จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา24658.744757.080.7 %5.03337.981523.73454.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา42505.55947530.91-11.8 %0.08092.37011271.669984.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 129358.9133226.711-13.2 %0.08460.2989.10050298.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา29026.97117038.041.3 %5.05049.0801586.3399788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1152806.38171450.0-12.2 %0.024627.68159.578666.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2203396.39153494.6624.5 %5.038280.3286714.073282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย55736.12122411.059.8 %5.02649.8101502.8350281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา47499.0719601.058.7 %5.02384.1101480.424579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา38364.4187568.080.3 %5.03335.1301276.14691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ37593.754785.087.3 %5.02861.0801602.3759878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย40555.9815947.060.7 %5.01971.0399762.1754861.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี37313.574484.088.0 %5.01973.25466.402576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่34754.2622027.094.2 %5.01679.85487.4800171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง44588.1685836.086.9 %5.01943.46721.0689762.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง34214.572584.092.4 %5.02334.78672.8659771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช34208.6883542.089.6 %5.01315.2635.097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก34030.933646.089.3 %5.01782.9101.094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล35977.526515.081.9 %5.01281.96632.2155250.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร36472.5395026.086.2 %5.02256.21424.9824881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย37329.0314515.087.9 %5.01740.51582.1124966.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน36770.3594203.088.6 %5.01462.0801494.64666.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน41824.10212320.070.5 %5.02886.6699835.325571.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 139375.44163412.672-61.0 %0.08607.99026703.162122.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 233460.7729424.012.1 %5.05841.810112142.672-107.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา29522.8517234.041.6 %5.04954.31982082.979558.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา38431.64816908.056.0 %5.08034.93025019.980537.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา29385.617626.040.0 %5.05182.20023232.850137.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 133785.30115728.053.4 %5.07701.87997632.31880.9 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา28153.4811380.059.6 %5.04269.78033386.19920.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา45594.37125573.043.9 %5.011948.766651.804744.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา97602.563106834.49-9.5 %0.019138.14111204.9541.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา39514.5922524.1543.0 %5.011210.249082.275419.0 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา33831.516379.051.6 %5.07160.212105.269570.6 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒38455.641191.8199.5 %5.011847.341559.643486.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา51858.352227616.95-338.9 %0.012622.323107.879475.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา36149.96126604.026.4 %5.08015.81014297.172946.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา31424.7510104.067.8 %5.06190.0303604.1715190.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา32737.3314338.556.2 %5.04621.03033745.545918.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา34665.94930469.012.1 %5.07171.50981935.938573.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา46745.4124793.047.0 %5.011971.262533.13778.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา54076.39151887.04.0 %2.09575.259998.3037-4.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา55788.96127917.8450.0 %5.09574.91992432.474974.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา71571.46193548.25-30.7 %0.016217.37691.4669895.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา102862.4831083.069.8 %5.06380.43996476.853-1.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา37704.71945778.0-21.4 %0.07179.12013213.099455.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา63864.28140883.036.0 %5.011058.3591609.92785.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา45883.5921708.5852.7 %5.011153.233834.437565.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา41835.69140329.03.6 %1.56209.79829.3309986.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา69888.04754725.60221.7 %5.03271.512753.698515.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา120572.292932.022.9 %5.05022.00982163.168956.9 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 588448.13512187.013.0 %5.07760.83016075.45821.7 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 683209.0732483.0-7.2 %0.010520.99116.019513.4 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 385578.16273845.1329.0 %5.05364.31982010.966962.5 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 295323.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05445.87991534.42171.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา27356.578757.068.0 %5.02409.35011805.9525.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39909.7896277.084.3 %5.07999.8799377.4159995.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา44985.7324469.045.6 %5.06494.31013671.892343.5 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา54876.042559.022.4 %5.014367.243445.985476.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา33100.391ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07123.211807.118474.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา228629.1955144.87975.9 %5.012018.337329.494139.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา186384.6628458.8284.7 %5.06806.61962661.539160.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา153205.97178729.91-16.7 %0.048082.663280.093593.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑142581.22148797.08-4.4 %0.019665.0297822.565460.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2403574.84126233.1668.7 %5.039114.6998638.055777.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา51085.348ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02301.56512.9194-183.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา640668.25692520.0-8.1 %0.012760.220413.191-60.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์212991.41143102.032.8 %5.05412.33014485.817417.1 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา95190.125178731.5-87.8 %0.04027.67996025.9502-49.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 655902.0550158.5616.1 %5.05533.38044604.098616.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 128684.94198794.59-54.5 %0.05324.180211265.1-111.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา1301347.9201360.084.5 %5.04714.64992377.631349.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 221437.45103508.0553.3 %5.04247.37013302.640422.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 598022.81167513.0272.0 %5.04752.489002.2314-89.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา439084.91154580.0664.8 %5.087752.13310820.39587.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31556.8415384.051.2 %5.06323.489710278.05-62.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา32142.0211805.063.3 %5.03927.51032021.476448.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา335848.16225767.7332.8 %5.024948.03139198.016-57.1 %0.0
รวม 10,125,345 6,511,606 35.69 % 5.0 729,036 337,337 53.73 % 5.0