จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่26975.5519351.065.3 %5.03652.991471.549959.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0527.191229.8605-133.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่26230.56110346.060.6 %5.02835.031299.549954.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่29163.43922091.7624.2 %5.05649.3901496.4791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่101731.5886489.015.0 %5.019968.2996672.799866.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่45052.55111754.073.9 %5.02777.48971613.141.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก35870.2819292.074.1 %5.03142.2603483.7114984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง34841.8094980.085.7 %5.01818.8099172.6150190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม34832.3096710.080.7 %5.02996.4902642.9599678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม35167.164260.087.9 %5.02604.3301615.1154876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา34777.2895412.084.4 %5.02955.8699430.6920285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา34486.0593457.090.0 %5.03783.4199558.3530385.2 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่40572.9134137.515.9 %5.07074.68021257.799982.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่63663.38320069.2768.5 %5.06276.68994358.372130.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่40349.25810034.5975.1 %5.03434.791568.953554.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม22074.4494453.079.8 %5.03643.292748.349924.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่28108.96117348.038.3 %5.05488.33011108.76479.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่42142.48827472.034.8 %5.07703.43996715.682612.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่29560.38113781.053.4 %5.05877.483376.616542.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่33643.46914424.057.1 %5.06447.06012851.995155.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่90915.30515923.3482.5 %5.08507.92976469.518624.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่18596.72111766.136.7 %5.04160.33983566.128914.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่45777.0740053.96912.5 %5.011411.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)33860.30917202.049.2 %5.05924.291731.54670.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่123165.2398163.49220.3 %5.09871.20021930.656580.4 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่6914466.07567750.5-9.4 %0.033473.6996543.549880.5 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่41697.92213620.167.3 %5.06752.08016012.549811.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 53952.0947079.012.7 %5.0642.71997655.51898-2.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่30672.5913506.056.0 %5.06695.1602710.6854989.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่25683.669648.139662.4 %5.04394.252612.110640.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่30347.12124584.019.0 %5.04741.47023796.573519.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0345561.8424053.75293.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่105509.2750436.052.2 %5.08710.83985718.202134.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่50406.25821475.057.4 %5.07816.94971642.03779.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่106908.186231.10219.3 %5.011563.25900.5999892.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่28286.31116803.040.6 %5.06143.56982882.353.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่36840.4823942.1535.0 %5.07474.85994362.561541.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่44833.022681.049.4 %5.05972.45023947.781733.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่42762.33211980.072.0 %5.07936.91022138.763473.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่32718.28921149.035.4 %5.05021.7197804.6499684.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่100535.9931493.068.7 %5.06657.16023978.941940.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่27258.609ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03881.15991460.1562.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ไม่ครบ31448.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3417.0359ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่27328.613144.051.9 %5.05079.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่41465.24232305.03922.1 %5.07493.85013614.151451.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่40124.66821861.045.5 %5.06277.22951465.897676.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่96674.85286867.39110.1 %5.027023.2813224.5588.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่273080.09115911.6857.6 %5.015459.067118.899953.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ไม่ครบ29161.801ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1865.7999ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่535483.13418321.021.9 %5.010766.534871.600154.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่197030.97266520.0-35.3 %0.06991.199710012.798-43.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ไม่ครบ131825.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ116236.6ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมไม่ครบ107928.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5652.2373ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก197008.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05925.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่259985.7598632.46962.1 %5.099724.24211050.22588.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 29390.04118399.6837.4 %5.05874.41025040.699714.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่25059.2198677.065.4 %5.04051.81691.9558.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 10,222,800 9,541,988 6.66 % 3.0 784,223 173,683 77.85 % 5.0