จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง24377.6418417.065.5 %5.02410.551109.654.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง28643.3211762.058.9 %5.02909.42991728.14240.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง25684.03914388.044.0 %5.03648.2397957.4290273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง118134.41162309.98-37.4 %0.014659.388753.299840.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง39311.5214641.062.8 %5.01742.76427.575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ36367.1996230.082.9 %5.01854.17703.062.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง34800.02549.092.7 %5.01478.34946.0479736.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย35247.53308.090.6 %5.01149.2999608.047.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก30708.3912824.090.8 %5.01282.83712.544.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา18568.241949.089.5 %5.01093.32018.550000299.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้17544.11552.091.2 %5.01306.178.550000299.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง29099.60913745.052.8 %5.04561.91993283.114528.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง35354.42212581.064.4 %5.06140.22025546.08069.7 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง28617.9393164.2188.9 %5.04504.87992452.539145.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง25425.0518408.066.9 %5.04124.52983807.66657.7 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง29143.56117448.040.1 %5.05588.550310275.217-83.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง13528.8135263.16-160.7 %0.02684.18994436.8228-65.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง36283.8220107.044.6 %5.07186.12014474.765137.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง109702.57111031.06-1.2 %0.07756.58011180.48984.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง35374.80916650.052.9 %5.05074.58012003.492960.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง30442.668359.072.5 %5.05246.5503374.3949992.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง26871.9494738.850182.4 %5.03306.86991819.316545.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง31386.9827759.011.6 %5.05341.56011458.40272.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง113823.06142777.0-25.4 %0.09886.389612497.443-26.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง42992.62142974.00.0 %0.56006.963030.034449.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง29581.6722072.18925.4 %5.04904.18992344.200952.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง56308.85992685.492-64.6 %0.09600.9697741.4464792.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง53929.60921448.060.2 %5.03877.38013389.571512.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง31143.1816959.045.5 %5.05474.70021802.491967.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง29553.05111780.060.1 %5.04561.91992012.6755.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง39119.55913327.065.9 %5.06026.16022181.731963.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง8976.690418336.0-104.3 %0.03255.9299466.592585.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง29455.03113393.054.5 %5.05638.23972235.349960.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 378505.06343335.039.3 %4.55743.23974500.615721.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง24457.098972.063.3 %5.02508.211586.19636.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง25997.2610220.060.7 %5.02483.54982285.82358.0 %4.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง34651.12945588.879-31.6 %0.04910.33983589.286426.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง28731.86930324.309-5.5 %0.04048.471109.305572.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง29401.96139785.398-35.3 %0.04984.64992510.916549.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง414759.69151355.2563.5 %5.09165.58983894.401457.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง17768.94932993.75-85.7 %0.01544.221320.689914.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง156588.95453360.0-189.5 %0.03855.787830.9448-103.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง154277.779.0100.0 %5.02644.65018.550000299.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ223111.25106622.3852.2 %5.03286.17992470.9524.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง54033.891135718.88-151.2 %0.08797.140616648.83-89.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 31117.7319268.038.1 %5.04561.91993066.384832.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง34597.7895914.082.9 %5.02850.481245.459556.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง162916.280163.39850.8 %5.022535.117269.37923.4 %5.0
รวม 3,046,419 2,368,566 22.25 % 5.0 238,203 157,114 34.04 % 5.0