จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง21982.7116996.068.2 %5.05333.91021280.16376.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5581.489991472.0605-153.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง25143.8510174.059.5 %5.06665.041471.369577.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง26715.7712717.052.4 %5.07273.5503414.1714894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง110457.2785833.022.3 %5.029275.0710716.62763.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง42175.78918308.056.6 %5.03317.21627.9500181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ39751.6297220.081.8 %5.02919.95302.109589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา39964.8013901.090.2 %5.02400.51535.2299877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร33862.0393872.088.6 %5.02008.26859.0944857.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ32902.753211.090.2 %5.02344.1399485.81179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน32411.824818.085.1 %5.04360.0503900.9705279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ31292.8111508.095.2 %5.02155.9553.23500197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว32793.8714913.085.0 %5.03970.8899ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม31511.173273.089.6 %5.02090.53621.2810170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก32039.0512668.091.7 %5.04050.630184.55200297.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ30780.013439.088.8 %5.04232.6802657.7705184.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง58153.12949180.19915.4 %5.014499.6519383.801-33.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง36259.21118559.5748.8 %5.011419.037044.47838.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง27308.1811655.057.3 %5.07577.83014113.623545.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 2115216.55143199.0-24.3 %0.048064.2328745.64840.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง23371.756242.073.3 %5.05581.14015038.06889.7 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง51872.21911171.078.5 %5.014195.259693.799831.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง20784.0923157.0-11.4 %0.04944.7911230.7-127.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง44102.44110519.076.1 %5.014708.835945.764659.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง30999.013619.756.1 %5.09023.042124.29276.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง69419.10984221.0-21.3 %0.017104.8592041.636588.1 %5.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ844063.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1125.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง35105.53137018.168-5.4 %0.013361.641330.746990.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง35799.46122509.037.1 %5.010924.645441.704650.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง103658.0587937.015.2 %5.044134.14147973.25-8.7 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง38378.94925253.45934.2 %5.019244.82228.6840198.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง23092.61916043.030.5 %5.0763.9500125.6596.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง27659.657352.570373.4 %5.07806.0098664.6579691.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง24979.3595471.560178.1 %5.06471.61044873.51924.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง29768.1733890.0-13.8 %0.08376.47953015.955664.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง52042.48316638.88-508.4 %0.015051.14913337.55711.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง49243.14142215.014.3 %5.016668.993733.186577.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง26269.5116863.035.8 %5.07007.31011156.482483.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง47203.35277729.781-64.7 %0.010962.31411.787.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง147224.0575108.049.0 %5.021132.8591672.092.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง33799.012034.064.4 %5.010125.952924.7571.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง34323.12119792.042.3 %5.010259.1014026.270860.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง33395.1621605.035.3 %5.09232.20022511.315472.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง50456.021720.9857.0 %5.014085.613700.046973.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง32706.3327619.015.6 %5.08794.8203574.42793.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง213681.8149801.99276.7 %5.05477.54982284.7558.3 %5.0
รจก.ลำปาง 570602.69261916.3854.1 %5.011327.6896185.108445.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 261323.58212417.2818.7 %5.08257.37992838.577965.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง54687.42244504.018.6 %5.04559.37014444.19482.5 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง24214.266963.071.2 %5.02956.12011287.2556.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง30784.8215899.048.4 %5.05029.35012339.07153.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง180242.39154916.014.1 %5.014009.436733.903851.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง26764.19110934.059.1 %5.06683.87992232.186566.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง42601.74242761.0-0.4 %0.013263.514908.469263.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง32274.44921016.034.9 %5.09232.20021805.779180.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง32427.5229951.07.6 %3.59422.38966333.803732.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ36675.60958028.0-58.2 %0.021418.16930.595.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง247133.4138626.78184.4 %5.013773.21635.955188.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1291255.5131182.9855.0 %5.015341.136939.920954.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2614538.2565592.089.3 %5.06144.83019441.0234-53.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 398434.039111919.32-13.7 %0.013906.626801.047951.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง2187.2429886.459-1,266.4 %0.02386.1799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง476892.0351309.9126.3 %5.09456.17975542.100141.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา506246.13100335.5680.2 %5.08200.74025339.388734.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน263788.44160443.239.2 %5.09338.81059046.86623.1 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง67004.852143536.0-114.2 %0.020271.81115316.69924.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 50317.37133469.033.5 %5.010087.984998.95750.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง24506.70110195.058.4 %5.06322.77052049.710467.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง221081.4469803.14868.4 %5.064107.1882207.109-28.2 %0.0
รวม 6,236,041 3,566,582 42.81 % 5.0 749,120 406,089 45.79 % 5.0