จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี22759.4617819.065.6 %5.04056.451353.854566.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี31481.39117145.1545.5 %5.05958.041510.06374.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี27762.4812400.055.3 %5.06015.1504328.006594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี207696.64108897.047.6 %5.021212.918879.410258.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี55030.7116185.088.8 %5.02278.96434.7009980.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน51093.3522580.095.0 %5.01435.3199188.6454986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์45411.1093612.092.0 %5.01773.27346.114580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง34466.2112866.091.7 %5.01247.309934.51499997.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่34951.2625254.085.0 %5.04716.8101820.5054982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก38082.5785813.084.7 %5.03122.3699473.3754984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง35466.8284623.087.0 %5.02168.03214.790.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต36511.4183211.091.2 %5.02125.268.699999899.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี48450.53942063.39813.2 %5.09038.62017916.853512.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี58179.78121747.062.6 %5.08506.12996813.476119.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี28379.087385.074.0 %5.08861.32036637.754425.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี27947.577164.074.4 %5.05368.254440.718317.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี67740.21115951.3876.5 %5.017158.38111663.51132.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี127428.4136925.10971.0 %5.06230.17978475.29-36.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี39810.78924531.4238.4 %5.010749.959ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี48444.7522371.7753.8 %5.07776.9297965.2399987.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี77604.40678267.602-0.9 %0.011878.391683.846485.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี52791.7319637.0262.8 %5.07141.38965462.101123.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี33417.64812795.061.7 %5.06870.75661.0670290.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี35472.9496869.080.6 %5.05273.45023396.91535.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี36832.527098.10926.4 %5.08867.16022114.242476.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี69323.50831200.055.0 %5.011480.39918308.164-59.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี47146.7332320.031.4 %5.010008.456029.839839.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี33082.62915887.052.0 %5.06813.72021159.11483.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี82801.13372444.74212.5 %5.014990.53952.0329693.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี101967.2416626.083.7 %5.06813.72022895.457557.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี34735.2722046.10936.5 %5.07327.16993218.846956.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี31728.68913775.056.6 %5.06414.33982511.999560.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี32633.18914923.2354.3 %5.07769.33983530.599454.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี23121.5915164.034.4 %5.04874.0801399.4669891.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี99778.54715677.084.3 %5.09156.87012610.668971.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี223076.16173787.8622.1 %5.06288.984487.840828.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี31966.1095816.081.8 %5.06623.4902572.9639991.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี140139.8612182.091.3 %5.050170.2111863.206496.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี47003.80939771.3415.4 %5.07593.35993213.127957.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี33115.1621492.035.1 %5.06129.10011800.822570.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี62291.85228666.71954.0 %5.011605.761695.131585.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1301384.28111434.2563.0 %5.018387.827952.089456.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 295037.094124376.0-30.9 %0.014374.4216104.29-12.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี46832.28131782.5732.1 %5.02710.83011120.786558.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี520634.13440716.8115.3 %5.010826.257017.297435.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี309522.03314164.0-1.5 %0.07376.930218075.813-145.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี187784.5380902.0756.9 %5.06040.89014472.552226.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี105826.54131116.59-23.9 %0.016543.70913217.15120.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 39417.3213630.465.4 %5.07644.272756.08363.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี43802.39110329.076.4 %5.04417.73973648.9517.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี158160.08121741.023.0 %5.039399.03114488.563.2 %5.0
รวม 4,235,789 2,424,556 42.76 % 5.0 466,601 221,212 52.59 % 5.0