จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร23376.1899912.057.6 %5.04574.771561.277565.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร79866.89133566.10258.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร27969.39117231.038.4 %5.06647.66991933.61170.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร33219.699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06818.7603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร90797.02394228.0-3.8 %0.023248.6197159.56169.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร47061.25813245.071.9 %5.03505.54515.8120185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี36085.438212.349677.2 %5.03694.1399617.7755183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง36596.594962.086.4 %5.03076.471479.47351.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย34585.3983475.090.0 %5.02260.77346.4175184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ34041.4616994.079.5 %5.02689.42991232.748554.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน33801.1913063.390.9 %5.03052.711301.57657.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม33486.7387136.078.7 %5.02230.3799770.5164865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี33706.823512.089.6 %5.03440.76927.5230173.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร39445.42256218.949-42.5 %0.011268.519756.879913.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร35899.37919628.045.3 %5.09918.40045480.388744.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร29162.28916379.043.8 %5.07027.85011250.142982.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4298478.56275454.667.7 %3.561059.59836435.34840.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร15768.547679.051.3 %5.02031.394665.2505-129.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร47980.28123082.051.9 %5.011836.445756.695851.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร20747.95931487.0-51.8 %0.05277.54987994.3066-51.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร46768.2317609.562.3 %5.014025.7652747.289-276.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร39614.19930200.1623.8 %5.011021.316017.454145.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร97745.352146904.94-50.3 %0.052272.9022945.911994.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร33797.39120637.5238.9 %5.010015.36571.6909894.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร18412.5293727.079.8 %5.0620.27997397.1789936.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร30681.47266.350176.3 %5.07845.6602651.8234991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร26484.175840.077.9 %5.05761.10014641.357919.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร32582.46125445.70921.9 %5.04728.60014302.38829.0 %4.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร46358.64158618.0-26.4 %0.011401.612998.367-14.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร35074.28942336.5-20.7 %0.09387.90046885.001526.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร54678.53114513.1373.5 %5.07579.45022642.7165.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร143205.05180273.77-25.9 %0.018798.843757.506680.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร116668.53124205.01-6.5 %0.019803.53924866.0-25.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร100290.116050.084.0 %5.06970.90975768.704117.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร29954.80121190.029.3 %5.07332.30033582.2651.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร35278.62920959.040.6 %5.09271.83014585.982450.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร38390.87116799.80156.2 %5.09956.33984583.075754.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร57193.75826288.054.0 %5.06476.4897821.2274887.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร99090.86721332.078.5 %5.07084.984221.577640.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 485278.13411676.015.2 %5.09816.99026024.399938.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร23755.9498397.064.7 %5.04879.1699603.1549787.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร31219.60916412.047.4 %5.07332.21956.6879987.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร26799.7310071.6862.4 %5.05506.66023003.225645.5 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร41188.21139707.5393.6 %1.510355.674371.472757.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร28605.89114056.050.9 %5.06780.66022206.916567.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร39982.55938229.324.4 %2.08530.20022095.919975.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1175581.31126534.7227.9 %5.014628.44885.771566.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2112206.08108184.03.6 %1.515971.4810253.00835.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)155580.3472813.28153.2 %5.025284.31111649.20453.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร7408.870120727.961-179.8 %0.02437.17993003.7385-23.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร649144.44542397.016.4 %5.013595.496941.349648.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร207237.9858288.071.9 %5.08154.81012988.863.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร282873.8899893.064.7 %5.07331.85015187.769529.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี234372.511864.094.9 %5.07520.042587.865.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร165136.13138932.9815.9 %5.016887.1517010.049-0.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 28525.7624842.93912.9 %5.06932.87993715.849146.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2144717.9145643.73868.5 %5.020419.56115308.19925.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร24690.259866.060.0 %5.05278.51624.34869.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร212538.7869868.6867.1 %5.055674.03116031.2571.2 %5.0
รวม 5,157,971 3,304,068 35.94 % 5.0 640,513 356,622 44.32 % 5.0