จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม22696.1097094.068.7 %5.04203.01543.569563.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม207578.09109919.247.0 %5.01243.8936.1774924.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม24760.60911164.054.9 %5.04999.56981862.845562.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม27768.87914624.047.3 %5.06104.54619.2399989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม148742.22112242.024.5 %5.028714.3917818.940972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม40637.87111740.071.1 %5.03202.0601839.6004673.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ32722.6894695.085.7 %5.02405.97708.1549770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน33163.985984.082.0 %5.02866.4399694.0429775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม41109.1415021.087.8 %5.02500.3801699.7299872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก32229.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02509.7598ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน33121.2383054.090.8 %5.02035.4984.99599595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย33461.162883.091.4 %5.02157.6699691.8784867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย34040.2584542.086.7 %5.03471.3201833.6024876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย37753.8094765.087.4 %5.02928.3799714.1169475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ31235.1312610.091.6 %5.01429.380185.68899594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช32217.01229.096.2 %5.02833.1499611.89678.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง32150.582672.091.7 %5.01661.5891.09894.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม36070.76228568.0920.8 %5.07226.53191.505955.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ22225.6915568.299874.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม32355.6219632.070.2 %5.07796.97024212.917546.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม27454.55910830.060.6 %5.05952.212889.539151.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม26039.3915794.077.7 %5.05572.08011405.990574.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม71146.84430508.79157.1 %5.024226.80910634.91456.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม22300.9931760.061-42.4 %0.05093.10015959.0552-17.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม46546.2531312.5832.7 %5.014091.2512169.58413.6 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม33337.5215563.053.3 %5.08372.37011231.5885.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม48571.051105420.0-117.0 %0.010399.73914617.092-40.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม31019.8522344.7428.0 %5.07169.41025278.484926.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม13775.64038.070.7 %5.0523.52997508.077483.0 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม25466.0397345.071.2 %5.04175.6401581.1909886.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม25108.744026.084.0 %5.05058.62993658.507127.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม32439.30126077.90819.6 %5.07701.89012106.068472.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม398485.5260393.2534.7 %5.0150131.7219799.0986.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม37397.76265576.0-75.3 %0.07885.26036667.033215.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม22312.2316538.7525.9 %5.03689.552096.820843.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม67682.64883243.75-23.0 %0.017534.91532.397591.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม12026.158950.025.6 %5.04282.83014517.6777-5.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม34807.32817688.049.2 %5.06829.81014020.703941.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม41730.60936667.012.1 %5.08766.8096929.4514889.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม48790.69918976.061.1 %5.010649.182763.217574.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม55102.35224162.38156.2 %5.08540.6602407.920595.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม98368.60217160.082.6 %5.07568.77984198.470744.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 347952.81299060.0314.1 %5.07694.189911771.859-53.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม29227.05124809.015.1 %5.05515.06983608.432634.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม35736.87133943.05.0 %2.55509.213898.477129.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม25101.22114658.041.6 %5.05077.75982322.72854.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม33962.53952093.0-53.4 %0.08063.03919.994651.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม30210.38112776.057.7 %5.06998.29983004.659957.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม12325.5935065.84-184.5 %0.04357.58984069.37266.6 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1360909.41144742.8159.9 %5.012197.493377.55472.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2540989.19134752.4175.1 %5.0168308.6922080.05186.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ไม่ครบ91717.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10630.424ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)206532.8886781.53958.0 %5.016181.45941.2859594.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม92567.60224931.073.1 %5.03193.12992050.983435.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม694863.56458029.034.1 %5.013910.8519968.245128.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม148906.451161.7999.2 %5.06229.89016249.9644-0.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย403407.97154487.061.7 %5.07212.54985270.862826.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม714755.0134040.081.2 %5.06597.984685.213929.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม70878.766175654.0-147.8 %0.015806.1618953.916-19.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 28380.18914535.048.8 %5.06427.87993911.32139.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม26121.06916.073.5 %5.05400.93023197.60540.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม354420.31121306.665.8 %5.053464.42230876.79942.2 %5.0
รวม 6,280,970 3,122,124 50.29 % 5.0 770,143 278,372 63.85 % 5.0