จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี41690.719109170.0-161.9 %0.015477.793121.279.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี35869.4491016.097.2 %5.01952.241209.55938.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี564587.69677428.25-20.0 %0.02357.66996992.375-196.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0804.330021966.6499-144.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย54077.9326233.19951.5 %5.0625.67999746.33899-19.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี47882.82818000.062.4 %5.013558.294193.299869.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 836199.01224942.031.1 %5.07317.3701348.42295.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี26690.20926764.689-0.3 %0.07164.5601674.7944990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 11157908.95195423.98-23.8 %0.037178.3983214.600191.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2100324.1ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015851.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี74336.3287020.0-17.1 %0.024458.8510536.44956.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี47390.10219467.058.9 %5.02633.3101968.0499963.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน37703.5710304.072.7 %5.03321.5701890.7390173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์32527.354608.085.8 %5.02197.0999468.0935178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง32082.4493268.089.8 %5.02873.8801250.163591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง35069.276852.080.5 %5.03402.3601464.98786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ4137.18023554.014.1 %5.02571.01613.304576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ34884.7197492.078.5 %5.03999.1899631.2285284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก31097.493979.087.2 %5.02959.79602.9840179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา31533.094932.084.4 %5.02885.3999378.7269986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร33493.914254.087.3 %5.02679.9299640.7844876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา33124.911636.095.1 %5.02792.25764.3339872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี31296.2094047.087.1 %5.02958.5098131.61695.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม30081.923176.089.4 %5.02187.1399483.7949877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน29253.324322.085.2 %5.02111.8701679.0504867.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม28426.1091901.093.3 %5.03247.298.550000299.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย40509.73813237.067.3 %5.04183.9199237.594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน34273.1025498.084.0 %5.03584.8801763.59178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม34122.821054.096.9 %5.01883.61235.2009987.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน103450.7352775.049.0 %5.06705.75981348.049979.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย65519.24220537.068.7 %5.06780.68991522.07377.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 847042.92278169.742-66.2 %0.018362.2310237.244.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี266725.6394354.40664.6 %5.088255.1417770.049891.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03265.6501842.6500274.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน22996.28116191.529.6 %5.03930.73033.349922.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ29232.35911747.059.8 %5.05687.81013191.049843.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย32498.71118587.042.8 %5.04742.08982530.846.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี56164.7713502.0776.0 %5.03671.18991815.050950.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบ48654.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9683.4824ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11100648.722288.677.9 %5.073864.0631644.680497.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี29654.8798696.070.7 %5.08076.23973191.0560.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี27497.079314.066.1 %5.07663.10994166.889645.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี26113.528232.92-8.1 %0.06822.0211975.836-75.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 840877.0234725.89115.0 %5.016515.110143.338.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1144118.07842413.3983.9 %1.518043.31124873.412-37.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี296345.1948622.35983.6 %5.016019.0133560.477-109.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี21840.2342194.238-93.2 %0.05381.04986905.1416-28.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี44442.74219694.0855.7 %5.014789.713962.4255.6 %2.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี43254.03928297.034.6 %5.011548.636413.136244.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 840536.91826698.60934.1 %5.015969.426106.186-63.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี155874.77153204.01.7 %0.514618.612778.381381.0 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี2896816.03079577.8-6.3 %0.07649.91028802.7002-15.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)82834.52368661.24217.1 %5.027122.3113445.649987.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบ55275.359ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี30549.7614218.053.5 %5.08829.88964072.649953.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)74808.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.026979.05910483.01361.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1067561.51687947.391-30.2 %0.026517.46126171.351.3 %0.5
สอต.สุราษฎร์ธานี45609.2548458.0-6.2 %0.0842.92999675.3425319.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)13624.056102.055.2 %5.0704.33997631.3129910.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง16398.435930.063.8 %5.0806.39996654.2175318.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)34328.96910707.068.8 %5.0900.26001416.93653.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี32075.4396805.078.8 %5.08723.54322.0499996.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี35791.69114111.060.6 %5.013252.944006.482469.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี32576.47128611.3512.2 %5.05395.754605.14414.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี67309.648394931.72-486.7 %0.019220.1530844.0-60.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี38445.46914235.063.0 %5.011880.2718729.4626.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี31419.657665.075.6 %5.08457.48052431.0571.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี58533.012108941.8-86.1 %0.015550.451198.092592.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี123457.81133631.02-8.2 %0.021510.77912250.2543.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี106892.9416969.084.1 %5.012755.0117180.721-34.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี33927.12936804.0-8.5 %0.09480.33984455.553.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี35109.69919109.045.6 %5.010853.4593440.671968.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี39590.3226689.032.6 %5.012565.084911.560.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี30588.2525968.71915.1 %5.08267.46971128.686.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี237702.9590875.061.8 %5.07716.26035065.185534.4 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี75408.86754053.528.3 %5.05228.293577.24131.6 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี642188.69572376.0610.9 %5.013670.6113846.75-1.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 81025565.5124500.087.9 %5.0402048.099856.399497.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี59209.51251106.013.7 %5.06841.14012537.4562.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี60932.04756763.06.8 %3.016081.965377.949766.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี327996.88182810.0244.3 %5.07242.56985832.993219.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี34731.30124501.029.5 %5.08552.46974245.559650.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานีไม่ครบ72755.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3592.8999ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี35136.5211067.068.5 %5.08495.50981131.4586.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี31313.88143093.539-37.6 %0.08457.47955483.100135.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 185247.344122578.5-43.8 %0.04073.34013170.578922.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2411907.59201435.9551.1 %5.019393.46105.4668.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3367376.94138553.6362.3 %5.015324.835102.592366.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)469460.47143641.0969.4 %5.046069.1095112.649988.9 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้105415.3870066.95333.5 %5.03236.044587.3096-41.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี25202.06126045.0-3.3 %0.02644.84249.2334-60.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี616793.06604342.02.0 %1.015093.837486.776450.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์133689.16116164.013.1 %5.08250.26954182.213449.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีไม่ครบ437888.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4790.6787ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี185543.28156330.015.7 %5.09636.120110615.093-10.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี157667.94146418.07.1 %3.58220.58982722.794966.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา352233.75163278.053.6 %5.09068.01955575.309638.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ359540.97152088.057.7 %5.08992.09964456.915550.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี453889.38192110.0657.7 %5.0162272.1731272.34880.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี211672.05182227.013.9 %5.010084.073370.390966.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1126387.3910.90000004100.0 %5.010654.9491160.08289.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 32212.03927874.013.5 %5.06529.77057476.3496-14.5 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)45586.4364523.031-41.5 %0.013833.7514214.996-2.8 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)23696.22112682.046.5 %5.04718.7402322.25493.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี23917.3715218.078.2 %5.06091.56012277.216662.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี152848.0860209.21960.6 %5.061476.03164153.82-4.4 %0.0
รวม 13,738,997 9,992,827 27.27 % 5.0 1,682,343 615,653 63.41 % 5.0