จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด25401.039ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04532.48971757.89761.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด120328.0648973.89859.3 %5.01313.281509.3564-14.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด386581.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01062.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด43080.30130758.028.6 %5.06110.55031314.68678.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด29813.96116360.045.1 %5.04412.52358.9290291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด197010.6968173.65665.4 %5.030147.169125.538169.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบ695.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด43783.4315106.065.5 %5.02178.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย37937.183680.090.3 %5.02867.5801606.5369978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน34364.5392966.091.4 %5.02115.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร31596.8692129.093.3 %5.01602.4142.7489991.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี33944.8011963.094.2 %5.01114.29397.5465164.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์32663.853135.090.4 %5.03114.0901602.6629680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร40249.8792814.093.0 %5.03147.5701266.60891.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย28794.5612246.092.2 %5.02152.8901455.39278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย17600.99842.095.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง34729.9924931.085.8 %5.02327.26631.5695272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง30989.1291118.096.4 %5.01468.37142.6499990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ38234.772875.092.5 %5.01670.9401565.1455166.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ41233.1096074.085.3 %5.02081.52616.98770.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ32932.0313307.090.0 %5.02617.8301653.63875.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก33604.1721697.095.0 %5.02390.5801515.6090178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ7081.71972769.060.9 %5.01919.1478.40175.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด35774.64846291.461-29.4 %0.08982.270513973.899-55.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด13835.8343017.16-210.9 %0.02254.3201449.93980.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง22398.9717131.600168.2 %5.02885.31012640.058.5 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ22729.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04719.5103ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ23016.8015940.074.2 %5.04654.43991928.558.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด36591.30111378.068.9 %5.07463.736178.385317.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด28939.0913238.054.3 %5.03890.91995996.248-54.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด37476.1295970.084.1 %5.07843.10993528.619955.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด34397.2529050.015.5 %5.014070.4221804.504-55.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด19320.8545939.211-137.8 %0.05268.87017459.7559-41.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด49790.28936654.026.4 %5.09901.259811139.882-12.5 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด37203.19926471.028.8 %5.09522.08981123.308588.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)162472.56166626.78-2.6 %0.016031.9892091.828987.0 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด252038.42484382.0-92.2 %0.01136.556217.3433-447.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด29790.616401.044.9 %5.07716.41992199.006671.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)12798.184814.062.4 %5.0368.90002325.8184811.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด17877.03911490.035.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด29060.086304.078.3 %5.07289.8101409.915594.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด26549.183103.088.3 %5.06072.83983031.440450.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด29500.88122624.023.3 %5.07613.18993949.034948.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด62488.691273828.22-338.2 %0.025671.69333.088963.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด45709.78128251.038.2 %5.011036.073726.223466.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด80840.1820292.074.9 %5.028150.38111814.21958.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด51681.46126471.048.8 %5.010154.071379.086586.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด99806.07812488.087.5 %5.09495.71973209.100166.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด35869.99225564.028.7 %5.09952.16029377.64945.8 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด34011.87930051.011.6 %5.06336.545791.42388.6 %4.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด41988.03130354.927.7 %5.011853.468374.265629.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด31175.46130823.01.1 %0.54877.8198317.18993.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด126238.0373203.042.0 %5.04549.17973326.605526.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด23734.621ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03479.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 443528.28413731.886.7 %3.08978.4902964.7080189.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด5309.02983840.027.7 %5.02150.64011662.338522.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด26231.43910312.2660.7 %5.06757.47023677.079345.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด27286.87117760.034.9 %5.06244.02052502.062559.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด41312.3250142.691-21.4 %0.010522.622664.571574.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด36144.30914335.060.3 %5.09666.89942730.802571.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด88095.6887691.2190.5 %0.58276.39942565.74169.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2180160.33110588.038.6 %5.010536.578468.423819.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3214810.6173185.13365.9 %5.013013.013116.807676.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1716961.13141872.080.2 %5.010538.343656.264965.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)32058.4184642.57-164.0 %0.020453.9395203.890674.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด79737.09499094.938-24.3 %0.01696.68014213.0361-148.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด20049.18939951.5-99.3 %0.01559.70015310.2354-240.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด1229227.1598216.051.3 %5.014105.3420985.051-48.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด1193482.3355580.070.2 %5.07892.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด353604.75398262.03-12.6 %0.010204.215480.35-51.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย199914.9483416.058.3 %5.08147.69975590.7531.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร252179.8654208.078.5 %5.07277.048956.6357-23.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง1643444.3142172.0291.3 %5.08250.03036088.010326.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด746341.75203298.0272.8 %5.06841.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด76621.328ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018064.79912327.33231.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 28805.44911406.060.4 %5.06624.23975094.298823.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด28028.186735.240276.0 %5.05901.751571.385573.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด403895.598392.77375.6 %5.074104.469ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 10,409,224 4,858,902 53.32 % 5.0 509,004 294,068 42.23 % 5.0