จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต24316.1996384.073.7 %5.02441.61012977.8799-22.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0828.989994364.7168-426.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต176008.81107563.6538.9 %5.0579.510011006.6095-73.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต31529.4231637.09-0.3 %0.04888.18021687.997965.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต28085.7312732.054.7 %5.03456.72654.7019781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต267552.97206302.6622.9 %5.028563.12910200.11164.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 1131194.5936540.072.1 %5.03233.9099714.5999877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 241985.71920330.051.6 %5.02864.1599858.7999970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้54912.1811842.678.4 %5.02751.54457.4249983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง44574.7316412.063.2 %5.03503.1301790.3999677.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต60672.57835161.042.0 %5.06162.271064.782.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010320.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต39907.53965915.57-65.2 %0.07037.01034698.034733.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต65337.85217182.073.7 %5.09467.63962008.56678.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต36080.17217657.051.1 %5.06219.293658.012941.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต27918.60922330.020.0 %5.03804.241359.662564.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต26838.06110757.059.9 %5.03069.16992843.46397.4 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต29370.02916880.042.5 %5.04260.66024357.4883-2.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต15080.8717564.0-16.5 %0.02952.1399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต34670.07816222.053.2 %5.06050.10014123.750531.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต54140.46918738.065.4 %5.03956.4001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต48286.691199444.0-313.0 %0.09490.04984004.050557.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต35635.6830416.014.6 %5.06808.83017620.292-11.9 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)40368.19938658.04.2 %2.012569.785067.83259.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก190389.58144609.8424.0 %5.02262.9199781.9324365.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 19731.678241.058.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต33845.53111076.067.3 %5.04450.8101150.717596.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต27983.10910265.763.3 %5.03747.22122.223943.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต36324.0947572.469-31.0 %0.06352.37992783.238356.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต50912.602223150.0-338.3 %0.012171.3317471.473-43.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต46715.915782.087.6 %5.011486.72363.590679.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต34006.121ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06333.3701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต50150.398109586.25-118.5 %0.09946.41991383.930186.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต96756.73415461.084.0 %5.02910.494798.5542-64.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต32968.76248467.602-47.0 %0.05667.83984415.423822.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต34082.37912301.063.9 %5.06352.37991958.614969.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต30592.0114901.051.3 %5.04736.042566.785945.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต62818.33237484.040.3 %5.05097.3604804.1845184.2 %5.0
สพ.ภูเก็ต96766.04749578.048.8 %5.03361.483028.4279.9 %4.5
รจจ.ภูเก็ต 530713.0292280.0944.9 %5.08106.466001.777326.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต24395.7817313.070.0 %5.02435.12012654.6609-9.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต32639.5220736.036.5 %5.05230.51902.925963.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต45864.10970911.633-54.6 %0.09432.99023140.547966.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต71546.14818619.074.0 %5.04393.16992367.295446.1 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 27379.6810783.260.6 %5.03947.58011305.130566.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต25829.93930062.0-16.4 %0.03956.40011320.76666.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต367908.63158226.057.0 %5.05810.39993327.350642.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต241405.6717667.9392.7 %5.02207.3599945.057.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง224932.73157764.4429.9 %5.02568.23971637.942536.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต448914.84437747.252.5 %1.07183.83983030.424657.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต1018422.9591096.042.0 %5.03785.16996045.3516-59.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต154171.23122696.020.4 %5.03201.11992617.332518.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต122189.09125826.75-3.0 %0.08948.66028735.77932.4 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 39205.69940413.0-3.1 %0.04621.96972390.205148.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต24770.254781.080.7 %5.02587.231006.06761.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 355044.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.076852.711ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต337737.72128808.061.9 %5.022864.7631960.5-39.8 %0.0
รวม 5,862,532 3,930,876 32.95 % 5.0 307,874 189,537 38.44 % 5.0