จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์27501.6096466.780376.5 %5.01919.531647.71814.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์85351.70331734.10962.8 %5.0633.23999845.94647-33.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์195178.69178194.838.7 %4.0740.06359.1854951.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์48665.398108447.01-122.8 %0.011013.753354.088969.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์29636.2712918.8856.4 %5.07001.3599198.64597.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์636426.69322681.7249.3 %5.040545.53927284.82632.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์29439.18920883.61929.1 %5.05048.37015785.4688-14.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์26836.7720496.1623.6 %5.02948.48971017.39365.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว26296.0394319.083.6 %5.04462.19971710.061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี23354.1415178.077.8 %5.03888.02128.045.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก23288.2114385.081.2 %5.03235.4099ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์39669.0917414.1856.1 %5.010424.219890.21975.1 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์27943.61912720.0254.5 %5.03274.2202756.5539676.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์28298.68269.910270.8 %5.06887.253981.060542.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์52862.7530987.441.4 %5.016642.4220907.01-25.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 948139.71139513.12917.9 %5.018522.54125050.094-35.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์24834.52947191.0-90.0 %0.06009.39017665.2554-27.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์44781.1836597.12118.3 %5.013436.379463.424829.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์41972.14140475.03.6 %1.59152.50981316.647985.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์93416.992197132.0-111.0 %0.015976.892909.870181.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)65684.71166513.281-1.3 %0.023715.05671.7576.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์33896.17220425.139.7 %5.08408.41022536.898969.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)745957.3160469.091.9 %5.041579.09810040.07775.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)120254.1585970.68828.5 %5.044897.19119018.09657.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์33386.1299264.469772.3 %5.041347.301512.6959898.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์32482.268656.073.4 %5.06952.85992875.763958.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์32541.21130806.3915.3 %2.58541.62014750.247644.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์65957.281300211.59-355.2 %0.017174.87919207.6-11.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์105856.4555249.89847.8 %5.034943.3983742.278189.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์71930.5773354.867-2.0 %0.022708.55111993.56947.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์63343.109114253.85-80.4 %0.014379.391257.096991.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์39179.7311567.070.5 %5.09473.30964333.054254.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์15218.7522137.09-45.5 %0.08959.85944878.628445.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์52795.60229545.9844.0 %5.012553.925148.885759.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์43571.87132786.024.8 %5.011679.347005.556240.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์33734.48837132.0-10.1 %0.08066.2803732.5069690.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์3584314.0181660.5894.9 %5.08088.47027117.802712.0 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์534625.31115366.078.4 %5.06925.38962378.972465.6 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 724189.75691387.04.5 %2.013387.179229.686531.1 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 114181.54109265.04.3 %2.05592.66027089.4976-26.8 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์21444.61939179.379-82.7 %0.03154.225.6599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์24860.838719.200264.9 %5.03325.56011681.310149.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์38614.80927058.029.9 %5.08446.589812733.088-50.7 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์237587.13169093.028.8 %5.015791.273202.837479.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์29938.62917439.041.8 %5.010215.891903.7881.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์30404.30170480.984-131.8 %0.012432.517244.421441.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์31181.6824950.43920.0 %5.07913.962229.393671.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์31259.5139994.398-27.9 %0.07248.41994387.555739.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์310624.4152354.00883.1 %5.010824.094051.778662.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1192871.94237406.28-23.1 %0.011908.6810353.35713.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)276711.81115914.2658.1 %5.035818.2114081.695388.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2164970.19304024.47-84.3 %0.013304.038965.388732.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3912795.0122727.9686.6 %5.015321.067289.606452.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์61728.71938498.87937.6 %5.02460.59992632.26-7.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์674263.5837263.38-24.2 %0.015855.138578.218845.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์202724.8131954.034.9 %5.09456.03035134.413645.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์917725.25533699.041.8 %5.010065.829095.86919.6 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์241868.3360007.41-48.8 %0.08519.610422771.861-167.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ไม่ครบ157848.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5258.1372ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย318923.53151384.052.5 %5.07384.81015646.636223.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์152142.05176305.84-15.9 %0.020081.39122588.242-12.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์90161.594199236.47-121.0 %0.033821.7322277.03934.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 248336.27204744.017.6 %5.011014.815395.848151.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 28023.89111049.060.6 %5.07353.35012475.941966.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์1447207.8729372.049.6 %5.019029.39113921.08126.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ไม่ครบ28362.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5308.2007ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์28249.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05993.48974026.973932.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์383080.59348909.638.9 %4.043363.38314128.07267.4 %5.0
รวม 15,136,445 8,153,792 46.13 % 5.0 878,004 462,614 47.31 % 5.0