย21018.1215271.074.9 %5.05114.21971907.99962.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย197026.5101284.3848.6 %5.0737.760012096.2004-184.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย87890.40685883.072.3 %1.0465.57001875.45349-88.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย77725.36743308.60944.3 %5.01034.01690.7069733.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย22454.5213223.041.1 %5.05760.77981615.304472.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย26666.1613380.049.8 %5.03434.02901.502573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย134053.25106620.020.5 %5.027352.268267.982469.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่33588.844932.085.3 %5.02662.0701513.080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม31618.8913700.088.3 %5.03673.3601513.086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ31449.7213959.087.4 %5.02206.0801513.076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย31452.2212603.091.7 %5.04197.2402812.2580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว5572.8501121.097.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง34904.578317.076.2 %5.03399.1199812.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ31210.664856.084.4 %5.02110.4102513.075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว11342.14844.092.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง36257.2424981.086.3 %5.02583.9001513.080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่77078.422ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013236.537061.787146.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน28061.9238024.699-35.5 %0.07519.94973858.19748.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย38388.2733407.8213.0 %5.012739.7111483.4389.9 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย22688.998165.064.0 %5.013878.012365.40583.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย32812.21111893.563.8 %5.09602.05965348.863844.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย29871.924381.085.3 %5.07072.86043937.52244.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย24334.6293112.679987.2 %5.014334.455005.616765.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย36038.55912522.065.3 %5.08786.255266.315440.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย16804.5714234.015.3 %5.04944.68993273.0533.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย43689.7517265.9360.5 %5.014926.486570.437556.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย35535.51215551.056.2 %5.011009.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย46152.2781530.18-76.7 %0.012071.951803.185.1 %5.0
ท่าอากาศยานเลย455662.91307416.032.5 %5.05095.025098.0039-0.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย31612.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09430.7305ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย26520.4396870.074.1 %5.07563.0298566.3804992.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย24052.3713374.086.0 %5.06274.17972569.208559.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย28212.78917963.2536.3 %5.05114.97022352.444354.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย47074.44118366.061.0 %5.013278.2626127.016-96.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย32705.9818369.043.8 %5.09925.11047699.351122.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย29987.10910212.065.9 %5.08461.00982985.03364.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย38737.9861012.078-57.5 %0.011541.621144.71290.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย94986.23415367.083.8 %5.08555.13964162.434651.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย26579.9915367.742.2 %5.06131.08981247.967579.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย37439.73827396.026.8 %5.0123178.823458.864597.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย36437.21913465.5363.0 %5.010952.354638.264657.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย24672.6615411.037.5 %5.06160.1401457.25492.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย92789.28919168.079.3 %5.08251.83013781.809154.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย311478.5159651.6348.7 %5.08999.66993638.246659.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย23990.8593158.5186.8 %5.013503.381129.198591.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย28044.527825.072.1 %5.07852.50982294.66870.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย6412.753659.042.9 %5.06217.10992609.203458.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)39918.46931896.020.1 %5.08898.47952763.481968.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย29371.917766.539.5 %5.08537.09962234.13473.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย37889.96113417.4164.6 %5.04948.91999964.7373-101.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1240298.58116133.1851.7 %5.015253.814713.006869.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2118467.37212820.59-79.6 %0.013997.345473.421960.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3187060.0257849.30169.1 %5.014691.319936.422932.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)1138623.857647.75894.9 %5.03166.024598.8696-45.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย262430.9415839.5794.0 %5.03081.40992849.1897.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย645038.0408043.9736.7 %5.08977.57035510.446338.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย124082.07195559.98-57.6 %0.08342.8896ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง410531.19101559.575.3 %5.09188.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย72584.969107405.06-48.0 %0.019464.4818121.2936.9 %3.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 29274.71118878.035.5 %5.08556.12013723.297156.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย22976.1711803.048.6 %5.05779.64992003.882465.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,892,944 2,734,043 53.60 % 5.0 566,251 224,371 60.38 % 5.0