จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 604960.5205490.9766.0 %5.02360.61013552.1165-50.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี23570.07459.068.4 %5.06478.29762.023588.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี82357.93141657.59-72.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี145899.55196657.09-34.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01557.361510.8423.0 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี102434.4824592.076.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี33365.3223831.028.6 %5.06018.49021860.169.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี29197.14112740.056.4 %5.08322.7998447.84994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี119018.95157667.83-32.5 %0.024206.27912718.13447.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03264.6599740.0499977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง39649.2315223.061.6 %5.03061.8419.0686.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา39574.89112879.067.5 %5.02978.1599771.49574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน36641.6485504.085.0 %5.02251.1699779.9594765.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย35191.3915364.084.8 %5.02756.72675.307575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค35808.1485410.084.9 %5.03740.1301777.1950179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ35965.2193552.090.1 %5.06213.5103790.1245187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี35984.4493392.090.6 %5.08176.77750.8704890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์38413.9691665.095.7 %5.04092.5701961.3999676.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ35777.5514706.086.8 %5.04069.98770.9534981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย36277.6213655.089.9 %5.02581.5601763.8379570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ35229.9692458.093.0 %5.03257.8801768.7019776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา35505.8796205.082.5 %5.03061.0801775.0479774.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี33930.73836840.0-8.6 %0.016785.014736.956571.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี58786.30159755.109-1.6 %0.015720.0314044.4110.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี42620.2522195.047.9 %5.09577.8604234.51797.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี38924.62923057.040.8 %5.016384.744912.430770.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี28899.97111614.059.8 %5.07949.48971447.220581.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 132208129.02135635.03.3 %1.5869074.81632670.6327.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี27617.10910531.061.9 %5.07522.85019798.8418-30.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี56545.2534245.039.4 %5.019607.515534.11520.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี19436.36931757.57-63.4 %0.05558.76035031.77939.5 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี55016.46935193.94936.0 %5.014496.666407.170455.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี36064.37935388.01.9 %0.56391.022937.394554.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี54632.18134753.02-146.7 %0.012468.33649.6480194.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี31465.30123163.026.4 %5.04704.31011116.15576.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี31858.2711031.065.4 %5.09463.7402761.1115192.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี28511.829492.480566.7 %5.08132.6797ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี35126.83240064.0-14.1 %0.06063.51890.557568.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี45705.87127968.038.8 %5.014691.875030.930765.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี58195.64157871.1410.6 %0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี33800.3224017.028.9 %5.011156.242268.86679.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี38775.5965442.898-68.8 %0.011887.741184.63290.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี104291.119546.081.3 %5.09937.87017608.464423.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี35019.0936557.961-4.4 %0.010832.925829.425346.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี38309.82825461.033.5 %5.012144.313495.220971.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี47034.89828409.79139.6 %5.014046.623839.374572.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี34621.73838967.262-12.6 %0.04302.83981851.611557.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี105189.1582417.82821.6 %5.05348.35016232.7646-16.5 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี1247551.5816234.4434.6 %5.014145.145220.629963.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี25081.4110156.059.5 %5.06501.64991283.820480.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี41507.0933539.9319.2 %5.012836.693984.035469.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี29357.0818440.77937.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี52142.9149195.935.7 %2.55901.39014903.121116.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี32635.4827000.017.3 %5.09728.63962516.635574.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)161180.6456502.064.9 %5.058095.9022825.290595.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี447658.3837810.37191.6 %5.08597.78032532.170470.5 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"104322.7628043.31173.1 %5.02000.952191.481-9.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1193070.23558419.0-189.2 %0.017344.5314554.613873.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2258522.59147160.043.1 %5.045671.3285074.881388.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 394475.96981065.014.2 %5.022938.1197046.149969.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4156326.2895829.85238.7 %5.012673.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี7740.169939325.129-408.1 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี123860.9840146.19167.6 %5.03313.14997311.7793-120.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี450717.56391999.1613.0 %5.012801.959ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี299565.66206876.030.9 %5.010677.511870.5582.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี318777.09344719.0-8.1 %0.012070.4415987.288-32.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี272265.69199419.026.8 %5.010881.727101.66834.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี678280.94267392.060.6 %5.010437.45899.06343.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน117134.2975528.85935.5 %5.08831.16023955.586455.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี403185.34164825.0259.1 %5.023069.88115652.11432.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 33885.03929098.014.1 %5.010490.636707.949736.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1139363.6782559.4340.8 %5.031349.2510658.81466.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี45427.4317198.27962.1 %5.07847.37013065.838960.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี225034.53188044.016.4 %5.050097.96173023.625-45.8 %0.0
รวม 10,868,403 7,908,009 27.24 % 5.0 1,597,396 963,476 39.68 % 5.0