จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม23933.869ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01945.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม24132.2118803.063.5 %5.02515.6799631.1325174.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม28691.613600.752.6 %5.03827.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม266029.81178112.9833.0 %5.020983.0493448.51983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02453.5701617.574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา37114.3017525.079.7 %5.01774.65665.062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที35122.4182818.092.0 %5.01454.67522.564.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง33870.32842136.891-24.4 %0.08424.35942277.881373.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม32016.61940781.848-27.4 %0.05234.99022739.220547.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ14512.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3159.3484ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม27592.47611.072.4 %5.03428.43993559.384-3.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ8136.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1631.853ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม25218.426220.075.3 %5.02458.61992649.968-7.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม27230.9325883.6994.9 %2.05433.02986378.1582-17.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม91564.50886867.7585.1 %2.58125.47021042.111987.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม30374.1712694.058.2 %5.04436.291945.75256.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม26700.4498307.068.9 %5.04474.3101515.0899788.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม28255.1898740.7969.1 %5.03295.31012565.09522.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม30090.9321902.3427.2 %5.04512.33012527.96944.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม53355.0220960.7460.7 %5.09988.849613480.972-35.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม30461.62912987.057.4 %5.04493.41991404.261568.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม40330.78136953.738.4 %4.08258.4697ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม99019.46111156.088.7 %5.04246.14012664.40837.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม32713.2316684.049.0 %5.05406.08982095.83361.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม31037.60921193.031.7 %5.04835.54982010.057558.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม40246.4319590.11951.3 %5.04417.27981902.232456.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม30187.78126662.011.7 %5.02876.97520.8944781.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม99346.57830882.068.9 %5.04284.16021534.2564.2 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 321927.13123786.9361.5 %5.05302.64993013.397543.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม28614.4497240.074.7 %5.02230.451114.872450.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม37455.53928112.20924.9 %5.06566.045506.817416.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม27850.19524.565.8 %5.03618.60012409.33333.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม34212.64825538.025.4 %5.05710.3198943.1345283.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม25347.7511290.055.5 %5.02458.61991406.598542.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม29908.2458378.41-95.2 %0.04170.06012621.57537.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม103132.67120152.86-16.5 %0.04987.68024638.46977.0 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม37055.64120526.61944.6 %5.02370.34011045.523655.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม551736.0708424.94-28.4 %0.010173.787377.700227.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม138477.6782641.28940.3 %5.03270.06013230.33251.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม149918.34129998.5813.3 %5.08431.20027881.48196.5 %3.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม282050.03226286.019.8 %5.011784.14800.891659.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 29502.1524904.015.6 %5.04303.19973519.550518.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม25374.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02363.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม108147.0111755.9789.1 %5.024108.70914161.45941.3 %5.0
รวม 3,106,038 2,257,634 27.31 % 5.0 219,039 121,369 44.59 % 5.0