จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ28904.20126565.3918.1 %4.018468.84811.062595.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3501364.88643764.63-28.4 %0.01848.354387.1929-137.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่23960.609185.099.2 %5.07445.99021293.044982.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่539578.5364223.5632.5 %5.02442.33012421.93040.8 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่513180.8155531.85989.2 %5.01372.772369.4519-72.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่77193.35266585.60213.7 %5.0568.97998423.2529925.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่310774.75259649.5616.5 %5.01296.09934.4294427.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่259737.83142117.8145.3 %5.031044.8713511.31488.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 528631.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013798.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่29752.4313928.053.2 %5.09708.8896943.7680190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8226503.94152346.1732.7 %5.032510.013027.649990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1148770.16127054.3814.6 %5.041894.56311564.88272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 280879.42259940.025.9 %5.024580.1025880.233976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง39881.96912058.269.8 %5.02680.2002835.3070168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย35844.0087595.078.8 %5.02280.5801905.57860.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด29834.577706.074.2 %5.02386.8899914.0994961.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม35237.1728007.077.3 %5.02170.9399931.9500157.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง33866.436217.081.6 %5.03559.0601914.8500474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง39665.279107.077.0 %5.05829.68991201.879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว13833.0613219.076.7 %5.04666.9199931.9499580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว29444.151809.093.9 %5.03944.3401966.1499675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง31830.3591083.096.6 %5.04915.62011239.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ32541.522228.093.2 %5.04081.40991159.071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย38467.912745.092.9 %5.036023.5781239.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 165629.78931898.051.4 %5.03600.72667.4359781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 266673.4338051.35242.9 %5.03106.71938.0640369.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง33314.8984542.086.4 %5.02682.8301778.8955171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี37820.50812049.068.1 %5.02301.48439.30680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง7174.33986706.06.5 %3.02665.1301812.2309669.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง34240.8093456.089.9 %5.03253.8901754.1464876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า31734.1414373.086.2 %5.04318.37991113.559974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด43928.3524521.089.7 %5.03418.05746.3079878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย34322.629861.097.5 %5.06110.37011654.572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ33524.3012432.092.7 %5.02064.24824.0490160.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม32081.852454.092.4 %5.06374.25816.1400187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง36705.2381008.097.3 %5.02338.7397382.85483.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 357061.46929083.7749.0 %5.022877.241639.11192.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่27690.6517293.2737.5 %5.09321.7598529.3684794.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว27724.37911749.057.6 %5.07228.35012277.938568.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 558447.7350416.05113.7 %5.018950.6196555.798365.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่71536.5780553.5-12.6 %0.023856.7526454.393-10.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่33159.1827824.4116.1 %5.010542.52522.2476.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่45562.19912770.072.0 %5.011505.07878.169431.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1036148.60224915.031.1 %5.017601.425774.815967.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่31719.7417231.045.7 %5.07890.95027034.106410.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1300298.94366933.22-22.2 %0.0118152.7249091.69958.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 732096.22115624.2751.3 %5.09648.299810317.617-6.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่11734.13919.066.6 %5.09651.87015675.699241.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่43343.9328989.033.1 %5.015136.5635216.0-132.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 545964.31326648.9142.0 %5.022032.188932.938559.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 652311.48895552.398-82.7 %0.022045.0497416.702166.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 357531.13198029.6444.6 %5.021246.027098.200266.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่43132.8433790.03121.7 %5.024319.4394101.824283.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่34236.82842626.969-24.5 %0.07202.580111111.779-54.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่86672.89156835.4134.4 %5.030360.2413434.755.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่36283.1996029.083.4 %5.012219.032398.63580.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 139911.46121427.9346.3 %5.016650.12121602.178-29.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่161131.55555050.31-244.5 %0.032585.1316671.763779.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 130581.71211354.0-61.9 %0.051139.16862513.352-22.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)50423.07858921.0-16.9 %0.021934.025766.573.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่50659.2196555.087.1 %5.09138.41991620.709582.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)101789.6184966.81-81.7 %0.037021.4612954.159992.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ207357.89104074.0449.8 %5.03807.60011782.907553.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)26066.516032.538.5 %5.0331.1999825.6592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่32692.0297689.076.5 %5.05769.0898585.0479789.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่43395.6818444.057.5 %5.05138.64014858.8135.4 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่29630.1092241.092.4 %5.07940.43022430.475869.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่153366.34665006.38-333.6 %0.020605.04914104.40931.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่31243.05149615.648-58.8 %0.016649.753545.51278.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่58014.75818040.068.9 %5.011325.274161.136763.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่135707.84126740.06.6 %3.033095.07618.5070298.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่136214.4218569.086.4 %5.013074.7519364.305-48.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่40364.35936303.83210.1 %5.011705.582987.716374.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่46729.6621875.053.2 %5.016763.742817.462483.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่59357.8227464.0153.7 %5.018893.6415468.31471.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่36716.8260441.0-64.6 %0.012371.121359.877489.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่357676.41148374.6458.5 %5.010874.626256.245642.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่151622.7894797.99237.5 %5.07603.24024759.777337.4 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 1224980.81176904.03.9 %1.523409.8421671.017.4 %3.5
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 444067.91339570.6323.5 %5.013938.44612.047466.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5130678.75124553.74.7 %2.029003.412000.58258.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่23831.098135.160265.9 %5.07426.97952746.735163.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่46970.9310555.1677.5 %5.012142.954881.850659.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่31297.5394331.086.2 %5.010754.794108.445861.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่72620.71153170.026.8 %5.025340.03912889.97949.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่33121.9110174.069.3 %5.011162.24964.9815191.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่42959.35992538.539-115.4 %0.015147.476414.005457.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่36487.35972007.672-97.3 %0.011629.58825.144524.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1234810.4829734.2387.3 %5.023179.3693861.113583.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2308995.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014481.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3113391.065637.18842.1 %5.049764.12113466.67372.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4668175.13133264.9780.1 %5.09341.55964623.444350.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5538463.63104873.6980.5 %5.026379.7611440.25156.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)48961.01235715.027.1 %5.039604.9494797.747187.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6773412.5664126.17291.7 %5.015526.895894.504962.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 833984.1674143.273-118.2 %0.04454.83012000.690655.1 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร150034.91149383.00.4 %0.54484.292245.951949.9 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่285424.5197532.030.8 %5.04274.55033440.813519.5 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์100535.74101988.13-1.4 %0.03893.62013357.974413.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่791829.88611580.022.8 %5.018908.346182.387767.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง193091.5923064.088.1 %5.09343.35062471.41873.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่1518568.4530232.065.1 %5.012568.054172.798866.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่536812.19388799.027.6 %5.013175.9117399.6-32.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่288364.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011014.021ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง428295.91137362.5567.9 %5.010337.0416016.974141.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ24731.0814441.041.6 %5.07483.982495.5266.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง808968.38107762.4786.7 %5.013731.217049.046448.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่308234.03218249.029.2 %5.026188.4911846.754.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่306700.03338390.31-10.3 %0.096079.58660396.037.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่339429.63268992.020.8 %5.018537.663418.693181.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 26435.178024.069.6 %5.013931.11222.097491.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่826919.63529331.1336.0 %5.037548.55124932.06833.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)56325.648192184.31-241.2 %0.023306.2384297.059181.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่35661.94145670.0-28.1 %0.017145.1092225.628487.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)24230.256061.075.0 %5.015806.88438.1304997.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่28439.919196.067.7 %5.08396.75985096.419939.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5547647.94211188.3461.4 %5.0181961.9276417.19558.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่754140.38153380.9479.7 %5.0154785.6185422.60944.8 %5.0
รวม 19,662,178 12,329,060 37.30 % 5.0 2,094,257 906,197 56.73 % 5.0