จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม34933.417600.078.2 %5.03230.14011358.957.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม33528.60913469.359.8 %5.06599.23971895.506571.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม29185.6717360.040.5 %5.04944.8604971.5174680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6255881.13261330.11-2.1 %0.049928.7114223.247691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2215454.25218360.0-1.3 %0.020820.3597737.159762.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1201531.06134845.6333.1 %5.022458.5615688.600174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 145078.89812289.072.7 %5.01946.49624.0360167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน254923.528456.048.2 %5.03686.46943.3024974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล36931.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01691.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม165135.1917591.089.3 %5.04079.97464.70288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี155273.7310860.093.0 %5.02477.3401394.99184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน37140.5398314.077.6 %5.02860.5901756.2000173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน54580.513121.076.0 %5.02681.51684.9500174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม36346.8016089.083.2 %5.03269.0701427.586.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7123898.6965200.7547.4 %5.021100.8312738.59739.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 132295.27915681.051.4 %5.07003.43992384.328966.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 233810.94939252.0-16.1 %0.07049.16024990.825229.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม46690.03115343.067.1 %5.07645.12016861.137210.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 431955.56122295.030.2 %5.05674.43991621.95471.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม28510.7313090.054.1 %5.05077.95021263.889475.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม29046.829262.068.1 %5.05344.02052407.613554.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม105706.0466323.29737.3 %5.014985.2799463.763736.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 752541.6835940.031.6 %5.020910.5810840.4548.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม28303.6629310.299-3.6 %0.04048.86992886.856428.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม43878.3429570.032.6 %5.010231.174396.391157.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม32178.3515245.052.6 %5.05709.7197404.4710192.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม148759.19147361.660.9 %0.517191.0295194.886769.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)136356.5869345.5749.1 %5.06124.65044080.107433.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม31896.64112191.061.8 %5.06408.965758.301810.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม30718.06110614.065.4 %5.06085.8198657.2764989.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม26826.62910056.062.5 %5.03879.9299519.4979986.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม21159.5929026.0-37.2 %0.05861.45022828.265951.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม54142.46938940.03128.1 %5.011309.754288.567462.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม55462.0748529.012.5 %5.014243.675597.859960.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม52262.62914401.072.4 %5.010155.222347.573576.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม118084.48110551.296.4 %3.027668.971868.4329896.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม101882.3822400.0978.0 %5.06371.01032315.226163.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม33742.10220686.5938.7 %5.07055.64012413.636565.8 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม37442.82822708.039.4 %5.08576.75981103.890587.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม68391.46933205.32851.4 %5.015241.6095252.046465.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม54225.6854119.00.2 %0.57511.85991062.204585.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก163524.95493501.09-201.8 %0.07001.18996799.80082.9 %1.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา257989.73135720.047.4 %5.08622.29983709.968557.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา193232.34144812.9825.1 %5.09335.46975218.416544.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร155608.13283155.84-82.0 %0.010083.26272.522537.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี166901.23134899.019.2 %5.09395.95023748.721460.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม100626.665211.78935.2 %5.010109.966439.2536.3 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม1403756.11460551.0-4.0 %0.015100.1911543.4523.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม4602.12998571.0-86.2 %0.01357.861595.1735-17.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม106125.3710871.089.8 %5.011239.131450.19487.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม33722.60216410.051.3 %5.06104.83013657.82340.1 %5.0
สปส.จ.นครปฐม122838.7119396.32.8 %1.019187.8528680.719754.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม30647.02923217.024.2 %5.05857.64991828.61868.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม84153.578ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05421.1499ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1266942.28123795.2753.6 %5.010397.435147.309150.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2412409.8880140.31380.6 %5.08431.56055168.350138.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 155126.9872638.711-31.8 %0.03226.33012817.476112.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม628690.69106086.5383.1 %5.03662.67994437.9438-21.2 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงไม่ครบ230180.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3938.3125ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม1137181.4424787.062.6 %5.08589.83015550.451235.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม144379.83122457.7715.2 %5.03303.68026722.5894-103.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม297653.97265841.0310.7 %5.05018.483334.432433.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)477401.09146131.269.4 %5.04248.62993189.606424.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล249084.44145416.041.6 %5.04237.99022841.050833.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม78180.906195663.59-150.3 %0.010630.0718552.088-74.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)2456973.33206131.0-30.5 %0.013620.1518873.221-38.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 41092.75830149.7326.6 %5.05288.66028885.8633-68.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม24691.169179.062.8 %5.03461.48971800.33948.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7628004.19397557.7236.7 %5.0177823.392459.14848.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม639533.75208321.1467.4 %5.050640.12143070.014.9 %5.0
รวม 13,156,084 10,180,945 22.61 % 5.0 823,426 414,513 49.66 % 5.0