จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์22178.1098231.062.9 %5.04551.02981167.5574.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์430949.8849772.12188.5 %5.03058.3501817.0855173.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์35978.9129932.016.8 %5.06758.68022055.49969.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์29062.027558.074.0 %5.06340.5801731.859588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์174047.53100915.442.0 %5.054014.3288902.526483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์38053.5598634.077.3 %5.02815.6501351.9559987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ33919.1684869.085.6 %5.02738.52614.74577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด36146.327980.077.9 %5.02114.53614.3364970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย33922.845407.084.1 %5.01787.1901583.6514967.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์33193.5783164.090.5 %5.03486.4199600.0960182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี33671.2113387.089.9 %5.03784.8601615.7044783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง33168.681012.4796.9 %5.03618.8101617.6804882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก32778.3912249.093.1 %5.02235.51464.9964979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง32927.5783467.089.5 %5.03393.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์33109.3793622.089.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง33902.6214418.087.0 %5.02738.4102459.5245183.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์40814.14139172.4414.0 %2.011778.949164.231422.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์40204.3985890.085.3 %5.09725.39946485.642633.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 795021.20327470.89171.1 %5.013326.6413900.828670.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์30536.1723343.31123.6 %5.07577.26956103.48119.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์23750.494940.079.2 %5.04933.16993854.965121.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์43327.35914362.8266.9 %5.011608.64910537.2259.2 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์14638.9743103.16-194.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์45822.39818792.14159.0 %5.014176.545344.714862.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์37578.6623716.036.9 %5.010385.5644.0039793.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์55143.8497126.078-76.1 %0.011893.911380.491588.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์31457.44917721.043.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์9486.16992195.076.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์28350.5612674.610190.6 %5.06473.4302787.5879587.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์25786.262503.2690.3 %5.05694.70021642.07571.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์30374.77922895.024.6 %5.07330.05033137.410957.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์47341.148435396.38-819.7 %0.014086.0820141.965-43.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์37588.78110122.073.1 %5.010752.2096119.006843.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์39972.14821682.645.8 %5.07671.51034190.288645.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์53361.39178079.18-46.3 %0.012407.353006.7575.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์37408.55115221.8259.3 %5.07937.70025747.254927.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์35620.4119751.544.6 %5.08090.72023882.17752.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์46992.64120639.96156.1 %5.09725.30963934.244459.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์49376.5716853.065.9 %5.011375.643892.881365.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์30052.8226563.011.6 %5.06004.0498717.3355188.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์299292.8421121.092.9 %5.07547.08014974.456534.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 788411.5338577.4457.1 %5.010115.2519242.939-90.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์24494.97113568.044.6 %5.04419.89991334.19969.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์47125.50823352.950.4 %5.07082.84033453.2551.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์25324.6216820.573.1 %5.05169.08983455.497633.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์50650.62933623.80133.6 %5.011429.56515.786143.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์30525.022368.320192.2 %5.07025.14991414.386579.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์52670.2560087.68-14.1 %0.08204.16021732.153978.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1380204.03147267.0961.3 %5.018693.326400.767665.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2231346.5876777.24266.8 %5.08937.17977903.258811.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3466153.4461090.14886.9 %5.011737.9495482.013253.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)327114.8172617.82877.8 %5.018517.327252.7960.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์55303.42260589.5-9.6 %0.03324.282417.7527.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์692531.94333184.051.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง234598.13118243.049.6 %5.08825.968460.70024.1 %2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์269716.59175990.4234.7 %5.07999.19978351.7539-4.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง719345.81150564.1979.1 %5.013244.8997878.964440.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี371993.66124603.8166.5 %5.07411.36048044.7065-8.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง356977.88104391.9870.8 %5.07295.18993515.706351.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์154837.84171042.3-10.5 %0.018189.35926597.189-46.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 28628.1723429.618.2 %5.06853.91995139.939925.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์23695.3312414.047.6 %5.04743.023239.08231.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์408950.75115291.2271.8 %5.056793.10242449.93425.3 %5.0
รวม 8,036,911 3,481,849 56.68 % 5.0 556,557 308,469 44.58 % 5.0