จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร21115.326089.00171.2 %5.04937.59961192.050575.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร112636.4350170.055.5 %5.01509.92991444.19934.4 %2.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร125218.57151966.02-21.4 %0.0990.72003637.6304935.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร28438.53110462.063.2 %5.07942.10011271.280584.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร26924.3113990.085.2 %5.04422.3198653.6950185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร137128.73102544.025.2 %5.024638.1510486.56257.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า38573.9693043.092.1 %5.03609.72127.50396.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน30351.4712683.091.2 %5.02262.51613.5474972.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร43257.4416993.083.8 %5.02882.1599886.4970169.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน32946.3098533.074.1 %5.04258.981112.515573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน32613.584472.086.3 %5.02949.1299584.791580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม33348.7383896.088.3 %5.02678.73677.95374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ30644.492435.092.1 %5.01492.4399138.36690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส48278.8674697.090.3 %5.03731.4001662.0454782.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว11568.7149.099.6 %5.01296.83141.0029989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์7509.7598566.092.5 %5.03076.4099139.74395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์31225.6412025.093.5 %5.01549.89133.9539991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ31835.8011998.093.7 %5.02441.8801705.4471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง39128.9611910.095.1 %5.03550.5759.0689778.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว4851.8599333.093.1 %5.03413.0701511.2424985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย4256.74023062.028.1 %5.02816.3699549.0999880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย45558.481935.095.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร29855.55121393.69928.3 %5.08379.27057628.62019.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร33199.99216471.050.4 %5.09938.78037413.087425.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร26637.668798.067.0 %5.07105.39994204.566940.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร28336.6294961.870182.5 %5.05816.525534.3354.9 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร27612.4219570.029.1 %5.08455.530324137.002-185.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร36594.82811669.068.1 %5.07449.92974008.0546.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร43463.69129534.032.0 %5.014559.8713654.0096.2 %3.0
ส.ป.ก. สกลนคร37206.14819036.21148.8 %5.010784.342152.994480.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร136038.55162761.34-19.6 %0.036600.483827.5589.5 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร416325.88462474.41-11.1 %0.04685.58014141.7511.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)83688.234125057.93-49.4 %0.034039.14862150.801-82.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร56994.3412772.077.6 %5.07530.30032744.796963.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)10298.9796287.039.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร38641.96159778.0-54.7 %0.0759.441029.9294-35.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร27878.165914.078.8 %5.05713.3599599.6019989.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร24339.4614633.081.0 %5.05983.40043264.275945.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร28215.56123444.016.9 %5.07866.04812.619138.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร82267.8241088.050.1 %5.014378.3119470.721-35.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร45224.5962407.0-38.0 %0.012454.816329.033249.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร33472.25812910.061.4 %5.06207.83983297.998546.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร40889.3469848.0-70.8 %0.09070.64941041.10588.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร127317.68110823.7613.0 %5.026054.47126253.699-0.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร90690.14814328.084.2 %5.07200.29982905.91759.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร30862.8224204.69921.6 %5.09083.08982778.65569.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร30957.4332087.0-3.6 %0.010228.842833.944872.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร47545.39116741.89164.8 %5.012315.6012721.859177.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร24395.6623773.02.6 %1.04992.1797704.3120185.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร91288.84413870.084.8 %5.07466.64994232.192943.3 %5.0
รจจ.สกลนคร 539213.25663973.0-23.1 %0.09762.16026145.328137.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร22971.424589.080.0 %5.05127.752907.681943.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร38922.10922255.9942.8 %5.08208.17976335.215322.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร89723.2276657.092.6 %5.05509.08013316.68839.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร41522.69930173.71127.3 %5.09843.68954820.262251.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร36173.37124100.033.4 %5.013351.931933.069185.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร15794.6752580.691-232.9 %0.06484.43994645.503428.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1209008.73106692.049.0 %5.013665.187480.976645.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2422879.16198135.2753.1 %5.023727.516929.243770.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3224034.22110283.450.8 %5.03066.18025936.4551-93.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23534808.1942867.44992.0 %5.021574.245725.62573.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร36315.19124044.19933.8 %5.02677.84014.5481-49.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร763051.06550150.027.9 %5.016526.46110381.59137.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร245997.1796229.10960.9 %5.08439.09967084.420916.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม117678.23137471.33-16.8 %0.07405.06989770.5596-31.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน1432413.1244663.4882.9 %5.010452.97110352.0791.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร84471.188130835.81-54.9 %0.019136.4926844.742-40.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 28693.46119008.033.8 %5.08113.23976245.58523.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร7603.71978759.6299-15.2 %0.06211.31013448.734944.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร373686.0687273.97776.6 %5.052413.21139600.2724.4 %5.0
รวม 7,912,613 4,351,231 45.01 % 5.0 633,267 421,220 33.48 % 5.0