จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย31489.491150.296.3 %5.03706.25892.9050375.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย213820.16217836.08-1.9 %0.0809.140011321.452-63.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย26698.8220055.024.9 %5.04956.10012350.917552.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย25979.4310172.060.8 %5.05020.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย159959.9896524.039.7 %5.022988.495270.10677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ42253.1483636.091.4 %5.02757.96757.0264972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่38827.5785273.086.4 %5.03091.05761.3394875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม36906.1093427.100190.7 %5.03876.1199834.3090278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย40511.3095048.087.5 %5.02732.6401776.6820171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่37139.253722.090.0 %5.03205.1199734.6729777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี37234.931999.094.6 %5.03979.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 238378.57835577.6097.3 %3.59144.82031700.549981.4 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย328084.31373153.06-13.7 %0.018368.5514459.784275.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย45708.96137901.8417.1 %5.010972.447868.60328.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย38969.24251621.063-32.5 %0.06615.66991818.708572.5 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย32976.10227483.1816.7 %5.07433.37996816.82428.3 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย27017.0297745.071.3 %5.07034.49024363.781338.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย44526.2585111.088.5 %5.04818.62991559.073567.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย62318.12117044.072.7 %5.015020.919147.730539.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย25194.86915122.040.0 %5.06007.16029839.1504-63.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย32128.35925017.55122.1 %5.07416.37015930.37520.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย40163.53927679.53931.1 %5.07469.9199860.1279988.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย53316.92232320.039.4 %5.011084.492804.415574.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย31774.9311006.065.4 %5.06748.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย13515.474410.067.4 %5.0545.3999650.34999890.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย28063.3599236.067.1 %5.06006.8398590.2540390.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย26596.025797.049878.2 %5.04828.16993878.194319.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย34129.10939400.0-15.4 %0.07813.68993750.15652.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย42021.801355818.56-746.7 %0.011084.4915353.643-38.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย37056.55175259.188-103.1 %0.08517.36044578.049846.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย50006.83223139.053.7 %5.013290.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย44634.044899.672-0.6 %0.011729.15667.9544794.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย29089.0923412.019.5 %5.04923.27053935.878420.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย31171.52925219.7619.1 %5.06539.60993546.549645.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย43735.5231989.43926.9 %5.07756.66022660.398965.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย52785.30115741.2970.2 %5.06235.38962388.784461.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย27871.96920618.94926.0 %5.04257.7002538.9274987.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย96228.57823625.075.4 %5.06009.212238.23862.8 %5.0
รจจ.หนองคาย 510277.94239558.4553.1 %5.06113.66993870.37736.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย22503.918223.063.5 %5.03477.91991029.02170.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย34440.17225692.0925.4 %5.08096.75984876.986339.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย25135.757974.068.3 %5.04238.72022960.037830.2 %5.0
สปส.จ.หนองคาย39371.41835910.6298.8 %4.07782.234670.539640.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย30902.0922441.027.4 %5.06292.43991089.51682.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย35073.9131839.49.2 %4.56976.97954821.960430.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1195260.5138208.3429.2 %5.012950.588175.319836.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 21241754.6129388.589.6 %5.013554.9713473.9360.6 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)121176.0271818.29740.7 %5.015992.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย26688.871ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02402.8301459.06480.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย680832.25460575.9732.4 %5.011462.317940.024430.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย239053.89120819.049.5 %5.06295.94974247.350132.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย590379.44182127.7369.2 %5.05367.17972954.287845.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย88627.422122024.63-37.7 %0.014340.2915140.536-5.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 28693.46912854.3755.2 %5.05341.62013873.23127.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย25423.9615550.078.2 %5.04181.62012721.616934.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย341255.63119636.0664.9 %5.026217.46135670.82-36.1 %0.0
รวม 6,298,445 3,468,832 44.93 % 5.0 390,850 233,021 40.38 % 5.0