จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร27905.7612002.057.0 %5.03951.6301820.2204679.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร243324.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0729.45001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร31560.13115537.050.8 %5.04636.16991097.496976.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร31195.6511392.063.5 %5.06252.5303658.9199889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร182709.83130448.028.6 %5.022663.254734.799879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03326.31103.23366.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย33892.522583.092.4 %5.01978.74706.4379964.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล33546.0311904.094.3 %5.02095.47610.9735170.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี35976.8012431.093.2 %5.02870.7780.2064872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง33205.3791324.096.0 %5.02398.5567.3305176.3 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร196182.94301034.47-53.4 %0.015817.243479.754978.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร35028.89821202.039.5 %5.09371.18958379.940410.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร23172.71129713.531-28.2 %0.04122.7197ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร35191.03114199.059.7 %5.09085.95023497.966361.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร26078.0716440.037.0 %5.04942.237824.2852-58.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร25344.8817188.071.6 %5.05035.52091.38758.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร29739.10926491.010.9 %5.07108.060113614.839-91.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร17227.31137354.68-116.8 %0.04406.76035336.5112-21.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร105657.4418245.46182.7 %5.011158.461761.384.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 41269.0915215.063.1 %5.08059.05031942.45575.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร105533.1958494.30144.6 %5.010283.943375.245467.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร26629.2118302.068.8 %5.05681.82033640.133835.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร13224.836285.052.5 %5.0449.19198.9299955.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร27693.094322.084.4 %5.06176.4302537.3579791.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร24052.753840.320184.0 %5.04636.16991844.510560.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร31400.8429876.04.9 %2.07735.79983244.843558.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร45468.242239740.98-427.3 %0.011443.8715182.197-32.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร47029.6824096.048.8 %5.011824.2ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06860.792319.576966.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร39468.3289383.797-126.5 %0.09941.66991218.308587.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร11869.169723.018.1 %5.06451.87015062.549821.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร28186.39113582.051.8 %5.06860.793836.100144.1 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร26063.9817340.033.5 %5.05263.3501753.9124885.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร33406.4416291.081.2 %5.08306.05963914.816952.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร23603.615264.035.3 %5.04293.6299719.2829683.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร261666.4214322.094.5 %5.05975.92973887.618434.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร332978.94183917.3844.8 %5.06955.91996017.299813.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร23355.78913835.4940.8 %5.03951.63011892.466652.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร32770.9818010.045.0 %5.07393.25984636.636737.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร23639.6097062.070.1 %5.04693.24022314.855550.7 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร38017.6610096.1573.4 %5.07545.68993659.238551.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร27617.6296274.077.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร81257.852136784.19-68.3 %0.027021.572959.183689.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร96525.07820009.28979.3 %5.012122.383035.857975.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร327957.3875979.14876.8 %5.015047.486750.871155.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร12248.3443290.742-253.4 %0.02439.3939.0014661.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร42736.539214690.7-402.4 %0.02889.89991529.20747.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร1025883.1208830.9879.6 %5.06842.793175.353.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย147722.11110544.025.2 %5.05143.97026998.9263-36.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร54305.78997964.977-80.4 %0.014612.39915323.243-4.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 27871.8515496.7644.4 %5.05738.85994001.627930.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร26397.3016350.075.9 %5.04122.8101ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร173815.7898965.75843.1 %5.036406.80928253.44922.4 %5.0
รวม 4,185,282 2,473,668 40.90 % 5.0 384,324 200,231 47.90 % 5.0