จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย25773.1996781.073.7 %5.04502.8901268.403594.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย75218.45341548.4144.8 %5.0491.48999831.00299-69.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย26868.97114707.045.3 %5.05730.10011009.18582.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย26071.5717488.032.9 %5.05825.1699766.6689586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย142350.0297987.031.2 %5.017632.776691.818862.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย44928.58214996.066.6 %5.02213.76782.9899964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก51703.42210316.080.0 %5.02953.2603540.8825181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง39482.576457.083.6 %5.02411.90991282.546.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย36249.3797045.080.6 %5.04216.5898563.8250186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย38121.7116664.082.5 %5.02664.0935.7564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ36536.3717456.079.6 %5.02118.3601686.8499867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ35212.02898.091.8 %5.02195.011197.045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร35617.7385416.084.8 %5.02608.11011052.659.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม35321.484247.088.0 %5.03113.46924.9104670.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย69195.97763519.528.2 %4.012442.73918004.418-44.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย36387.0225162.030.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย35368.017517.050.5 %5.09051.76956673.926826.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย29064.7713095.054.9 %5.06737.93994061.081539.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย27352.775327.080.5 %5.05844.18993408.725841.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย61471.19932032.047.9 %5.020866.8314302.13631.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย18789.03925307.361-34.7 %0.04743.08988054.0811-69.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย36019.71127391.024.0 %5.010160.826088.83540.1 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย26450.39124405.07.7 %3.54551.12991978.49556.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย46970.852107945.0-129.8 %0.010674.2711804.52883.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย29671.71915359.5948.2 %5.06680.9199464.1415193.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย20490.0391916.799990.6 %5.0575.51996283.432550.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย29650.1415614.081.1 %5.03765.1501476.9379987.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย28923.43630.2487.4 %5.06547.77982122.670467.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย30450.10921799.19928.4 %5.07004.16999383.2549-34.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย52075.211278749.0-435.3 %0.011663.10121186.869-81.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย19653.2451234.0-160.7 %0.07697.483690.166552.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย48778.4319685.059.6 %5.07251.39013187.820156.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย42777.852130676.38-205.5 %0.010046.74910.3565190.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย30750.4714423.085.6 %5.07080.215313.131325.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย31630.639586.68-25.2 %0.07707.78034114.820346.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย40663.85233897.016.6 %5.011339.8114251.800862.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย42350.12115903.062.4 %5.05216.41023096.543940.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย26450.10916926.036.0 %5.05539.9497620.25588.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย98728.15615811.084.0 %5.06604.81013384.928548.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย250557.8203566.9718.8 %5.06225.85016086.8972.2 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย23495.018615.063.3 %5.04532.07031163.23574.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย35816.01229564.4317.5 %5.06871.08014147.950239.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย27471.4499010.567.2 %5.05692.06982993.7547.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย37960.7533076.19912.9 %5.08200.92975787.190929.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย28577.031356.0-9.7 %0.05920.2603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย46430.6635913.8222.7 %5.014800.2310746.2527.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย29829.69937639.898-26.2 %0.06566.76031902.237471.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1185572.06142921.2223.0 %5.017992.8695887.368767.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2502001.53272605.7545.7 %5.018933.2816854.135763.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)78884.10969894.36711.4 %5.032985.9418445.50174.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย15831.8742571.0-168.9 %0.02191.994039.5684-84.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย521217.66421550.019.1 %5.010858.466686.950238.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย505442.16255560.049.4 %5.07109.56984724.453633.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย187472.92188363.7-0.5 %0.07519.310111700.0-55.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย191235.7147381.3122.9 %5.05930.33017469.8042-26.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย293796.69101727.1965.4 %5.07431.756303.04115.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง586281.81137640.076.5 %5.06604.24028545.4844-29.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย67632.07134764.88-99.3 %0.012719.19939.388721.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 27408.60924833.19.4 %4.56852.023759.197545.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ8582.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1573.025ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย258162.03114446.755.7 %5.040257.23832529.86919.2 %5.0
รวม 5,510,646 3,683,920 33.15 % 5.0 478,746 294,110 38.57 % 5.0