จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม21998.9714775.078.3 %5.04147.8901162.0889996.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม2502753.5157664.093.7 %5.018193.9492507.31186.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม28283.85917240.039.0 %5.03484.6699984.0004971.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม28913.6811290.061.0 %5.05627.251115.60480.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม176130.67100559.042.9 %5.021163.258375.095760.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน60363.0392643.095.6 %5.04883.6699725.8474785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม43231.7112779.093.6 %5.02566.0801803.39668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก25830.521818.093.0 %5.04633.83011041.338577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า31723.0491797.094.3 %5.02766.24182.7179993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก33139.071858.094.4 %5.02534.5801206.94691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง47044.6214525.090.4 %5.03592.61991078.834570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร38286.4613591.090.6 %5.02377.2883.0220362.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม36418.6993419.090.6 %5.03165.6599787.79775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์31405.481344.095.7 %5.02352.78196.1189991.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม115542.25102352.011.4 %5.012077.32886.166576.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 34596.57835035.77-1.3 %0.05551.12998332.8584-50.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม22464.8699.0100.0 %5.03573.17992105.522941.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม23345.410996.3252.9 %5.03614.6699891.0999875.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม23031.575287.839877.0 %5.04878.96971697.6565.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม34516.2119760.071.7 %5.08764.75985806.931633.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม53876.1219324.082.7 %5.05703.28034088.642328.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม33339.2819618.071.2 %5.03084.84011658.001546.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม64638.37924515.062.1 %5.016580.4311701.16929.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม28932.53124593.015.0 %5.06038.64997051.4033-16.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม51444.33254654.191-6.2 %0.017860.61911893.44933.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม36166.55110960.069.7 %5.06185.12011504.38275.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม61325.0105531.76-72.1 %0.09202.11912929.856968.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม580640.56733261.63-26.3 %0.03333.86995649.1729-69.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม28819.61110187.064.7 %5.07490.7998149.298.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)8717.33019.099.9 %5.0224.19694.28497-209.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม14729.546918.053.0 %5.0501.539982420.0989-382.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม27878.4716273.077.5 %5.06654.0801792.898588.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม30215.918497.190471.9 %5.05037.72023583.9728.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม31027.1820536.033.8 %5.06520.94975786.599611.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม413086.0338330.018.1 %5.0163022.5220969.36187.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม32207.52928459.80111.6 %5.08745.76952158.399975.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม42244.44116233.061.6 %5.09319.24024734.315449.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม81832.24278921.6023.6 %1.516922.7011562.76990.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม91947.5316490.092.9 %5.05627.21974726.706116.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม40475.39820488.049.4 %5.07756.73973605.99153.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม42804.60915368.68964.1 %5.08707.77052551.070170.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม26111.9828687.721-9.9 %0.04923.6099604.7319987.7 %5.0
สพ.นครพนม343728.7268610.9380.0 %5.06243.81015746.84478.0 %4.0
รจก.นครพนม 724082.13528622.8127.0 %5.012201.1312131.3390.6 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม31960.95927992.46112.4 %5.07167.5103930.7769887.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม38261.62131298.018.2 %5.08612.71975701.833533.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม25934.03910625.059.0 %5.04942.52982569.075448.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม37538.71136069.8793.9 %1.57243.58986799.05326.1 %3.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม30875.96115233.050.7 %5.06616.07031512.1377.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1111123.5889396.22719.6 %5.08578.25985220.135739.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2541234.4475102.60286.1 %5.013683.988121.796940.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)212832.72104301.0351.0 %5.012520.0421350.938-70.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม458753.16273629.0340.4 %5.010329.125763.736844.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม63488.801128897.0-103.0 %0.013594.1417150.791-26.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 25713.52932139.961-25.0 %0.05741.254173.331127.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม31090.03910633.065.8 %5.011874.1493566.369470.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม265143.63192429.2527.4 %5.039409.08225261.63735.9 %5.0
รวม 8,123,243 3,661,580 54.92 % 5.0 608,151 267,587 56.00 % 5.0