จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน23200.264185.082.0 %5.06042.52981258.42779.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน111664.7866752.71940.2 %5.0661.019961175.5015-77.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน117647.1654509.053.7 %5.0825.26996751.554448.9 %4.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน78200.898172907.8-121.1 %0.01202.753112.5325-158.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13484.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน25160.768047.068.0 %5.02574.52981016.091460.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน29904.56113017.056.5 %5.06955.310148.36450299.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน122374.5564745.06347.1 %5.09993.83015144.137248.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง32577.3914254.086.9 %5.06296.9399898.8519985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย35889.03630.089.9 %5.02760.78402.562585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม33859.2811950.094.2 %5.03687.2385.9945189.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย33983.662388.093.0 %5.04974.8398803.8330183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย30578.582241.092.7 %5.06280.0205884.6969685.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง44830.19122089.050.7 %5.010790.0215710.621147.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน39274.19922220.043.4 %5.04733.41023593.089824.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน94862.07830682.36967.7 %5.09047.04987434.956117.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง21762.5713320.038.8 %5.07823.52051988.3574.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน22784.097696.066.2 %5.03364.29532.9119984.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน30506.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08058.23971090.964586.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน24368.6994602.081.1 %5.06632.02983401.608948.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน37889.82815875.058.1 %5.012545.919698.919922.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน15343.0421823.0-42.2 %0.03462.251014.52470.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน31642.3213122.058.5 %5.05833.37011015.407582.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน29535.37139309.629-33.1 %0.08400.50981002.51688.1 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 578868.75332892.042.5 %5.04041.984180.1284-3.4 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 101656.3547066.00853.7 %5.05673.99022440.899957.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน11222.9816000.95-42.6 %0.08666.74021865.878.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน26600.85912803.251.9 %5.0528.12362.7480231.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน27380.324436.083.8 %5.07906.0801186.297.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน22651.5513412.284.9 %5.05833.35012142.088463.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน28720.64120951.027.1 %5.04869.961041.13678.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน42926.37138432.010.5 %5.09144.965349.213941.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน22998.575097.077.8 %5.03534.98256.3192.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน30245.757586.074.9 %5.08400.56051828.094578.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน33872.83228588.1615.6 %5.08495.5996777.7935290.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11746.7418580.029-58.2 %0.05075.72956438.7769-26.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน29621.87121282.028.2 %5.09294.23053014.606467.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน28080.828864.068.4 %5.07887.0601770.3209890.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน28635.7899740.066.0 %5.08324.44042425.638970.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน23275.8116971.070.1 %5.04974.7197649.0304687.0 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน33765.512256.063.7 %5.02918.43991804.643638.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 182367.03124884.4931.5 %5.07359.73975535.240224.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4753.985226.0-9.9 %0.05662.16991987.55264.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน31466.2410501.066.6 %5.07582.83982595.029565.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน21747.6294435.079.6 %5.05814.33011018.643582.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน48144.53925128.72147.8 %5.08742.79983498.599460.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน26700.8018833.066.9 %5.07639.8599938.6284887.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน28526.3427856.42.3 %1.04421.83011643.26762.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1201461.8491152.91454.8 %5.018924.1292014.70189.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2269075.78101946.9462.1 %5.020166.1994017.664180.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน9494.330118371.811-93.5 %0.02249.09012236.96290.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนไม่ครบ91871.297ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1949.593ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง270223.6669255.01674.4 %5.010793.764948.232454.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน32554.6881117.672-149.2 %0.010792.0812497.42-15.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 27420.12113820.049.6 %5.07906.06011889.57576.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน21232.733471.083.7 %5.05148.81011014.29980.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน208106.3665318.03968.6 %5.037623.69135242.666.3 %3.0
รวม 3,502,881 1,835,641 47.60 % 5.0 399,344 168,978 57.69 % 5.0