จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์28273.2796240.077.9 %5.04804.37991519.18368.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์182696.55117081.8935.9 %5.0737.54999997.5-35.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์122468.1997996.85920.0 %5.01299.33620.1814652.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์37677.4822509.8240.3 %5.08056.16991779.121977.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์27919.0117183.038.5 %5.07298.7002716.7940190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์110395.0177864.029.5 %5.025969.13110702.52858.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04030.0701942.1719476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก38959.347740.080.1 %5.03486.2829.2074676.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า35111.437109.079.8 %5.02573.28710.2390172.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี34826.2816092.082.5 %5.03747.1501560.0344885.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน39282.665280.086.6 %5.03069.95383.3534987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่37440.8014944.086.8 %5.03410.25434.2640187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ35604.2115120.085.6 %5.04710.3301803.3864782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน41251.8528266.080.0 %5.02941.3801914.2229668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว36300.1991130.096.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ47784.152904.098.1 %5.04470.47021011.816577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง35974.6915279.085.3 %5.02967.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์48862.67236715.89824.9 %5.012848.136273.914151.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์43571.71122900.04147.4 %5.010965.6016859.527837.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์27685.13111094.059.9 %5.07428.61043303.026655.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์32354.0298117.074.9 %5.06344.72953927.054938.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์80417.46924579.069.4 %5.018876.2713119.10230.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์17641.13126615.83-50.9 %0.04653.89998504.6377-82.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์49807.51224214.6651.4 %5.013532.7610965.63119.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์41755.4127657.033.8 %5.011171.6814393.075260.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์115481.15115977.0-0.4 %0.012225.962398.90680.4 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์639256.81176350.3972.4 %5.06096.71971600.173.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 113712.35120311.0-5.8 %0.041793.544696.898-6.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์26939.69911083.058.9 %5.07257.462601.375564.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์14983.527763.048.2 %5.0680.30994620.074468.9 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์31000.8019736.068.6 %5.08778.7305477.4564894.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์33475.1916972.079.2 %5.06953.19043523.131849.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์36593.62937160.758-1.5 %0.08645.58017093.931217.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์77381.70334755.4855.1 %5.014771.3111951.66519.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์44560.92229850.21933.0 %5.07793.22023126.753959.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์54084.03914813.072.6 %5.010416.641950.368981.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์88039.563101420.64-15.2 %0.010476.581703.3583.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์94757.28917390.081.6 %5.06667.96972016.023469.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์38639.67227749.028.2 %5.08911.89063805.81457.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์57745.37944732.022.5 %5.017126.737359.374557.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์55930.64112219.678.2 %5.08721.63962413.398972.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์37468.99226456.029.4 %5.05384.25969.3134882.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์99484.45327631.072.2 %5.022063.4615541.649974.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์461039.91291889.6936.7 %5.011229.3910859.8683.3 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์24173.6899216.061.9 %5.05489.01031857.93466.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์44928.96919708.8456.1 %5.08415.71974061.173851.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์28857.14117331.039.9 %5.06652.16993807.818442.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์42682.46129664.85930.5 %5.08953.98054705.568447.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์35318.28910378.070.6 %5.08816.78032959.382866.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์133482.8189660.8232.8 %5.048275.0126070.43987.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1200522.88242271.75-20.8 %0.014366.975272.363363.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2237854.14116421.251.1 %5.016088.3996208.934161.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3337427.4191979.06372.7 %5.016531.989604.822341.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)243198.1369352.071.5 %5.024511.1415391.984478.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์38766.03933141.39814.5 %5.03191.785424.5381-70.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์304051.8486997.65671.4 %5.03259.90993693.3064-13.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์1803180.3481841.7573.3 %5.016422.03114714.19710.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์223193.27176743.3820.8 %5.010042.64916124.237-60.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์349362.59149531.057.2 %5.07449.85015273.400429.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน398396.31169691.057.4 %5.08502.03037419.993712.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี199244.78137606.4130.9 %5.09904.510526.466-6.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์81812.852161006.25-96.8 %0.023571.025996.73-10.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 33962.71121993.87935.2 %5.08059.31989041.7197-12.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์24327.3117394.069.6 %5.05983.37992093.011565.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์221798.3822828.1589.7 %5.054163.88338938.78128.1 %5.0
รวม 8,361,178 3,831,651 54.17 % 5.0 691,072 384,166 44.41 % 5.0