จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา26915.0413769.586.0 %5.03257.40991350.65358.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา69323.922190795.48-175.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา109995.578297.60228.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา27257.4131088.58-14.1 %0.05216.06981043.318580.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา27352.61912699.053.6 %5.05444.2798545.1099990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา83973.46990071.102-7.3 %0.015199.475617.397563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา43634.2896419.085.3 %5.01903.97613.77667.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว4046.93993400.016.0 %5.04275.27456.089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง36165.8984088.088.7 %5.02305.260385.47396.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง35578.433893.089.1 %5.01825.5901749.7114958.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า35193.1297199.700279.5 %5.03012.1499839.9710172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด36024.6723341.090.7 %5.01825.77770.6304957.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง39115.4615231.086.6 %5.02893.5700.62575.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา31650.37125796.018.5 %5.06113.796817.4189-11.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า22163.3118672.560.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา92530.47749040.047.0 %5.06984.50984217.885739.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา120070.3316476.086.3 %5.044255.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา30841.87111242.063.5 %5.03410.33012919.224114.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา25399.19415.062.9 %5.04817.021869.06861.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา32153.5119994.037.8 %5.06600.08985199.371621.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา58174.89834751.040.3 %5.08354.08015832.955130.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา36833.82829574.019.7 %5.09209.42979481.2988-3.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา25740.5398843.065.6 %5.04987.85011034.084579.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา28176.85916134.042.7 %5.04284.4302939.7210178.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 14723.1894563.069.0 %5.0539.01001586.79602-8.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา29063.596452.077.8 %5.06452.08011233.546580.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา26356.3917790.070.4 %5.04664.60013265.149930.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา30794.6723177.424.7 %5.05958.016582.078-178.3 %0.0
สำนักงานจังหวัดพังงา110593.6193874.015.1 %5.031229.94915940.91349.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา41026.8223393.043.0 %5.05101.91994502.33511.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา52477.0927361.047.9 %5.011776.594657.37560.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา62476.75850366.99219.4 %5.07095.3198842.8209888.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา30989.0122811.3226.4 %5.05625.16991746.7868.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา53871.30125317.053.0 %5.06471.08981577.902575.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา292298.2516304.4794.4 %5.0106774.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา23950.2425107.9-4.8 %0.03726.5701834.4704677.6 %5.0
สพ.พังงา96314.0717034.082.3 %5.013567.263375.853575.1 %5.0
รจจ.พังงา 411981.06158115.061.6 %5.05070.45024133.184118.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาไม่ครบ8082.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1741.7205ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา90190.55532717.063.7 %5.09608.77935819.18739.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา44008.7199498.078.4 %5.04601.66993742.98118.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา37442.550384.73-34.6 %0.06344.87012691.919957.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา29296.920108.031.4 %5.06166.85991085.78282.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา93453.86767672.17227.6 %5.021912.094840.363877.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา226128.4184140.31362.8 %5.014479.433997.391172.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)164819.0373530.07855.4 %5.014301.634734.060166.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา72348.82821883.569.8 %5.02881.953534.5415-22.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา441038.63380954.013.6 %5.09058.9102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา199409.23148605.225.5 %5.05650.53034220.2525.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองไม่ครบ174853.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3724.5698ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า140509.9846484.44966.9 %5.05962.35013475.821841.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา124826.41153260.09-22.8 %0.013442.525249.939-87.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 30348.13118638.37938.6 %5.06775.35014735.430230.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา23459.773828.083.7 %5.03999.31529.32961.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา132342.7796425.85927.1 %5.035741.39123816.17233.4 %5.0
รวม 4,204,852 2,380,027 43.40 % 5.0 361,067 203,836 43.55 % 5.0