จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี25698.673859.085.0 %5.03874.6301781.8499879.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี121747.6861880.60249.2 %5.0472.44617.90851-30.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี62730.76255947.19910.8 %5.07430.58011804.675.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี29034.5218778.035.3 %5.06232.5898725.02188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี230746.14211772.08.2 %4.026675.739995.206162.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี42330.62112545.070.4 %5.02889.04741.0189874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง37290.6812189.067.3 %5.03657.97982.2999973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม52177.4928537.083.6 %5.03319.71586.1500282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก36842.4225864.084.1 %5.02828.0701534.0424881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ35696.3525245.085.3 %5.02385.3513.078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ47893.843649.092.4 %5.02010.8699378.7080181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง35045.1293860.089.0 %5.04289.3999956.0800277.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง38069.5784035.089.4 %5.02482.73437.579582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง35627.1483522.090.1 %5.07981.5601306.8500196.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี74009.10238685.62147.7 %5.014067.077657.940445.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี40796.0216006.060.8 %5.08267.32034820.080141.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี28768.155716.080.1 %5.05822.83983004.648448.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี30175.1811436.062.1 %5.03722.52316.660437.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี49084.17237872.022.8 %5.013857.93911144.119.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1056521.07868829.0-21.8 %0.017418.345022.952671.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี27360.11927031.01.2 %0.54900.56014485.89998.5 %4.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี42151.89829869.55129.1 %5.012103.0275.599.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี45362.7518306.53959.6 %5.012355.756249.869649.4 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี32051.8515266.052.4 %5.07316.523600.550.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 83074.25132846.95-59.9 %0.013100.651828.8586.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 849360.75858814.91-19.2 %0.013495.367859.172441.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี35034.21124216.85930.9 %5.08324.37013372.559.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)137891.83124260.679.9 %4.546087.21115027.4867.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7101975.5984427.01617.2 %5.039481.53910652.72973.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี35206.00810150.071.2 %5.07069.20021516.90378.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี30399.9224649.63118.9 %5.05548.05034451.291519.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี45917.26233099.28927.9 %5.09124.82034287.446353.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี52393.949211342.66-303.4 %0.014618.6821306.416-45.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี39956.37942574.059-6.6 %0.06707.87012439.163163.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี96879.984110502.79-14.1 %0.018063.83498.5314997.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี100918.7917951.082.2 %5.06118.39993026.310550.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี33233.05126019.021.7 %5.07753.89992231.5571.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี42524.78111185.073.7 %5.08590.62014477.5447.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี53700.89826018.051.6 %5.013306.573216.093575.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี36445.87931677.10913.1 %5.06936.1401432.2593.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี1017634.650758.095.0 %5.07490.81988127.395-8.5 %0.0
สพ.ราชบุรี456437.44245193.0946.3 %5.09446.45022168.869177.0 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ456701.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18130.0ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 1132470.41774760.0-56.7 %0.013180.8620191.68-53.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี23318.0517648.067.2 %5.04007.71495.696562.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี259189.13301368.31-16.3 %0.016590.174035.575.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี56550.524655.5756.4 %5.06061.53193.0147.3 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี51075.6850003.9692.1 %1.08628.59963689.505457.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี31239.2711622.062.8 %5.06974.251668.8976.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี35334.8224907.029.5 %5.09294.57034174.696855.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี330941.66148488.1755.1 %5.042672.3595727.491286.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง35868.7537986.859-5.9 %0.09730.53032869.84470.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1668313.0101242.4584.9 %5.014442.346720.870153.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2503261.085124.29783.1 %5.08857.63966801.281723.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)74456.43871101.04.5 %2.034141.274289.770587.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี47428.85938370.019.1 %5.02974.9099468.8250184.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี289017.69348935.88-20.7 %0.07292.16023897.346.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง240428.33178271.525.9 %5.0847.910038203.5117-867.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี96251.484127345.0-32.3 %0.015679.97913438.69914.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี495048.4177202.97784.4 %5.0199272.98502.82399.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 527269.10911155.059.1 %5.09516.3496887.0909490.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี1699040.9827262.8151.3 %5.013279.782313.13682.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 37271.3229197.021.7 %5.010116.695442.255446.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี217407.06141216.1435.0 %5.040349.33639006.5043.3 %1.5
รวม 10,057,379 6,364,251 36.72 % 5.0 891,539 303,677 65.94 % 5.0