จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร33338.96910503.068.5 %5.01535.27889.6085242.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร26850.89112313.054.1 %5.03901.72607.0344884.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร25769.7718385.028.7 %5.03362.98177.80294.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1309216.22164470.2846.8 %5.027339.2095471.425380.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2264517.66220202.016.8 %5.029786.1316055.697379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 171158.72727913.8560.8 %5.02513.79847.3999666.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร41397.2550018.129-20.8 %0.09124.64947029.268623.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร31823.8521985.030.9 %5.06386.48974714.051826.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร25697.14111269.056.1 %5.03382.011124.3666.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร27319.5812984.052.5 %5.03895.39992178.948544.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร29699.2317279.041.8 %5.04655.87992030.54956.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร15639.4520736.0-32.6 %0.02902.512182.377924.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร41245.21128441.94931.0 %5.09257.74026762.451727.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร85992.344136776.03-59.1 %0.010373.765421.788147.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร30600.016917.044.7 %5.05302.60012308.689956.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร31871.0399089.071.5 %5.05930.1802238.43196.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร25105.1898699.065.3 %5.03134.82523.703419.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร25846.7519972.022.7 %5.03286.952680.318.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร62086.051347818.91-460.2 %0.012004.60911579.2933.5 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร32886.5941801.0-27.1 %0.06215.39993155.804949.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร28884.14113790.052.3 %5.04007.1599741.081.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร47433.301114370.07-141.1 %0.010224.81692.7495193.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร71819.00810302.085.7 %5.03629.231639.899454.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร32893.49221629.8334.2 %5.05873.12992707.566453.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร33527.4122949.031.6 %5.06215.39992770.408955.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ29779.551ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2469.2209ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร40794.37938278.06.2 %3.04560.9702539.799588.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร101384.0823145.077.2 %5.05178.08982108.35359.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 538198.81584129.81-8.5 %0.08375.30964964.071840.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร23425.5910139.056.7 %5.02355.13991195.150549.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร85922.578129969.01-51.3 %0.019374.4796271.784767.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร35615.64132607.08.4 %4.07242.212972.11359.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร77114.328198562.44-157.5 %0.015455.585738.123562.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร24606.0210633.056.8 %5.03210.8699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร68297.36774207.867-8.7 %0.019537.431221.22593.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร236480.4471810.61769.6 %5.02711.051623.649540.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร188076.3178741.82858.1 %5.06976.62014712.427732.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร145565.7531258.81178.5 %5.02301.721783.60622.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร654510.13586864.010.3 %5.010268.1016161.468840.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว273346.72142564.047.8 %5.03451.67993581.5474-3.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร98767.74270370.06328.8 %5.09618.83016489.934632.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 40587.49228710.7329.3 %5.06804.91026691.6861.7 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร24168.483523.085.4 %5.02240.95329.00485.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร628181.75302609.051.8 %5.0131540.0239148.76670.2 %5.0
รวม 4,737,663 3,798,737 19.82 % 5.0 442,235 172,063 61.09 % 5.0