จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา20554.263027.085.3 %5.04008.8699978.5199675.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา67826.89141928.038.2 %5.0417.540011385.0685-231.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา26155.159352.064.2 %5.04230.89991245.279170.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา26123.81110206.460.9 %5.06062.5698574.0944890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา87113.49272277.98417.0 %5.016730.5516181.529863.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา36893.013755.062.7 %5.03148.36011068.59866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ32843.096671.079.7 %5.03618.6301848.1124976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้31940.5514752.085.1 %5.02248.8301627.4749872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน30719.03319.089.2 %5.02600.0999915.1729764.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง32731.022823.091.4 %5.04036.77935.1325176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ29907.773236.089.2 %5.01697.3099779.7409754.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน31009.7811284.095.9 %5.04377.2397715.3974683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง30560.022208.092.8 %5.04311.4497760.3882.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�44387.58217036.72161.6 %5.010797.579751.759.7 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา33864.4810136.070.1 %5.09699.215316.703645.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา24638.987934.067.8 %5.05891.3999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา21289.7219217.056.7 %5.04541.253415.411424.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา28694.96114327.050.1 %5.08135.2911211.216-37.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา18714.77929774.27-59.1 %0.05148.180210087.708-95.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา74324.28947283.13336.4 %5.012984.3913801.595970.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา31431.4219118.039.2 %5.08972.00982952.7167.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา75144.81367241.45310.5 %5.012223.729952.6325192.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา34472.51229054.28915.7 %5.010079.224069.790559.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา13109.636641.049.3 %5.0519.83997475.117498.6 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา28026.274941.082.4 %5.07507.7598392.5019894.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา24853.837279.070.7 %5.05720.28033455.112139.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา29210.69114349.9150.9 %5.07602.85011993.41373.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา38883.172213355.08-448.7 %0.012394.8920956.43-69.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา33970.48848839.32-43.8 %0.09998.91022892.094571.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา26859.9619399.065.0 %5.06747.12012242.9566.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา51960.39157663.258-11.0 %0.011063.771108.1390.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา25195.938924.064.6 %5.03638.89013123.111314.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา31047.2437771.23-21.7 %0.08629.74024781.651944.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา28322.52915851.044.0 %5.06499.89992289.575964.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา30700.1514231.053.6 %5.08002.1299ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา23201.94917211.025.8 %5.04760.9697682.7919985.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา91238.97715178.083.4 %5.06055.41993779.764937.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา239208.536779.097.2 %5.06859.26032606.24962.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา21458.264571.078.7 %5.04677.33981758.16662.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา28410.8321365.4924.8 %5.06062.542657.111856.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา23145.934318.081.3 %5.05206.85991862.416564.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา38392.69929955.86922.0 %5.010683.456449.340839.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา28326.06112571.055.6 %5.06690.10011532.82877.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา27845.6721566.022.6 %5.06709.10012081.04169.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1ไม่ครบ71727.063ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4580.8618ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา30084.5931608.0-5.1 %0.02678.51630.076.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา245687.41272636.97-11.0 %0.07917.91022985.07362.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา23440.087207.069.3 %5.010435.226843.419934.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 26136.9910931.058.2 %5.06576.02985207.767120.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา21164.1095921.072.0 %5.04351.14012495.995442.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,101,224 1,327,025 36.85 % 5.0 310,058 153,856 50.38 % 5.0