จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี23699.2796063.240274.4 %5.04071.33011197.712570.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี179956.3105795.2741.2 %5.0815.280031706.2-109.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี30610.2419817.035.3 %5.06904.6802845.1769487.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี29413.3312699.056.8 %5.06125.041071.257482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี90881.38344334.26251.2 %5.022378.688784.574260.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี45893.3413511.070.6 %5.02756.7672.82875.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช36698.3284363.088.1 %5.02950.47688.7576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง35683.8918969.080174.9 %5.03881.25345.6739891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า36750.9112317.066.5 %5.01887.21855.054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์35448.185969.083.2 %5.01766.12661.0004962.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์37243.7427571.079.7 %5.02080.26387.54381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง37866.37911978.068.4 %5.03630.3301724.080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก38823.2197713.080.1 %5.02762.4399307.6195188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง47569.9616527.086.3 %5.02677.5901589.078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ34054.8715630.083.5 %5.02907.54355.5184987.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี68326.32837256.1645.5 %5.010574.72910823.958-2.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี27720.3119.0100.0 %5.05611.58981816.428567.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี37405.01222205.040.6 %5.08863.297761.512.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี39076.39811525.070.5 %5.06833.525848.817414.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี26328.62916257.038.3 %5.05098.14013985.069321.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี38446.5230696.3320.2 %5.09376.740215829.399-68.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี136587.7232051.076.5 %5.05474.35997233.1328-32.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี41694.4310687.074.4 %5.011240.339843.863312.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)36694.1826541.1827.7 %5.09110.54983294.074563.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี130840.3192213.029.5 %5.013655.34857.0139893.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง128709.1694768.91426.4 %5.038742.12155009.75-42.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี33532.94117211.048.7 %5.07931.526396.349619.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี79918.92254693.12131.6 %5.026015.778881.783265.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี79079.53910537.086.7 %5.025502.32317.2430198.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี30891.855571.082.0 %5.05101.56013698.872327.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี32423.21130089.5397.2 %3.55346.544689.665512.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี85190.836232148.94-172.5 %0.015195.6943462.938-186.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี94146.77357811.038.6 %5.011601.6311675.22-0.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี39347.12915315.061.1 %5.08007.58982944.002463.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี48370.71184275.648-74.2 %0.013217.991205.319990.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี126499.1687071.85231.2 %5.018990.085017.299873.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี60672.81316042.073.6 %5.07570.275220.516131.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี40417.62928975.1828.3 %5.07323.02985677.97922.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี45144.64134226.024.2 %5.010403.642350.727577.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี44311.5916770.062.2 %5.011696.76104.653347.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี27764.37125679.07.5 %3.55440.4102798.5319885.3 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี71503.83677328.0-8.1 %0.03930.57015163.8999-31.4 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 753392.5477781.3436.6 %5.012042.227131.145540.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี24314.916177.074.6 %5.03900.1501900.1914776.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี43184.37922565.047.7 %5.06274.234445.040529.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี281187.97178682.036.5 %5.017708.278170.871153.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี31993.64110589.066.9 %5.05212.25983640.0230.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี41024.39836204.011.8 %5.08273.84966334.947823.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี34992.96914829.057.6 %5.04729.711567.566.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี30732.4328269.7798.0 %4.07836.47957503.56984.2 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี41515.35938061.08.3 %4.04888.60013617.451426.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 11966263.9184158.3990.6 %5.08563.97955693.967333.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2284976.2279265.46172.2 %5.09973.41994463.574755.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3276991.2285902.6869.0 %5.012667.28090.765136.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)71808.99267945.05.4 %2.519193.3016382.439966.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี65806.21974762.0-13.6 %0.03129.10996482.9233-107.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี654741.25743479.0-13.6 %0.012073.22911440.1745.2 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี967783.75302848.3468.7 %5.07417.469589.6992-29.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี255702.06439864.03-72.0 %0.08519.12999000.0-5.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส214685.06184944.9813.9 %5.06723.98976989.6899-4.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง291268.2594897.92267.4 %5.06895.43998316.1475-20.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง562496.88127880.0877.3 %5.06285.51034849.749522.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี167978.98180149.47-7.2 %0.016258.4115520.054.5 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 38727.01233029.64814.7 %5.06857.18996176.41559.9 %4.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)52211.37186268.0-65.2 %0.019548.911141.366994.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี39523.7199401.076.2 %5.010821.972604.358475.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี338663.44105383.068.9 %5.034609.85941684.801-20.4 %0.0
รวม 9,923,605 5,054,548 49.07 % 5.0 635,855 446,837 29.73 % 5.0