จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน3829.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05137.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน106191.53194663.92-83.3 %0.0758.07001495.69834.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน144664.55161524.23-11.7 %0.0687.33002594.3104913.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน35131.85216013.8954.4 %5.07704.62991995.104574.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน26589.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07153.1899ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน154017.0396951.01637.1 %5.022868.255624.306275.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน38122.0518370.078.0 %5.02813.78779.997572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา137395.555809.095.8 %5.03229.9402573.8474782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย34486.9691748.094.9 %5.03221.0898532.166583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น3196.58012547.020.3 %5.03245.22970.833570.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม27861.2213049.089.1 %5.02481.21387.5479784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวงไม่ครบ2091.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ392.659ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา32919.1484403.086.6 %5.02946.3999610.023579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว32933.9882103.093.6 %5.03376.1699728.5454778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง32424.6413225.090.1 %5.03031.91991006.35466.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง41306.162850.093.1 %5.03930.52631.0084883.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ27533.731275.195.4 %5.04449.7803528.0239988.1 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง46723.5741766.0210.6 %5.09166.17975703.600637.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน39213.89837883.0783.4 %1.512477.6914477.934-16.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน16351.4916974.109-3.8 %0.06709.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน26973.311ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07514.464047.461446.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน23351.257603.067.4 %5.05822.045425.69686.8 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน49542.7718982.061.7 %5.013195.2316838.461-27.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบ26937.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน26689.424536.5618.1 %4.05533.739714927.549-169.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน47883.9123119.93951.7 %5.014615.1515648.476-7.1 %0.0
ส.ป.ก. น่าน29059.5815654.8446.1 %5.014140.789910.746129.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร587776.31694396.88-18.1 %0.07918.04380.100144.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน40532.88315147.31162.6 %5.011831.133285.432472.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน17805.429110.048.8 %5.0691.919981174.01-69.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน28530.46499.830177.2 %5.08142.0303ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน24418.16510.073.3 %5.06183.41023869.63537.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน28906.60917440.039.7 %5.08548.37993003.941464.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน51874.988323189.16-523.0 %0.015691.2510623.54132.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน31123.159575.4669.2 %5.08712.543161.01163.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบ57626.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ897.55048ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน89991.52312931.7185.6 %5.06202.37992409.0161.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน35495.96123393.85934.1 %5.06816.214849.170928.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน50479.94115713.9968.9 %5.08198.91024445.468345.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน33452.51214458.056.8 %5.09568.16993382.42764.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน23924.6711393.052.4 %5.05917.1401494.6399891.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน92931.75813174.085.8 %5.09504.75983881.215659.2 %5.0
รจจ.น่าน 198530.63154205.5522.3 %5.07564.988767.1514-15.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบ6610.9399ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2215.1155ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน36726.7313644.162.8 %5.04875.39012115.587456.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน23448.65187.9877.9 %5.05765.01967.84765.9 %5.0
สปส.จ.น่าน47682.78140308.4815.5 %5.011545.7112313.762980.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน34798.60218923.045.6 %5.010690.1891414.226686.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน24209.8115622.076.8 %5.010905.633764.310865.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน35936.67246173.102-28.5 %0.09340.01951926.799479.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบ140776.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6540.9604ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ38563.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3522.2676ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน714367.81594327.016.8 %5.015883.110540.73733.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน218268.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09426.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว493235.59236194.6352.1 %5.09678.600610874.564-12.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน71802.031102930.54-43.4 %0.019546.47115572.56620.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 26614.21112747.052.1 %5.07236.92974001.844.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน25379.0714901.041.3 %5.06316.291909.880569.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 181866.73136869.024.7 %5.042414.12112236.61571.1 %5.0
รวม 4,178,844 3,246,018 0.00 % 0.0 414,756 228,803 0.00 % 0.0