จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 45946780.051609.7399.1 %5.030992.6993358.84489.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก32833.7116362.080.6 %5.01275.66843.0490133.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก1994265.1154829.392.2 %5.02580.57012172.743915.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก220192.94219323.690.4 %0.5623.010011501.6345-141.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก211476.56192318.619.1 %4.5985.2299825.6597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก32622.70150959.711-56.2 %0.08731.79981878.677578.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖25284.4220559.93918.7 %5.05594.18991356.533475.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก29661.8418443.037.8 %5.04506.99021088.62475.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 7117655.63253304.0-115.3 %0.034729.6723478.054490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก414474.78262943.036.6 %5.032558.93913229.27259.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 649734.07870066.617-40.9 %0.021687.4212520.04542.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก55254.60965474.48-18.5 %0.014664.811670.72220.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก38949.9819406.3250.2 %5.02871.43992353.235418.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก37400.5715174.0859.4 %5.010214.937117.559630.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ15649.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3098.563ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 3160012.81792131.94-395.0 %0.060709.05144404.94926.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 643100.2711167.074.1 %5.016977.666656.383860.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก27596.9397017.074.6 %5.06944.17973503.273949.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก46419.14831719.031.7 %5.014474.6515417.996-6.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 645040.05953756.699-19.4 %0.019475.8117826.489359.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 843761.71126902.038.5 %5.013295.611793.017586.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 307967.47225587.4826.7 %5.020004.2519336.3383.3 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก52426.74240713.022.3 %5.014075.288101.33442.4 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก40565.92215275.062.3 %5.09074.07035953.890134.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 237966.2526375.030.5 %5.016110.0522505.016-39.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก131665.19191104.39-45.1 %0.017304.934944.20971.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก2969467.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07673.8198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 113439.83143856.0-26.8 %0.041382.35936283.80112.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)144066.34129503.0110.1 %5.056395.10924290.01856.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 992618.92299512.0-7.4 %0.035602.4693765.889.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก43414.9928701.080.0 %5.0832.77002310.5075162.7 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก6372381.042582.099.3 %5.02242.857.90249697.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก29856.1895608.081.2 %5.07742.9102509.760593.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก25202.7215889.370176.6 %5.05860.26032301.802560.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก35579.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06775.9102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ36843.172ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5950.3726ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ12100.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2754.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก119349.3477022.04735.5 %5.020557.9499872.400452.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ15868.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3604.5144ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ28362.699ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6385.8335ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก36010.23820952.3341.8 %5.010024.92249.533477.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก41076.1823228.46143.5 %5.010139.0413673.925563.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ43528.379ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พิษณุโลก239026.5253546.077.6 %5.05011.714167.683116.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 594444.38877950.0-47.7 %0.013706.6810912.7520.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 555218.5443209.9720.2 %5.011963.1898054.800832.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก220452.53180022.018.3 %5.07678.37016196.712919.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6133102.06132345.020.6 %0.528624.5913003.93454.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก25752.5293803.0485.2 %5.05936.43991895.00768.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก32953.0920297.8238.4 %5.08522.50984108.065951.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก189721.39153146.9819.3 %5.018859.078628.299854.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก36341.0519877.070372.8 %5.09283.11042944.743468.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก59177.32835800.44139.5 %5.013390.565284.574760.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก29751.21917154.63142.3 %5.08925.21971451.818583.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก34950.7724727.13129.3 %5.07913.97022374.902670.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)147357.2887592.39840.6 %5.029916.668884.205170.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1595992.5114789.0980.7 %5.010516.924785.226154.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2239073.27135225.8443.4 %5.023253.856232.372673.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3346691.5100283.271.1 %5.018114.9693398.596481.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7647431.3144977.46193.1 %5.03753.39015727.4233-52.6 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล270880.47155680.6342.5 %5.04398.899913725.068-212.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก674556.0644248.04.5 %2.015914.1891766.12688.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว197925.2150011.024.2 %5.07989.39014426.299844.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก1083839.4554461.0648.8 %5.09293.23051600.237982.8 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก2438802.3262040.9889.3 %5.033112.278022.436575.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก251879.5625428.39189.9 %5.08675.1895ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย511881.031368.4999.7 %5.09395.91026903.00226.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก163231.38318899.0-95.4 %0.021934.85921331.5392.8 %1.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก79455.398181269.02-128.1 %0.027348.51399.906594.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก169092.98171323.33-1.3 %0.021852.095412.405375.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)28454.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011829.552337.09580.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก276060.56109555.3960.3 %5.018325.6096730.655863.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 30254.52925293.016.4 %5.07800.025778.220225.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)40518.96957922.25-43.0 %0.010323.251223.086988.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)21455.755675.073.6 %5.011261.0257.0669997.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก25477.026854.370173.1 %5.03781.85991238.239567.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 6479427.13352842.5626.4 %5.0103435.1173830.71128.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก503156.44168892.066.4 %5.0109992.7836032.54767.2 %5.0
รวม 28,505,856 9,005,890 68.41 % 5.0 1,224,603 576,419 52.93 % 5.0