จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01660.41548.8054866.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน502322.03469787.06.5 %3.0896.700011131.6875-26.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน37343.03925770.30131.0 %5.06781.14011062.74884.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน28470.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06134.8101ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน114516.2991837.99219.8 %5.027242.6195598.616279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน45519.121ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03072.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ86780.9142652.096.9 %5.01783.04284.7719784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง35787.2424775.086.7 %5.01722.13734.0935157.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง34112.6295955.082.5 %5.02454.8899502.9774879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้40718.8093940.090.3 %5.04424.7603608.1995286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง38739.931678.095.7 %5.01628.64364.7145177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง36681.0391432.096.1 %5.03550.5901575.2075283.8 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 228084.3326162.826.8 %3.03718.96345.213590.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน42258.84837025.2312.4 %5.09215.40046771.894526.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน33530.64117588.047.5 %5.08606.66991486.75782.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน37291.2710737.071.2 %5.06267.68992342.411162.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน25487.1095149.079.8 %5.03035.43992472.118418.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน34349.44119056.044.5 %5.04784.700214230.886-197.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน19411.020737.0-6.8 %0.03991.82014275.2402-7.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน37813.44917071.2554.9 %5.010204.0215016.370650.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน39906.28910555.073.6 %5.08492.85062012.97376.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน78068.52376937.1481.4 %0.514482.81410.76590.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน26429.1516596.037.2 %5.05697.43023904.809831.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน16444.5131559.0-91.9 %0.0455.94457.069-0.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน28237.3895079.082.0 %5.06238.3501475.9500192.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน25293.1998477.450266.5 %5.05069.87992949.76941.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน37443.28925210.032.7 %5.05688.06013183.820644.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน47910.57820220.3357.8 %5.011915.6413451.67-12.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน45196.35212520.072.3 %5.09859.03012.03269.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน37114.87925822.030.4 %5.06267.961543.189575.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน40840.4887081.461-113.2 %0.011630.4628.8239794.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน36687.69114541.060.4 %5.06267.68994578.648426.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน31857.0728811.599.6 %4.57637.12992536.053566.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน31389.37126534.015.5 %5.07275.75983599.720950.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน35623.64813338.5462.6 %5.08320.043894.98153.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน30360.6528581.55.9 %2.56020.7197521.6134691.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน92835.14822981.075.2 %5.04030.27981954.1551.5 %5.0
รจจ.ลำพูน 1131292.4351606.068.9 %5.054282.9535942.890189.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน25506.761763.093.1 %5.02723.542090.7623.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน38083.5933050.013.2 %5.06781.31982725.711459.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน33484.80915315.054.3 %5.03626.09992532.62430.2 %5.0
สปส.จ.ลำพูน52214.67250527.03.2 %1.510660.6093261.368469.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน28319.4913567.0252.1 %5.06362.98921.585.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน29481.94921639.026.6 %5.06952.52242.87567.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1450688.72109750.6575.6 %5.09627.03034014.39658.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2327805.6694891.21171.1 %5.013000.4397266.720744.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน30305.5833607.0-10.9 %0.03167.721253.665460.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน572523.13339302.2240.7 %5.011928.234475.740762.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน535138.1392813.35982.7 %5.06982.19979292.9961-33.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 197393.1770423.064.3 %5.05520.44975976.6367-8.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง141353.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05414.1699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน91391.242106797.0-16.9 %0.012776.399365.4014997.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 81146.73425663.43968.4 %5.06724.31013946.613541.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน25500.526050.076.3 %5.03966.722053.358448.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน326803.7597070.00870.3 %5.034048.9325573.7424.9 %5.0
รวม 5,843,947 2,680,034 54.14 % 5.0 426,452 182,406 57.23 % 5.0