จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย21077.04696.077.7 %5.011216.74967.2899891.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย219142.03142449.9835.0 %5.0697.770021464.8145-109.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย126504.61147040.72-16.2 %0.0937.2600183.93249591.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย34317.57824148.029.6 %5.09241.98052466.12473.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย24932.04113462.046.0 %5.07302.6602879.1965388.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย198853.8483497.29758.0 %5.025633.749569.891662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย36838.64117271.653.1 %5.03501.271306.761562.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน42325.2588692.079.5 %5.02958.96829.3172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย40386.187818.080.6 %5.03599.0103808.47977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน32463.187819.075.9 %5.03762.9897794.070578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า33996.0393604.089.4 %5.04898.25735.5685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ32239.163353.089.6 %5.05082.1201866.73782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย29967.5613036.089.9 %5.03104.8201692.24577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน32219.289ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03773.97687.182581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง33321.2195440.083.7 %5.03767.45715.1605281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด29894.494403.085.3 %5.02370.8699464.7874880.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย34607.844811.086.1 %5.02403.54675.8380171.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง32219.2891238.096.2 %5.03953.79137.796.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว33224.0122740.091.8 %5.01593.99675.6740157.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย483477.78348981.527.8 %5.022775.7214560.942980.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน105296.8352027.050.6 %5.011767.025170.686556.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ24323.789196120.0-706.3 %0.010859.153871.515964.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย72856.07848026.534.1 %5.018445.7523881.621-29.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย38689.19918267.052.8 %5.06636.79982468.309162.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงรายไม่ครบ16742.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9995.2441ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย28804.27918497.035.8 %5.08215.08012321.7471.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย26065.8411997.654.0 %5.07720.64994788.189938.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย84073.96911379.086.5 %5.034248.06318885.16444.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย46547.46914291.0869.3 %5.016826.88114434.07214.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย39972.67221558.61946.1 %5.013368.423376.405574.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 39634.988100499.0-153.6 %0.012512.7911343.099589.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย27018.19920910.522.6 %5.07905.149912149.89-53.7 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)81008.9391539.609-13.0 %0.033493.71910560.268.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย38303.05946267.0-20.8 %0.0943.85999791.9604516.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)79902.073267.095.9 %5.04297.77539.5410287.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย27055.9494002.085.2 %5.08215.1299682.0144791.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย24873.56821.072.6 %5.06712.89013858.149442.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย32683.3426235.019.7 %5.09926.60942736.55172.4 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย58245.879327102.0-461.6 %0.021069.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย40954.56341127.0-0.4 %0.014395.329351.525435.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย44634.28126630.040.3 %5.05461.73973989.154327.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย142964.9779742.18844.2 %5.026118.921618.657593.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย85071.688261860.0-207.8 %0.07036.11965121.573727.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย35789.30917900.550.0 %5.010744.296812.658236.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย30297.6618622.038.5 %5.09603.36044063.567957.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย61234.46931423.3548.7 %5.019130.3695275.641672.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย26717.5125941.2792.9 %1.07397.46946.53487.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย116350.6469356.040.4 %5.05161.464196.910218.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2.2310932E+7847664.096.2 %5.0224357.729536.177795.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย30947.926094.600180.3 %5.05476.79982271.133558.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย79694.78148395.7739.3 %5.015365.1015460.295964.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย27714.06111043.060.2 %5.07245.253351.238853.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย52383.19163843.711-21.9 %0.014737.655618.848161.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย71906.40622666.80168.5 %5.014106.241759.16587.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)649699.7527306.0195.8 %5.029370.6196995.920476.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1397074.09102950.8974.1 %5.024070.04911575.42351.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2231466.4291284.39160.6 %5.015231.858048.112347.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 392057.10979534.78913.6 %5.011949.9411074.4417.3 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4350459.5384555.7575.9 %5.014020.10112433.84611.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบ32036.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7608.9111ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย129251.2383942.0-197.1 %0.07280.18997009.67533.7 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย233247.19138360.040.7 %5.08560.35066829.83520.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย1008222.2411700.059.2 %5.09896.009811717.104-18.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย228888.94103241.054.9 %5.07371.06018780.623-19.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ครบ64747.371ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย136007.75108390.420.3 %5.020772.6622805.322-9.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 27241.81125319.07.1 %3.58272.12996830.2517.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย23040.248971.030361.1 %5.06256.49021960.744568.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 401896.092252.86777.0 %5.043923.69134007.33222.6 %5.0
รวม 29,461,290 5,083,427 82.75 % 5.0 927,986 360,683 61.13 % 5.0