จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่23623.583665.084.5 %5.04157.8203761.0639681.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่93121.44529687.068.1 %5.0555.121316.04-137.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่104161.57109250.74-4.9 %0.0841.04999682.0239918.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่25518.6710646.058.3 %5.03886.9199749.1439880.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่29130.4718288.071.5 %5.06306.5801296.0010195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่141921.9186436.98439.1 %5.017678.184869.310572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่39211.94110045.074.4 %5.02592.27277.9580189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น33806.916333.280381.3 %5.01794.96230.8500187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย33368.0313689.088.9 %5.02077.2334.3999983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง47792.4226042.087.4 %5.03333.6301266.9689992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง33332.1683608.089.2 %5.03200.8899105.4596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง35220.3794147.088.2 %5.02324.5701194.7591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น32525.5613183.090.2 %5.04594.1401399.091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่31157.8012472.092.1 %5.01343.7965.095.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่102001.5939212.30961.6 %5.08987.940420705.25-130.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่33622.85216351.051.4 %5.08949.80964503.142149.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่25899.5316470.075.0 %5.06211.35013088.90650.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่23000.4218500.8419.6 %5.04671.08983304.755429.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่70599.10918779.3473.4 %5.011859.2416579.549-39.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่19090.86922210.0-16.3 %0.04602.11967266.1411-57.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่989949.6317573.598.2 %5.041494.687646.716381.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่109447.8968495.95337.4 %5.012429.6895865.765152.8 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่400486.28181087.2254.8 %5.04302.72022333.988545.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)99051.75159132.38-60.7 %0.035676.21144788.605-25.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่30228.5718850.88137.6 %5.07409.52054878.164634.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)102224.71138602.02-35.6 %0.037188.5394284.809688.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่22485.931984.091.2 %5.0591.14001503.7364814.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่25202.0515237.079.2 %5.06505.0273.3054895.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่25157.9493536.9785.9 %5.05279.732089.90560.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่30448.6722818.10925.1 %5.07580.6997863.9049788.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่112460.29171060.94-52.1 %0.012543.8411134.27711.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่41408.6829079.029.8 %5.011516.912545.0577.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่39167.349086.076.8 %5.07561.64011136.608585.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่64784.53156068.42213.5 %5.021139.01591.4794997.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่98965.0478621.091.3 %5.07751.797151.2937.7 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่38082.39818012.0152.7 %5.08683.47952829.603567.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่37558.96910076.073.2 %5.07284.14994354.096740.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่35638.96925728.027.8 %5.08664.59962733.218568.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่26067.1622920.012.1 %5.05641.02434.682592.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่96136.07817424.081.9 %5.07409.60992636.513964.4 %5.0
รจจ.แพร่ 307172.13160510.6447.7 %5.07711.66993529.35554.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่22718.1194880.078.5 %5.04937.46971618.31467.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่29114.68022.072.4 %5.07181.32031925.393473.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่29220.527620.073.9 %5.05127.60011684.00767.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่98311.14851578.71147.5 %5.011440.895768.399949.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่28990.81122387.5722.8 %5.07119.41991898.671573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่30038.58131125.89-336.5 %0.07238.25982942.682159.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)75599.781115730.84-53.1 %0.029209.6993540.415587.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 447957.63109046.1675.7 %5.013118.373775.138471.2 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2342117.3169113.53979.8 %5.014140.1416942.359950.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่20537.89131981.869-55.7 %0.02768.37012314.897916.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่881823.31538374.038.9 %5.014000.314566.794967.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่924461.63241260.073.9 %5.07756.68023799.686351.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่499534.53187152.1362.5 %5.012700.438641.563532.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่267989.41103030.9161.6 %5.07113.33015678.421920.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง310019.2587694.92271.7 %5.06567.83986233.79445.1 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพสอง292689.0383307.39871.5 %5.06793.10994411.904835.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่127956.3123783.081.4 %5.016889.415022.99811.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 30022.18925868.69913.8 %5.07580.793749.431450.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่63059.484978.092.1 %5.04842.35992070.839157.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่340613.09134382.0860.5 %5.037833.83654225.293-43.3 %0.0
รวม 8,573,007 3,536,238 58.75 % 5.0 588,694 319,412 45.74 % 5.0