จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก22472.493684.7283.6 %5.05715.2705978.3182.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก178337.6675026.00857.9 %5.0585.41998780.46301-33.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด179204.56209992.22-17.2 %0.0769.109991295.8475-68.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก145390.09161316.2-11.0 %0.0633.10999388.17738.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก27967.79919381.030.7 %5.08073.234692.523941.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก28741.9118420.035.9 %5.08282.429759.29999.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก161569.3183812.048.1 %5.025225.6513805.07745.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด128023.32145758.52-13.9 %0.022854.6999811.656357.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก47659.83219037.060.1 %5.010678.4115116.238-41.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก35170.2324401.030.6 %5.010887.627832.721228.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก28173.112974.053.9 %5.08035.20022242.408472.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก27705.499748.064.8 %5.07825.96976631.359915.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก31974.4922784.028.7 %5.010507.3213417.8-27.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก18661.8517493.3796.3 %3.05282.64015514.085-4.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก46035.94937483.018.6 %5.014652.798666.469740.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)32724.68925223.5822.9 %5.09803.71972696.033472.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก105498.8777816.20326.2 %5.08314.36041615.759480.6 %5.0
ท่าอากาศยานตาก186343.0937685.079.8 %5.01586.7001158.8999990.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด525307.5439331.2216.4 %5.010388.144008.2561.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก33554.51212207.063.6 %5.010298.1096493.354536.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)133385.1969531.10247.9 %5.047828.6094529.076290.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก27788.8594697.083.1 %5.0875.07001666.67223.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)14534.743870.073.4 %5.0339.17999267.5199921.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)14534.741576.089.2 %5.0777.75222.92771.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก27091.077725.071.5 %5.08719.8896908.3234989.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก25893.524326.083.3 %5.07236.521886.652573.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก33085.2728104.60915.1 %5.010012.8914568.210454.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก104199.38207436.88-99.1 %0.016021.9522676.4-41.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก73212.22757221.99221.8 %5.018684.183901.516879.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก39467.53114491.9163.3 %5.08567.68952768.669967.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก1031055.166753.17293.5 %5.041710.4531626.903496.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก30088.1717145.043.0 %5.08643.62995050.535641.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก42704.51227303.6836.1 %5.09860.73054092.846958.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก29018.3513422.1753.7 %5.07924.213006.508862.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก27960.911725.9258.1 %5.05975.39993088.37448.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก34594.94918978.80145.1 %5.07312.6001370.98394.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก58391.55116574.071.6 %5.03678.16995798.1157-57.6 %0.0
เรือนจำกลางตาก 291208.59306724.63-5.3 %0.09522.32034951.038648.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก24978.8816866.569872.5 %5.06228.62991668.5373.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก54820.30132131.30141.4 %5.017010.5314813.554771.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก27120.8117123.359973.7 %5.05082.544184.522517.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก42711.10938106.1810.8 %5.09138.14944209.556253.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก29130.7621295.05126.9 %5.08529.59962208.754474.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก204621.9540579.53180.2 %5.078280.38313397.38482.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1280978.28137643.2751.0 %5.016718.0616208.399962.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 413478.593503.60277.4 %5.024866.21110368.81358.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก74547.18883491.531-12.0 %0.03476.235052.2852-45.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก59934.71948360.69919.3 %5.04051.36997080.6357-74.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก250441.69236491.695.6 %2.510538.8216827.979-59.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก362295.94230655.036.3 %5.011490.577199.612837.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด756658.63192607.074.5 %5.010738.811349.97896.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก144713.59145837.95-0.8 %0.011805.5719725.355-67.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 36870.66824774.28932.8 %5.011115.759319.072316.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก23914.4394725.080.2 %5.06228.70021754.6571.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก377978.44148252.060.8 %5.057903.5739084.03932.5 %5.0
รวม 7,193,928 3,823,626 46.85 % 5.0 687,295 330,039 51.98 % 5.0