จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์32143.986451.079.9 %5.04118.66991048.059674.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์470840.4460832.70387.1 %5.03362.9102763.8474777.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์30999.36948246.5-55.6 %0.06857.041687.404975.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์26903.5394848.082.0 %5.05830.27523.5709891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์151331.8189588.74240.8 %5.021537.4811426.68646.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์39751.259908.400475.1 %5.02746.9399720.27173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี33952.3598183.075.9 %5.02490.1199831.088566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก33588.1483637.089.2 %5.02273.09011026.054.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน35861.848453.076.4 %5.03923.731026.073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย33539.234595.086.3 %5.04220.35991197.071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี39923.58214472.063.8 %5.05031.6699874.082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน44914.7513467.070.0 %5.05324.2803861.8779983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด39334.6995253.086.6 %5.02915.76965.2000166.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์47510.17242237.9111.1 %5.07025.99022535.5563.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน24588.64111585.052.9 %5.05302.41021901.206564.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน23085.4496200.073.1 %5.04970.3999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์27641.93915528.643.8 %5.06001.47023666.211438.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์38354.32814646.061.8 %5.08511.38965991.146529.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์27214.5210507.061.4 %5.06077.45022661.493456.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 14230371.88177207.0523.1 %5.084010.52387135.898-3.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์30332.10930701.0-1.2 %0.06933.15044618.563533.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์139708.232014.0777.1 %5.047589.39112474.79173.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20846.0218543.911.0 %5.04720.85992563.945645.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์41879.7524933.9940.5 %5.09599.51957133.112325.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์28724.9213161.654.2 %5.06552.87991613.55675.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์112005.188615.01620.9 %5.010622.342382.731477.6 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน689535.25336787.551.2 %5.04212.14993255.73922.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)113846.59111222.142.3 %1.037343.11728021.19925.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์31677.2516207.048.8 %5.08045.07031514.40181.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21058.610298.051.1 %5.0555.02997654.54999-17.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)12426.0211662.086.6 %5.0613.97998431.041529.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)43226.3424853.53942.5 %5.0796.44460.7000142.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์35286.827350.079.2 %5.06990.2598248.795596.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์27320.5516722.075.4 %5.06001.39014131.521531.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์32014.03925960.60918.9 %5.04696.52983923.787616.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์29213.8222526.022.9 %5.013274.826930.905347.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์62135.5248126.022.5 %5.012904.1999735.837924.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์47920.08211760.80975.5 %5.06571.91991932.632470.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์74788.29773943.3591.1 %0.513512.741153.413991.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์120598.86132124.98-9.6 %0.017128.2513184.5523.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์96167.40618943.080.3 %5.06058.464611.736823.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์33201.62926491.19920.2 %5.08416.82033599.768657.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์30277.7615139.050.0 %5.07199.292864.610860.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์34840.0312690.2592.3 %5.07237.33013890.943446.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์60529.50833633.044.4 %5.07029.711131.94483.9 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์99552.15618698.081.2 %5.06740.01035130.490223.9 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 528340.25223116.9157.8 %5.09195.510163.615-10.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์25658.097854.069.4 %5.04651.14012401.362548.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์109559.3348618.80955.6 %5.013797.832850.11479.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์33839.85212646.362.6 %5.05354.87991526.42271.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์73519.39151767.28129.6 %5.012866.068781.267631.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์29915.929653.059667.7 %5.06857.10011751.267974.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์501215.721240520.0-147.5 %0.021160.579680.939554.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1215571.597978.554.5 %5.012023.928434.688529.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2300835.94121217.8159.7 %5.014876.2796791.669954.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์187699.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02288.1001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18979.3220260.699-6.8 %0.02836.41992080.526.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์6088872.0899564.585.2 %5.032261.764520.574786.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี405707.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07359.58016049.725617.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล915729.38156750.0282.9 %5.08548.990211561.414-35.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์150301.14133038.011.5 %5.019958.575972.7570.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77010.95329969.061.1 %5.08112.09966348.897521.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์23807.68226.065.4 %5.04366.10992391.888445.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์156908.16112680.5728.2 %5.046485.5722146.75452.4 %5.0
รวม 12,751,029 4,882,817 61.71 % 5.0 679,620 367,892 45.87 % 5.0