จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์22774.9617721.359966.1 %5.04324.58981386.933567.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์94199.1860308.3236.0 %5.0628.85999165.82673.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์31877.97123572.026.1 %5.06321.33011476.599576.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์29721.39111403.061.6 %5.06568.3901953.1350185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์246056.81121744.2850.5 %5.037735.5786036.176384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย33667.1094724.086.0 %5.02752.47414.1904985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน43727.8523612.091.7 %5.01905.9301582.5114769.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล35579.4885867.083.5 %5.01642.39534.8690267.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน33025.3094008.087.9 %5.02606.4299627.1975.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด35602.9691813.094.9 %5.02379.5999619.6754874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา37015.7114398.088.1 %5.03062.21903.1934870.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า34082.7192993.091.2 %5.04120.6201899.070578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก33900.4922896.091.5 %5.05437.9199918.1749983.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์122349.743419.80164.5 %5.013471.3415373.555-14.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด24898.3715491.077.9 %5.05556.60012229.840159.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์36534.80918158.050.3 %5.09154.66024280.434153.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 32053.21114287.055.4 %5.013724.643529.4574.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์28252.60912211.056.8 %5.06644.58013310.10450.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์22367.02910455.053.3 %5.03925.263767.14894.0 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์53759.98820449.28962.0 %5.07188.83989466.6934-31.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์28046.9822597.019.4 %5.04664.523694.283920.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์63745.1832451.049.1 %5.021172.7310472.29850.5 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์62982.14120176.468.0 %5.09589.79982741.63671.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์91497.32103033.01-12.6 %0.014034.6011639.788.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)103974.0157463.62144.7 %5.019960.02912002.339.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์24178.0717218.028.8 %5.04951.984982.75-0.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์15372.0213258.078.8 %5.0559.97998227.2270159.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์27498.0618866.067.8 %5.07425.0403.2844894.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์26462.5293129.088.2 %5.05638.02982801.274450.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์103345.0324041.9976.7 %5.07785.60014890.446337.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์112052.8332652.070.9 %5.011455.478531.056625.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์59787.46147062.021.3 %5.09991.42974351.569856.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์102215.3840255.35260.6 %5.08413.12013904.215153.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์119693.2475168.49237.2 %5.014536.26789.497594.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์35308.0398711.075.3 %5.09249.62013811.118958.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์32863.03920355.038.1 %5.08281.33983953.06452.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์46088.9821567.053.2 %5.011322.493151.387572.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์32618.9719880.069.7 %5.08146.68992513.538669.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์45284.92234500.023.8 %5.02433.6899505.4779.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์98305.60917080.082.6 %5.06910.85014218.484439.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 344468.88265509.6322.9 %5.07830.712528.206367.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์23344.418624.063.1 %5.04647.81011353.148470.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์46467.3219586.057.8 %5.07139.0420098.033-181.5 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์24034.011083.053.9 %5.05294.52052384.329155.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์39369.53135344.53110.2 %5.08881.23055063.104543.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์28221.7219671.065.7 %5.07055.06982120.556469.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์59911.30944151.6826.3 %5.08888.49023887.54356.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์122021.5428312.076.8 %5.03231.09012473.856423.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 11162922.9146083.9187.4 %5.012580.573462.299872.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2242597.1666973.9372.4 %5.016941.835265.555268.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์18727.9138515.34-105.7 %0.02435.84991779.302527.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์547440.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011872.88315.891630.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์862820.0271409.0368.5 %5.07995.41995242.831134.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์2547149.5160447.4193.7 %5.06629.31017256.0137-9.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย337170.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06960.6001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์432701.69135617.5368.7 %5.021185.35915860.55825.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 39410.66822558.042.8 %5.07024.964007.878942.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์27437.9396028.078.0 %5.05636.791493.200473.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์378357.66108824.0271.2 %5.055078.78929398.07446.6 %5.0
รวม 8,662,732 2,357,735 72.78 % 5.0 526,025 259,050 50.75 % 5.0