จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี23941.926861.071.3 %5.04276.31981537.888464.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี95895.14837405.39161.0 %5.0625.56006397.2804936.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี39855.12133932.7514.9 %5.07337.69971913.422573.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 36993.05110367.072.0 %5.06044.5801301.1879995.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี145671.73123888.015.0 %5.020858.2915419.95974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี41426.2310864.073.8 %5.02518.3301566.2570277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย39071.2628548.078.1 %5.01827.6301957.0869847.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง34366.823841.088.8 %5.03569.22641.2582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม34196.3915539.083.8 %5.01425.3601250.0210182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด36271.2813096.091.5 %5.01499.58440.0589970.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง37323.486968.081.3 %5.02751.5701392.3500185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน36093.8794288.088.1 %5.03704.1101675.1174981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ51975.37111295.078.3 %5.03547.97885.0960175.1 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม20501.182047.7190.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี111501.645870.4358.9 %5.010589.3999969.45025.9 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08899.05962138.56476.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี36713.12114853.059.5 %5.09353.37992436.63673.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี54648.36731603.042.2 %5.07631.35015141.742232.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี29518.35912384.4258.0 %5.06653.16023833.2542.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี91209.26619349.078.8 %5.030689.55113209.03757.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี24515.71124347.8910.7 %0.54856.89993064.728536.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี43504.05926558.039.0 %5.012205.7910479.95314.1 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี43781.80136986.64815.5 %5.04672.50982372.85349.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี74342.172116338.99-56.5 %0.012871.324115.928268.0 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)63580.1896151.016-51.2 %0.024294.278611.7564.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี47594.7525666.046.1 %5.07432.772411.547467.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี30342.3117326.075.9 %5.07109.4902179.98797.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี29189.98179.072.0 %5.05607.24022898.267148.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี35138.19124663.86929.8 %5.07489.85991790.90176.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี81599.04770085.49214.1 %5.017435.4325.6599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี40585.78935043.92213.7 %5.010057.183017.437570.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี29826.9313717.054.0 %5.06672.12992535.483462.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี146570.91109130.9825.5 %5.032172.5611111.55796.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี63375.0213612.078.5 %5.07717.99023626.226153.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี42010.1633063.9121.3 %5.08687.83015189.194340.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี33668.55121851.035.1 %5.07665.600133857.906-341.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี38373.94923811.038.0 %5.09144.21974622.614749.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี31561.56121207.032.8 %5.06539.0794.7225387.8 %5.0
สพ.เพชรบุรี99706.8217808.082.1 %5.06808.22023472.34549.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 474189.41401090.015.4 %5.010432.146427.16838.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี39564.1998082.079.6 %5.02725.481867.569531.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี49068.08230055.9238.7 %5.09391.58983849.637559.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี47040.55117865.062.0 %5.06367.85992304.568463.8 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี42587.69939033.778.3 %4.010093.5213050.668569.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี32924.0715842.0851.9 %5.07170.41991215.297583.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี129868.34104440.019.6 %5.032073.6292816.149991.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1707295.75169479.4576.0 %5.08076.51035259.967334.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2302847.0696924.96968.0 %5.015162.4793759.035975.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)132851.2873523.5744.7 %5.025803.0396594.947874.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี48739.0719954.059.1 %5.03604.41993204.349911.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี458564.25336374.6626.6 %5.010289.4317443.977-69.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี754807.38275671.063.5 %5.07616.580117946.887-135.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี258115.41246376.484.5 %2.08527.669924684.141-189.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี174990.84116104.9933.7 %5.06621.66997517.5898-13.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย183103.11109244.3940.3 %5.05525.640121870.697-295.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด2829999.3164485.0294.2 %5.030548.7017571.556675.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี98079.063171600.03-75.0 %0.016410.95916266.2880.9 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 36727.64123961.434.8 %5.06310.79984643.611826.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี35967.96112088.066.4 %5.05132.59031800.627464.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี166144.55134685.9518.9 %5.043997.21912677.30471.2 %5.0
รวม 8,999,916 3,685,431 59.05 % 5.0 605,125 318,057 47.44 % 5.0