จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี28750.417169.890175.1 %5.02638.53787.1414870.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี41422.9124566.79140.7 %5.08298.45021737.084579.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี28329.18913551.4152.2 %5.04533.3003686.1660284.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1136587.75135690.560.7 %0.523473.2115893.66774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2311896.0294194.225.7 %2.543844.18810395.67976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี49474.19919770.060.0 %5.03328.35012309.687530.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว47945.9314580.069.6 %5.02237.1301690.8494969.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก40753.25811983.070.6 %5.01688.0699917.5194745.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 162418.65239512.7736.7 %5.03446.73855.075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 243548.19916299.062.6 %5.02481.55745.7569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี45266.87121944.30151.5 %5.03349.3599779.076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา46039.58213746.070.1 %5.03550.2950.073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ42111.825075.087.9 %5.01973.36646.067.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 144120.94961052.711-38.4 %0.08792.87994762.178745.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 245676.57810934.2176.1 %5.011484.725160.599655.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี42891.85920661.0751.8 %5.07785.089816430.154-111.0 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 155024.9125094.3554.4 %5.08276.73055446.302734.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี33200.939039.439572.8 %5.04533.37994758.4741-5.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี26279.8116688.074.6 %5.02993.045094.0425-70.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี37088.49236988.020.3 %0.56910.295715.722217.3 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์129884.9856708.056.3 %5.017083.089778.0442.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 150967.71146713.278.3 %4.016458.7898284.519549.7 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 170286.161483876.0-771.4 %0.059147.32812038.17279.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 151717.03973876.992-42.8 %0.057287.10220687.66663.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี16959.72117126.32-1.0 %0.03327.11994804.2544-44.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี45526.55144148.0393.0 %1.58778.68957507.909714.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี33061.35215452.053.3 %5.06066.83013781.284937.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี79153.047163914.92-107.1 %0.010162.01484.79385.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)63856.03935389.044.6 %5.020069.2912100.639989.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี36642.55125406.930.7 %5.07271.64013626.843350.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี79904.3988657.980589.2 %5.024043.531149.92999.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี29277.415125.5348.3 %5.04347.92972929.144532.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี34288.4346554.84-35.8 %0.06339.791811.80271.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี56206.629242622.94-331.7 %0.010133.0112813.986-26.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี53899.242126475.66-134.7 %0.011720.8814066.465365.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี32463.13116914.047.9 %5.04304.64011414.37967.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี59266.379142264.66-140.0 %0.014801.94764.23794.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี114985.1198401.014.4 %5.012253.27911988.852.2 %1.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี99264.0553368.096.6 %5.04761.06982923.83438.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี36411.08224214.033.5 %5.06259.61042501.131360.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี45321.1818883.60958.3 %5.06796.19972211.314967.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี43720.89816605.5762.0 %5.06225.46973180.550548.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี37153.85233872.08.8 %4.04932.6299479.911590.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี125931.4261132.051.5 %5.05318.734389.703117.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 469889.22456106.692.9 %1.06891.64015275.936523.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 1137657.3834442.2526.7 %5.010429.844600.052755.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี177579.02137178.1422.8 %5.03512.754508.5146-28.3 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง394874.88290944.9726.3 %5.07217.45023647.9549.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 234874.82732.400198.8 %5.09221.85065868.719736.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี33553.510378.0969.1 %5.03127.43992290.611326.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี61793.66859602.0593.5 %1.511550.243822.210966.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี45652.7544908.1481.6 %0.56852.773720.931645.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี142990.13135988.04.9 %2.020753.9696337.013269.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี49412.50821581.556.3 %5.05065.772781.42945.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต306871.06997290.0-225.0 %0.017736.824870.007372.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี31014.1830102.52.9 %1.04191.0303965.4439777.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)396621.25147468.1662.8 %5.015955.6416474.327159.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1391904.03110612.071.8 %5.08657.04982298.107973.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2186027.45103292.4844.5 %5.09756.27055609.511742.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี22057.61937582.281-70.4 %0.01587.70012288.0029-44.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี726395.31190836.073.7 %5.011590.386200.032746.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 708919.38420693.040.7 %5.012774.428606.664132.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี160954.59401256.22-149.3 %0.03924.45023231.900117.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี33028.801181008.0-448.0 %0.010666.8910458.02.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี3124215.51376060.056.0 %5.082142.78110513.50987.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 36260.37955050.789-51.8 %0.06510.93023208.691450.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี26513.844709.890182.2 %5.02802.84011690.404939.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี147998.5373284.96150.5 %5.043813.53129367.3333.0 %5.0
รวม 11,782,036 9,729,352 17.42 % 5.0 800,244 339,116 57.62 % 5.0