จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร30802.47111916.1161.3 %5.04198.14011207.820471.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบ16924.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร27834.38117866.035.8 %5.03602.6101560.9274984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร211525.47132763.0237.2 %5.024393.156588.910273.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร38833.529.0100.0 %5.01960.8099482.6000175.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน41576.6419483.077.2 %5.02459.79884.7050264.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก39611.8719209.076.8 %5.03433.02916.7880273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ34353.775124.085.1 %5.02001.42773.9174861.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล34536.1917035.079.6 %5.02942.3101912.5509669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก33013.2193754.088.6 %5.02229.1199775.437565.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน33314.438106.075.7 %5.01811.97773.6325157.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง35992.0594718.086.9 %5.01607.9401779.2944951.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม45218.594290.090.5 %5.01990.53644.0100167.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร37530.14825109.9833.1 %5.09161.37017689.58516.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตรไม่ครบ24017.221ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6607.269ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร29247.6716426.27943.8 %5.05909.58011768.481970.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร26624.9810326.061.2 %5.02819.88014700.0771-66.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร45338.94918453.059.3 %5.012751.811301.11111.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร20325.431487.0-54.9 %0.04637.06988002.9717-72.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร41161.9228389.519579.6 %5.010359.367822.366224.5 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร30525.3218630.039.0 %5.06706.04955.3419885.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร62195.69191697.867-47.4 %0.011136.021796.71583.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร30351.159474.5468.8 %5.03975.5701661.6084683.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร11145.883155.071.7 %5.0416.25407.901492.0 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร29741.2413459.2954.7 %5.06556.1699482.3719892.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร30892.4496640.410278.5 %5.04939.77984965.9443-0.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร32747.7626227.019.9 %5.06936.47953963.213942.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร134942.1917315.087.2 %5.011557.35118949.408-64.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร57937.2551482.5211.1 %5.011215.086758.642139.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร31298.5819318.2438.3 %5.06594.213127.808652.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร54748.48133794.2-144.4 %0.012755.34749.5119694.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร29773.14122310.5125.1 %5.05725.67043036.845947.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร34817.35922118.5136.5 %5.07621.06013113.599959.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร40536.14828988.3328.5 %5.09446.57036574.113830.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร38853.85913119.066.2 %5.07982.34034336.789645.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร27804.62132619.0-17.3 %0.05225.04981.7680181.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร98255.87518148.081.5 %5.06365.97024563.799828.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 327082.56227528.7530.4 %5.06636.39014610.18630.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร25281.169718.061.6 %5.04027.051456.063.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร31207.4813342.557.2 %5.06118.78031928.762968.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร96574.3837071.600192.7 %5.04540.41022406.956547.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร37781.4842475.871-12.4 %0.07963.294803.684639.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร34182.0226041.9823.8 %5.07183.91991833.98574.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร43855.33244418.18-1.3 %0.07145.60991707.31376.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1182005.44124454.9931.6 %5.010781.642860.37473.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2272903.97105186.6461.5 %5.011734.764995.964457.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร1331198.0596981.555.2 %5.07989.839810332.191-29.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร204454.27168429.017.6 %5.06654.879910977.696-65.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร319147.38124051.9761.1 %5.05397.780310169.947-88.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 26570.11923179.03912.8 %5.05529.542135.191461.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)44208.94155914.969-26.5 %0.013682.66003.220756.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร24424.1895359.078.1 %5.04450.80032356.826447.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร159005.08155042.82.5 %1.031494.1534805.117-10.5 %0.0
รวม 4,743,291 2,582,159 45.56 % 5.0 364,756 225,394 38.21 % 5.0